Līdz ar jaunās apmācību pieejas – t.s. darba vidē balstītās izglītības – principu ieviešanu, standarta izglītības programma arvien vairāk tuvināsies reālajai darba videi un potenciālā darba devēja prasībām. Tomēr arī šeit joprojām ir daudz izaicinājumu.

2015.gadā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, kopā ar Rīgas Tehnisko koledžu un sadarbībā ar vairākiem nozares uzņēmumiem, uzsāka darboties Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotajā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā "Kvalitatīvas prakses darba tirgum" (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ar mērķi izveidot sistēmu, kas pietuvinātu izglītību darba videi divās RTK iegūstamās specialitātēs: "Mehatronisko sistēmu tehniķis", "Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs".

Projekta ietvaros tika noslēgti sadarbības līgumi starp uzņēmumiem un RTK, izstrādātas prakšu programmas un saskaņoti citi tehniski jautājumi. Vairāki RTK audzēkņi ir bijuši praksē vairākos uzņēmumos. Tā, piemēram, SIA PERUZA praksē nodarbināti trīs RTK Profesionālās vidusskolas audzēkņi Mehatronisko sistēmu tehniķa specialitātē un apgūst iekārtas vadības sistēmas elektromontāžas un iestatīšanas prasmes un mehatronikas iestatīšanas prasmes - robotmanipulatora un šķērstransportiera darbības salāgošanu.

Projekts vēl turpinās un par rezultātiem vēl ir pāragri spriest. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka, lai turpmāk maksimāli satuvinātu izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas ar darba devēju prasībām, izglītības programmām ir jākļūst elastīgākām, bet uzņēmējiem un izglītības iestādēm ciešāk jāiesaistās savstarpējā dialogā. Tas, kopā ar jaunu un modernu zināšanu apguvi, jau vistuvākajā laikā kļūs par būtiskāko izaicinājumu un, vienlaikus, risinājumu uz darbaspēka kopējā skaita samazināšanās tendenču fona.


http://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/kvalitativas-prakses-darba-tirgum

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.