Apelācijas instances tiesa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016. gada 8. augusta spriedumu atcēla daļā un šajā daļā taisīja jaunu spriedumu. Divas no apsūdzētajām attaisnotas par vienu no viņām inkriminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī visām apsūdzētajām samazināts noteiktais sods un kaitējuma kompensāciju apmērs. Samazinot apsūdzētajām piemēroto soda apmēru, apelācijas instances tiesa ņēma vērā, ka ir pārkāptas Kriminālprocesa likumā noteiktās tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā.

Legzdiņa un Jaunskunga atzītas par nevainīgām viņām celtajā apsūdzībā par dokumenta viltošanu vai par viltota dokumenta izsniegšanu vai izmantošanu, apzinoties, ka dokuments ir viltots, ja to izdarījusi valsts amatpersona un attaisnotas, jo inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas laikā Krimināllikuma 316. panta izpratnē apsūdzētās nebija uzskatāmas par valsts amatpersonām.

Legzdiņa, Jaunskunga un Banga atzītas par vainīgām noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā un 318. panta otrajā daļā, un sodītas ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un četriem mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, atņemot tiesības ieņemt amatus valsts pārvaldē uz vienu gadu. Banga notiesāta arī pēc Krimināllikuma 327. panta pirmās daļas, piespriežot naudas sodu divu minimālo mēnešalgu apmērā.

Elcei piespriesta brīvības atņemšana uz vienu gadu desmit mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, atņemot tiesības ieņemt amatus valsts pārvaldē uz diviem gadiem, kā arī naudas sods četru minimālo mēnešalgu apmērā.

Rīgas apgabaltiesa arī mainījusi pirmās instances tiesā apsūdzētajām noteikto kaitējuma kompensāciju apmēru. No visām apsūdzētajām par labu valstij solidāri nolemts piedzīt 14 377,27 eiro. No Elces, Bangas un Jaunskungas par labu valstij solidāri nolemts piedzīt 735,24 eiro. Pārējā daļā – 3477,29 eiro, kaitējuma kompensāciju nolemts nenoteikt.

Spriedumu būs iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā. Par pilna sprieduma pieejamības dienu pašlaik noteikts 2. novembris.

Jau ziņots, ka bijušajai VDI direktorei Elcei, kura bija atbildīga par Eiropas Savienības (ES) fonda finansējuma saņemšanu un projekta "Darba tiesisko attiecību drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana", kā arī citu projektu īstenošanu, Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Miglāns 2010. gada nogalē uzrādīja apsūdzību pēc Krimināllikuma (KL) 318. panta 2. daļas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un pēc KL 327. panta 2. daļas – par dienesta viltojumu.

Tādas pašas apsūdzības tika celtas arī bijušajai VDI Personāla nodaļas vadītājai Bangai, VDI Attīstības un komunikācijas nodaļas vadītājai Maurītei un VDI Personāla nodaļas vecākajai referentei Jaunskungai.

Savukārt bijusī ES fonda projekta "Darba tiesisko attiecību drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana" aktivitātes asistente Magone tika saukta pie kriminālatbildības par KL 20. panta 4. daļā, 318. panta 2. daļā un 275. panta 2. daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu – par ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošanas atbalstīšanu un dokumentu viltošanu.

Kopumā Korupcijas novēršanas apkarošanas birojs (KNAB), kas 2009. gada 14. septembrī sāka kriminālprocesu, vēlāk prokuratūrai lūdza uzrādīt apsūdzības 13 personām, taču uz apsūdzēto sola tiesā tagad jāsēžas septiņām personām.

No krimināllietas materiāliem izriet, ka bijusī VDI direktore Elce parakstījusi darba līgumus, rīkojumus par pieņemšanu darbā, izdarījusi apstiprinājuma uzrakstus uz projekta darba laika uzskaites veidlapas par nostrādāto darba laiku un apstiprinājusi pārskatus par projektā veiktajiem darbiem, zinot, ka minētie dokumenti satur patiesībai neatbilstošas ziņas.

Pēc tam viņa nodevusi šos dokumentus Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) grāmatvedei darba algas aprēķināšanai un izmaksai, savukārt grāmatvedība, būdama maldināta par VDI budžeta naudas līdzekļu patieso izlietojumu, pārskaitījusi darba algas uz personu kontiem, kuras projektā nav pildījušas ar līgumu uzliktos uzdevumus, bet šos darbus veikušas VDI darbinieces. Tādējādi nepamatoti iegūta materiālā atlīdzība laika posmā no 2008. gada 15. septembra līdz 2009. gada 14. septembrim, izriet no lietas materiāliem.