Sabiedriskās apspriešanas laikā par jauno teritorijas plānojumu saņemti ap 1500 priekšlikumu. Tos iesnieguši iedzīvotāji, nekustamo īpašumu īpašnieki, apkaimju biedrības, vides un kultūras mantojuma organizācijas, universitātes, profesionālās organizācijas, kā arī RD deputāti.

Par sagatavoto plānojuma redakciju RD ir saņēmusi atzinumus no vairākiem desmitiem institūciju, bet pirmdien Pilsētas attīstības komitejas deputāti lēma, ka redakcija jāpilnveido atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Tas varētu ilgt vismaz sešus mēnešus.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi sāka 2012. gadā. Tas ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā.

Teritorijas plānojumu izdod ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas RD ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus: 1995. – 2005. gadam un 2006. – 2018. gadam, kas ir spēkā pašlaik.