Birojs konstatēja, ka Mangulis nav ievērojis likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos aizliegumus, jo veica ar valsts amatpersonas amata pienākumiem saistītas darbības, kas ietekmēja viņa personiskās un mantiskās intereses.

KNAB skaidro, ka Mangulis, lai arī ar 2014. gada 15. maiju atbrīvots no Ogres Mūzikas skolas direktora pienākumiem, saglabājot amata vietu uz Ogres novada domes priekšsēdētāja izpildes laiku, piedalījās 2015. gada 22. septembra Ogres novada pašvaldības balsojumā "Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālā ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām", cita starpā, apstiprinot algu Ogres Mūzikas skolas direktoram - amatam, kurš saglabāts Mangulim - veica valsts amatpersonas funkcijas interešu konflikta situācijā.

KNAB pieņemot lēmumu attiecībā uz Manguļa saukšanu pie administratīvās atbildības, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, Manguļa personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis.

Kā atbildību mīkstinošu apstākli KNAB ņēma vērā to, ka Mangulis atzina savu vainu izdarītajā administratīvajā pārkāpumā. Izvērtējot Manguļa sniegtos paskaidrojumus un saņemtos dokumentus, KNAB secina, ka pārkāpums ir atzīstams par izdarītu aiz neuzmanības.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā saukt Manguli pie administratīvās atbildības un sodīt ar naudas sodu 70 eiro apmērā.

Savukārt Tamane ar 2014. gada 15. maiju tika atbrīvota no Ogres 1. vidusskolas direktores pienākumiem, saglabājot direktores amata vietu uz Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieces pienākumu izpildes laiku. Vienlaikus Tamane piedalījās 2015. gada 22. septembra Ogres novada pašvaldības balsojumā "Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālā ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām", cita starpā, apstiprinot algu Ogres 1. vidusskolas direktorei - amatam, kurš saglabāts Tamanei. KNAB norāda, ka Tamane tādējādi veica valsts amatpersonas funkcijas interešu konflikta situācijā.

Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, KNAB ņēma vērā Tamanes mantisko stāvokli. KNAB secināja, ka Tamane pārkāpumu izdarījusi aiz neuzmanības.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā saukt Tamani pie administratīvās atbildība un sodīt ar naudas sodu 70 eiro apmērā.