VDI atgādina, ja nodarbinātajam 3.maijs ir ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma diena un šis atvaļinājums beidzas pirms 29.maija, tad šim nodarbinātajam 29.maijs ir brīvdiena (pārceltā atvaļinājuma diena).

Uzskatāms, ka darbdienas tiek pārceltas ar visām tās dienas tiesībām un pienākumiem. Darba likums nosaka, ka pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Līdz ar to 3.maija darba diena, kas saskaņā ar likumu ir saīsināma par vienu stundu, pārceļot to uz 29.maiju, saglabā saīsinātās darba dienas statusu.

Ja darbiniekam 3.maijā ir pārejoša darbnespēja un tā beidzas pirms 29.maija, tad viņam 29.maijs ir darba diena, jo Darba likums neparedz darbnespējas dienas pārcelšanu. Darbiniekam šajā gadījumā ir jāierodas darbā, jo viņa pienākums ir pakļauties darba devēja rīkojumiem un noteiktai darba kārtībai.

VDI arī atgādina, ka jūnijā tiks pārcelta viena darba diena – no piektdienas, 25.jūnija uz sestdienu, 19.jūniju. Arī novembrī tiks pārcelta viena darba diena – no piektdienas, 19.novembra, uz sestdienu, 13.novembri.