Etnobotānika.
No folkloras līdz zinātneiTeksts: Kitija Balcare
Foto: Jānis Vīksna un publicitātes foto
Cilvēka un augu attiecības, kuras atklāj jau latviešu ticējumi, zem "lupas" ir palikuši etnobotānikas pētnieki. Dodoties ekspedīcijās un pieredzot vietējo kopienu zināšanas pietuvinājumā, pētnieku darbs ļauj nezaudēt ne tikai mantotās zināšanas par augu pasauli, bet arī pētīt cilvēka saikni ar dabu cauri laikam un sasaistē ar mūsdienu izaicinājumiem, tostarp vides aizsardzību, pārtikas drošību un citiem.
No bērna kājas gaiļbiksīšu pļavā
Meklējot atbildes uz jautājumu, kā pilsētā mītošajam cilvēkam nezaudēt saikni ar dabu un uzturēt dzīvas zināšanas, arī izvēloties urbānu dzīvesveidu, etnobotānikas pētnieces Andra Simanova no Latvijas Universitātes, Ieva Mežaka no Vides risinājumu institūta un Baiba Prūse no Venēcijas "Ca’Foscari" universitātes uzsver, ka neviena no tādām tradicionālās kultūras jomām kā svētki un rituāli, sadzīves norises, amatniecība, nav iedomājama bez augu klātbūtnes. Taču to, ka vietējie iedzīvotāji Latvijā novēro apkārtējā vidē tādas pārmaiņas, kuras ietekmē arī šo cilvēku augu vākšanas tradīcijas un arī paradumus, etnobotānikas pētnieces secinājušas pēc došanās uz lauku apvidiem un aptaujājot vietējos iedzīvotājus. Kā skaidro Baiba Prūse, šādas izmaiņas paradumos saistītas ar pasaulē aktuālo fenomenu "pieredzes izzušana" (extinction of experience), kas ir saistīts ar cilvēka samazinātu saskarsmi ar dabu. Lai šo pieredzes zušanas procesu mazinātu, liela loma ir zaļajām zonām urbānajā vidē, kas var palīdzēt atjaunot cilvēka un dabas saikni, un izglītībai.

"Augu lietojumu, tāpat kā citas zināšanas un prasmes, cilvēks jau bērnībā apgūst vērojot un atdarinot, pēcāk to izmantojot gan rotaļās, gan darbā. Tradicionālajās kultūrās tas notiek ļoti agrīni – jau pirmsskolas vecumā. Ne velti izpētīts, ka vide, kurā cilvēks dzīvo bērnībā, kļūst par atskaites punktu, pēc kā turpmāk tiek mērota vides degradācija. Uzaugot sugām nabadzīgā, noplicinātā vidē, cilvēks to pieņem par normu, un vides kvalitātes pazemināšanos vairs nemana," skaidro Andra Simanova.
"Mūsdienu urbanizācijas un globalizācijas procesu dēļ daudzas ar augiem saistītās tradīcijas vairs nespēj pastāvēt to dabiskajā vidē, tāpēc viens no ceļiem, kā nezaudēt saikni ar dabu un uzturēt šīs tradīcijas dzīvas sabiedrībā, ir mācīties augu lietošanas tradīcijas, iekļaujot to izglītības sistēmā." Par to liecina veiksmīga pieredze citās valstīs, kur bērnu izglītošana augu lietošanā palīdz "izdīgt" jauniem ieradumiem arī visā ģimenē kopumā.


Pētniece pati strādājusi ar bērniem pirmsskolā, iesaistot viņus dažādās savvaļas augu izzināšanas aktivitātēs, piemēram, šogad uzmanības centrā bērniem bijušas gaiļbiksītes un ķimenes. Bērni sēja un stādīja augus, vērojot to augšanu un salīdzinot ar citiem. Nogaršoja svaigas gaiļbiksīšu lapiņas un ziedus, kā arī ķimeņu sēklas un pārsteigti atrada tās arī savā ikdienas ēdienkartē – rupjmaizē, sierā, skābu kāpostu zupā. Bērni paši savāca un pagatavoja tēju. Šādi apgūto bērni atcerējās arī pēc ilgāka laika, paši pamanīja un atpazina šos augus pļavā un vēl jo svarīgāk – viņi dalījās ar šīm zināšanām ģimenē, piemēram, vācot gaiļbiksīšu tēju kopā ar vecākiem.
Foto: Publicitātes
Zūd ne tikai zināšanas, bet arī augi
Pētnieces stāsta, ka ekspedīcijās parādās interesanti atgadījumi, kad vietējie iedzīvotāji, norādot uz viņu lietotajiem savvaļas augiem, ved ekspedīcijas dalībniekus pa savām ierastajām savvaļas augu ievākšanas takām. Nereti, tieši šī daļa ir pati izteiksmīgākā ekspedīcijas daļa, jo vienlaikus iezīmē arī dabas izmaiņas konkrētā apkaimē. Piemēram, atklāj konkrētu augu sugu vai arī citviet iemīļoto sēņu vietu izzušanu.Piemēram, tā kā savvaļas ķimeņu augšanas vietas ir izzudušas, ķimenes iedzīvotāji pērk veikalā, savukārt tuvējo mežu izciršanas rezultātā mainās arī ieradums vākt mežā ogas un sēnes.

"Šī ekspedīcijas daļa ļauj ielūkoties apkaimes ainavā ar stāstītāja acīm, lūkojot, kur apkārtnē atrodas vietas, kurās tiek vākti ārstniecības augi, izprast katra individuālās augu ainavas nozīmi. Piemēram, kāda sieviete ekspedīcijas laikā stāstīja, ka vāc baldriānus, taču neatpazina šo ceļā sastapto augu. Viņa paskaidroja, ka baldriānus vāc tikai noteiktā vietā gravā, kur tie gadiem ilgi auguši, tādējādi citur sastapto augu viņa dēvēja par suņuburkšķi – šajā gadījumā tieši auga augšanas vietai un ainavai bija ļoti svarīga nozīme," novēroto lauka pētījumos atklāj Ieva Mežaka. Ko tad īsti mūsdienās vēl cilvēks pats prot dabā atrast un izmantot? Lauka pētījumi Latgalē, atklāj, ka ārstniecības nolūkiem vai pārtikā vietējie iedzīvotāji visbiežāk izmanto mellenes, bērzu, meža avenes, skābenes, meža zemenes, nātres, pļavas ķimenes, brūklenes, dzērvenes un kumelītes.

Tomēr, daloties savos augu lietošanas paradumos, vietējie iedzīvotāji piebilst arī to, paši novēro izmaiņas augu sastopamībā. "Ekspedīcijā Dagdas novadā ķimene vēl arvien minēta kā viens no visbiežāk lietotajiem augiem, taču starp pierakstītajiem stāstījumiem ir liecības, ka mūsdienās ķimenes pērk veikalā, taču agrāk izmantoja pašu vāktās savvaļas ķimenes, kas bijušas aromātiskākas. Ķimenes izmantotas kā garšaugs – gan skābējot kāpostus, pievienotas, gatavojot sieru, maizi un gaļu, lietotas arī ārstniecībā, tējās," stāsta Mežaka.

Tā kā laika gaitā zināšanas par augu izmantošanu ir pakāpeniski mazinājušās un fragmentējušās, šī nemateriālā mantojuma pārmantošanai ir būtisks etnobotānikas pētnieku darbs, apkopojot un sistematizējot šīs zināšanas gan no iepriekš savāktajiem arhīvu materiāliem, gan arī mūsdienu etnobotānikas pētījumiem. Tā etnobotāniķi top teju par zaļo zināšanu mantojuma pārvaldniekiem. Etnobotānika ir zinātnes virziens, kurš pievēršas cilvēka un augu attiecībām un tiecas tās saglabāt kā vietējo kopienu zināšanas. Zviedru zinātnieks Ingvars Svanbergs uzsver, ka katra sena kultūra, kurai ir bijusi arī sava rakstu valoda, ir savā noteiktā veidā dokumentējusi savas zināšanas par dzīvniekiem, augiem, vidi.

Kā skaidro Baiba Prūse, ja sākotnēji etnobotānika bijusi botānikas daļa, kas vāca un sistematizēja noteiktā kopienā vai tautā izplatītās ziņas par augiem, tad mūsdienās tā rok jau dziļāk, tiecoties izprast, kāpēc cilvēka un augu attiecībās ir novērojamas atšķirības. Vienlaikus etnobotānikas pētnieki top par sava veida starpniekiem starp zinātnieku atziņām un vietējo kopienu zināšanām. Vietējo iedzīvotāju zināšanas tie atklāj gan savos stāstos, gan vedot pētniekus savās takās, savukārt pētnieki, pārliecinoties par zināšanām, piedāvā, piemēram, piedāvāt atpazīt konkrētus augus. Prūse pētījusi arī to, kā etnobotānika kopā ar sabiedrisko zinātni var kalpot par atbalsta instrumentu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Līdz ar to etnobotāniķu "ievāktās" zināšanas ir vērtīga augsne jau citu jomu ekspertiem, piemēram, vides aizsardzībā, pārtikas tehnoloģijās, pārtikas drošībā, socioloģijā un citur.
Vides risinājumu instituta etnobotānikas komanda
No zupas līdz trauku mazgāšanai
Vai, sarūkot dabisko pļavu apjomam, likumsakarīgi sarūk arī cilvēka zināšanas par augiem? Lai arī augi veido visas mūsu apdzīvotās planētas dzīvības pamatu, sastādot ap 80% no biomasas, cilvēki augus bieži vien pat nepamana un nemaz nenovērtē to nozīmi. Zinātnieki to dēvē par augu aklumu ("plant blindness"): cilvēka acs augus atstāj fonā kustīgiem objektiem, piemēram, dzīvniekiem, un nepamana. Izrādās, ka Latvijas dabiskās ainavas – Daugavas ainava, Zemgales līdzenuma ainava, Gaujas senielejas ainava, Latgales ezeraines ainava, Latvijas mežu ainava, piejūras ainava, Vidzemes pauguraiņu ainava un Abavas senielejas ainava – kopš 2021. gada ir iekļautas pat Latvijas kultūras kanonā, signalizējot par augu un cilvēku mijiedarbi kā būtisku mūsu kultūras sastāvdaļu.

"Gadsimtu gaitā veidojusies kultūrainava ir gan savvaļas augu resurss, gan vienlaikus arī viens no būtiskākajiem un mainīgākajiem tradīciju ietekmējošiem faktoriem," uzsver Prūse. "Ir nepieciešams pievērst uzmanību ne tikai retajiem, bet arī izplatītajiem augiem, jo arī tie piedzīvo līdzīgu spiedienu kā izzūdošās sugas. Viens no šādiem piemēriem ir gaiļbiksītes un pļavas ķimene."

Pasaulē etnobotānikas pētnieki vērš uzmanību uz to, ka katra valoda ir kā unikāls rezervuārs, kurš sevī glabā augu lietošanas daudzveidību, un ka tādi faktori kā globalizācija ietekmē vietējās ekoloģiskās zināšanas, tām laika gaitā samazinoties. Ekspedīcijā pētnieces dzirdējušas daudzus stāstus, kuri ilustrējuši daudzveidīgu augu lietošanu, taču šo stāstu vidū bijuši arī atmiņu stāsti, kuros augi bija glābiņš laikam, kad neesot bijusi pārtika.

"Atmiņā palikuši vairāki pagātnē izmantoti augu pielietojuma veidi. Piemēram, kalmju un kļavu lapu novietošana zem maizes, to cepot, sarkanā āboliņa pievienošana maizei, nātru tēja. Dagdas novadā nātres gan pagātnē, gan mūsdienās izmantotas ļoti daudzveidīgi. Pārtikā no tām gatavotas zupas, salāti, pat kotletes. Nātres izmantotas arī kā piedeva dzīvnieku pārtikai, arī ārstniecībā, piemēram, ārīgi asinsrites veicināšanai, bet iekšķīgi – tējā. Nātres derēja arī matu skalošanai un pirts slotiņām, pat rituālos – vasaras saulgriežos nātres novietotas kūtī, lai pasargātu lopus, likta uz piena traukiem aizsardzībai, ar svaigām nātrēm mazgāja traukus arī, no tām gatavoja arī mēslojumu dārza augiem," ekspedīcijās dzirdētajā dalās pētniece.

Vēl aizvien vietējie iedzīvotāji Dagdas novadā gatavo nātru zupu, pastaigu laikā pavasarī nošķin pa zaķskābenei, pievieno salātiem virzu. Viens no plaši izmantotajiem augiem ir kumelītes, kas lietotas tējās (gan ikdienas tējai, gan slimību gadījumos kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem), acu kompresēm, bērnu vannām, inhalācijām.
Iegrimt baldriāna mākonī muzejā
"Tradicionāli bērnībā mācāmies no vecākiem. Zināšanas par augiem no paaudzes uz paaudzi parasti manto no mātes vai vecmāmiņas. Arī vīrieši ekspedīcijās ir atzinuši, ka par augu lietojumu ārstniecībā uzzinājuši no mātes. Taču jau vēlāk zināšanas iegūstam arī no citiem pieaugušajiem un vienaudžiem, un tās ir tikpat nozīmīgas kā vecāku sniegtās. Apgūstot savvaļas augu izmantošanas tradīcijas – zināšanas par vides, cilvēku un augu attiecībām, daba kļūst par cilvēka dzīves un līdz ar to arī par kultūras daļu," stāsta bioloģe Mežaka, norādot, ka mūsdienās zināšanas par augiem var smelties ne tikai ģimenē, bet arī citos avotos, piemēram, grāmatās vai interneta resursos. "Projektā "GrassLIFE" esam veikuši Latvijas iedzīvotāju aptauju, kura atklāj, ka 71% ārstniecības augu lietotāju kā galveno izziņas avotu min tieši ģimeni, taču aptaujātie izmanto arī grāmatas (36%), internetu (44%) un citus informācijas līdzekļus (16%). Taču katrs desmitais norādīja, ka īpašu zināšanu avotu par ārstniecības augu tēmu viņam nav."

Lai atgādinātu par ārstniecības augu un dabisko pļavu nozīmi, šogad jūnijā Cēsu Pilsmuižas klētī durvis vēris Ziemeļu dabas medicīnas muzejs (www.naturemedicine.lv) un kurš apmeklētājus šosezon gaida līdz oktobrim. Ekspozīciju veidojuši Vides risinājumu institūta pētnieki, un tās centrā ir ziemeļu reģiona ārstniecības augi. To izzināšana iespējama ar dažādiem mijiedarbes elementiem: var apgūt botānisko ilustrāciju uz gaismas "molberta"; var iztincināt savu ožu, atpazīstot vīgriezi, priedi, gaiļbiksīti un citus augus pēc to aromāta; var izpētīt augu daļas ar miniatūru ultravioletās gaismas lukturīti vai makrolīmenī – zem mikroskopa vērīgās acs; var pārbaudīt savas zināšanas un nezināšanas, pildot interaktīvu testu, bet izskaņā, pirms doties atpakaļ ielās, var ietīties kādā no etērisko eļļu smaržām, piemēram, baldriāna smaržas mākonī. Ekspozīcija vēsta, ka jau 400. gadā pirms mūsu ēras par medicīnas tēvu dēvētais filozofs un ārsts Hipokrāts atklājis, ka slimības izraisa ne jau dievu dusmas, bet gan iekšējo faktoru līdzsvara trūkums. Tā Ziemeļu dabas medicīnas muzejs stāstu par augiem un to ietekmi uz cilvēku veido ar anatomijas starpniecību – ar orgānu sistēmu darbības principu ilustrēšanu un ārstniecības augu ietekmi uz tām. Izklaidējoši izzinoši, turklāt smaržīgi nomierinoši.

Lai apgūtu prasmi atpazīt augus dabā, ieteicams šai ceļā ņemt līdzi jau zinošu augu pazinēju vai taujāt pēc padoma kādā dabas muzejā vai botāniskā dārzā. Noderēs arī drukāts augu noteicējs, kurā auga radiniekus jāmeklē pēc auga daļām – ziediem, lapu formas un skaita, augļiem vai sēklām. Noderīgs padomdevējs, kura ieteikto pareizo atbildi tomēr ir ieteicams pārbaudīt divkārt, ir arī mobilās lietotnes, piemēram, "PlantNet" vai "Google Lens", kuras augu palīdz atpazīt pēc tā fotogrāfijas.
Foto: Jānis Vīksna
Ko par augiem stāsta ticējumi?
Dr. pharm. Inga Sīle
Jau 1928. gadā botāniķis Aleksandrs Zāmelis publicējis pētījumu par augiem latviešu dainās, identificējot vairāk nekā divus simtus augu sugu, kuras dēvētas vairāk nekā 400 dažādos nosaukumos. Savukārt par pirmo Latvijā tapušo etnobotānikas pētījumu uzskatāms Dr. pharm. Ingas Sīles pērn Rīgas Stradiņa universitātē aizstāvētais promocijas darbs "Ārstniecības augi latviešu tautas ārstniecības pierakstos un to praktiskā lietojuma analīze" (2021). Jaunā pētniece, kura pašreiz turpina darbu Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā, izpētījusi četrdesmit tūkstošus latviešu tautas ticējumu jeb ārstniecības pierakstu. No tiem viņa atlasījusi vairāk nekā 1900, kuros minēti 211 ārstniecības augi, 59 no šiem atrodot arī zinātnisku pamatojumu.

Analizējot ticējumos minēto augu sarakstu, pētniece konstatējusi, ka starp senāk izmantotajiem augiem ir vairāki tādi, kas mūsdienās iekļauti Latvijas Sarkanajā grāmatā, piemēram, apdzira (priekš vemšanas, ārīgi pret kašķi), bezdelīgactiņa (vēdera graizēm, pret klepu), jumstiņu gladiola (zobu un vēdera sāpēm), ārstniecības rūgtene (vēdera sāpes), atvašu saulrietenis (ausu sāpes), čemuru palēks (brukai): "Lai gan zinu daudzus augus, dažus dzirdēju pirmo reizi. Tā kā cilvēkiem nebija tik plaši pieejama medicīniskā palīdzība un aptiekas, tad zāles nācās ievākt dabā."

Izpētes laikā atklājušies arī aplami piemēri, kur ticējums ir pretrunā ar auga iedarbību. Piemēram, zalkteni uzskata par indīgu augu, pavasaros tā zied rozīgi violetiem ziediem, atgādinot ceriņus. Ticējumos aprakstīta to izmantošana zobu sāpju mazināšani: kad sāpēja zobs ar zalktenes zariņu bakstīja sāpošo zobu. Auga sastāvā esošās aktīvās vielas ir pētītas, lai noskaidrotu, vai tām varētu būt pretvēža aktivitāte, taču laboratorijā veiktajā pētījumā zalktenes izmantošana zobu sāpju mazināšanai neapstiprinājās.

"Bija daži ticējumi, kuros vienam augam un tam pašam augam bija minēta pretēja iedarbība. Kumelītes gadījumā tā varētu būt. Piemēram, vāja kumelīšu tēja der vēdera mīkstināšanai, pret aizcietējumiem, bet stipra – pret caureju. Bija minētas arī tādas augu indikācijas, par kurām pamatojumu nevar atrast zinātniskajos rakstos vai ārstniecības augu monogrāfijās, taču apkopotā informācija var kalpot jauniem kāda konkrēta auga pētījumiem," stāsta Sīle.

Caurskatot ticējumus, kuros bija minēti visdažādākie augu pagatavojuma veidi, pētniece uzsver, ka nav pamatojuma uz augoņiem likt ceptus sīpolus, nav vērts ārstnieciskos augus maisīt ar krējumu, pienu un arī ar urīnu.
Foto: Publicitātes
Meklējumi aptiekas plauktam
Otra promocijas darba daļa veltīta ticējumos minēto ārstniecības augu – ievas un pelargonijas – ekstraktu pretiekaisuma īpašību pārbaudei. Pētniece secinājusi, ka citos pētījumos apkopotie parastās ievas lietošanas veidi sakrīt ar latviešu tautas ticējumos minēto: ievas augļus izmantoja caurejas ārstēšanai, ziedus – locītavu un reimatisko sāpju, kā arī rozes ārstēšanai: "Ticējumos bija minēta arī ievas lietošana tādu traucējumu ārstēšanai kā galvassāpes, zobu, ausu, kakla un vēdera sāpes, klepus, zilumi un tūska. Kā redzams, ieva tika izmantota ļoti plaši. To varētu skaidrot gan ar plašo pretiekaisuma un pretsāpju iedarbību, gan arī to, ka ieva bija bieži sastopams savvaļas augs Latvijas teritorijā." Igauņu etnobotāniskie pētījumi par ārstniecības augiem atklāj, ka ieva ir viena no desmit visbiežāk lietotajām augu sugām no 19. līdz 20. gadsimtam. Mūsdienās tā ir gandrīz aizmirsta un tās droga nav nopērkama tējas, uztura bagātinātāju vai zāļu veidā. Savukārt tautā par ausu puķi dēvētā pelargonija bija viens no visbiežāk minētajiem svešzemju augiem, tāpēc raisījusi pētniecisku interesi.

"Mūsdienās daudzus augus saucam par indīgiem, lai cilvēki tos pašrocīgi neizmantotu. Mūs ieinteresēja strutene, kas satur alkaloīdus – ķīmiskos savienojumus, kas atbild par citotoksisko aktivitāti. Laboratoriski vērtējām strutenes ekstraktu pretvēža aktivitāti trīs dažādos paraugos – ādas vēža, aknu vēža un zarnu trakta vēža šūnu līnijās. Šie vēža veidi tika izvēlēti, balstoties uz tautas medicīnas datiem. Augstāka pretvēža aktivitāte bija novērojama tieši uz B16-F10 jeb ādas vēža šūnām. Jāņem vērā, ka efektivitāte uz šūnu līnijām laboratorijas apstākļos ir tikai pats pirmais solis, jo nepieciešama virkne pētījumu, lai apstiprinātu, ka to lietošana medikamentos ir efektīva un droša," stāsta Sīle, piebilstot, ka pierādīts efekts ir struteņu sulas izmantošanai pret kārpām.

Vēl sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu padziļināti tika pētīta strutene un efeju sētložņa, tiecoties saprast, vai šos savvaļas augus var pieradināt un kultivēt lielākos apjomos, kā arī izpētīt to ķīmisko sastāvu un salīdzināt bioloģisko aktivitāti jeb auga spēku. Ticējumos efeju sētložņai ir minēta iekaisumu ārstējoša, urīndzenoša, gremošanu veicinoša un vielmaiņu aktivizējoša iedarbība. Līdzīgi kā ar ievām, tā ir bieži sastopama un tautas medicīnā minēta, taču mūsdienās reti izmantota.

10 ticējumi un desmit augi, kā darbība ir zinātniski pierādīta

(Avots: Dr. pharm. Inga Sīle)

1
Parastais pelašķis
Pierādīta spēja samazināt īslaicīgu apetītes zudumu; mērenas kuņģa, zarnu trakta, menstruāciju spazmas, vēdera pūšanos.


Ticējums: Priekš vēdera zāles. Dzer pelešķu tēju.
2
Ārstniecības kumelīte
Pierādīta spēja mazināt mēreni stipras kuņģa un zarnu trakta spazmas, vēdera pūšanos, mazina arī mutes dobuma, rīkles, mērenu ādas iekaisumu. Pierādīta arī saaukstēšanās simptomu atvieglojoša darbība.


Ticējums: Kumelīšu tēja veselīga krūtīm, nierēm, kaklam; ar kumelīšu tēju mazgā dažādas vātis. Nātanu drēbi samērcētu kumelīšu tējā liek uz sāpošām acīm, kā arī uz dažādiem pampumiem.
3
Vērmele
Pierādīta labvēlīga iedarbība viegla kuņģa zarnu trakta traucējumu gadījumos, uzlabo apetīti.


Ticējums: Latvieši lieto vērmeli medicīnā par līdzekli vēdera graizēm.
4
Lielā ceļteka
Pierādīta pretiekaisuma, kā arī atkrēpošanu sekmējoša darbība. Ir arī antibakteriāla darbība, tātad tās patiešām attīra un dziedē brūces. Mazina arī kuņģa gļotādas iekaisumu.

Ticējums: Priekš krūšu slimībām. Ceļmalu lapas jāsavāra un jādzer tēja.
5
Parastais un purva bērzs
Pierādīts, ka bērza lapu novārījums atvieglo urīna izvadi vieglu urīnceļu slimību gadījumā.

Ticējums: Kam nieru vaina, tam jāsalasa bērzu pumpuri un paegļu ogas, jāvāra tēja un jādzaŗ, tā drīzi vien paliks vesals.
6
Parastais ozols
Pierādīts, ka ozola mizu novārījums ārstē vieglu caureju un mutes gļotādas vai ādas iekaisumu.

Ticējums: Ozola mizu novārījumu dzer pret cauru vēderu.
7
Zviedrijas kadiķis
Pierādīts, ka kadiķa ogām ir urīndzenoša iedarbība un tās mazina gremošanas traucējumus.

Ticējums: Kas slimo ar nieru vainu, tam jādzerot paegļu ogu tēja.
8
Parastā ķimene
Izmanto gremošanas traucējumu mazināšanai, novērš pilnuma sajūtu un vēdera pūšanos.

Ticējums: Ķimenis: divgadējs augs, sastopams sausās pļavās. Lietojamas tikai sēklas, kuŗām ir patīkama smarža. Sarosina sagremošanu, uzbudina zarnu darbību un dzen vēju. Lieto sagrūstas, veselas vai arī kā uzlējumu.
9
Divšķautņu asinszāle
Īslaicīgi ārstē vieglus depresīvus traucējumus, simptomātiskai vieglu kuņģa un zarnu darbības traucējumu atvieglošanai, ārīgi lietošanai uz ādas neliela ādas iekaisuma (piem., saules apdeguma) simptomātiskai ārstēšanai, nelielu brūču dziedēšanai.

Ticējums: Degvīna puķītes priekš vēdersāpēm.
10
Mazais mārsils
Veicina krēpu izdalīšanos bronhīta un citu augšējo elpceļu slimību gadījumā.

Ticējums: Priekš klepus. Vecīšu tēja.