Foto: Publicitātes foto

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) jau teju pārdesmit gadus piedāvā jauniešiem apgūt uzņēmējdarbības un ekonomikas zinības gan pirmā (bakalaura), gan otrā (maģistra) cikla studiju programmās, un nesen studiju iespēju klāstu paplašināja arī attiecīga doktorantūras programma. Būtu aplami noliegt to, ka līdzīgas iespējas piedāvā arī citas mūsu valsts augstskolas, tomēr RSU studējošie augstu vērtē viņiem pieejamās priekšrocības, par kurām, savukārt, gādā saliedēts Sociālo zinātņu fakultātes mācībspēku kolektīvs, kā arī augsti kvalificēti un pieredzējuši viesdocētāji.

RSU ir zinātņu universitāte, un tas atspoguļojas studijās. Studiju procesa saturā integrētas jaunākās zinātnē balstītās atziņas, kas ļauj mūsu studentiem būt konkurētspējīgiem darba tirgū, jo viņi spēj darīt darbu un reizē arī piedāvāt jaunus, inovatīvus risinājumus.

Mācās no labākajiem

Studiju satura izstrāde balstās uz praksi, proti, lai nodrošinātu augstu kvalitāti, papildus RSU mācībspēkiem studiju procesā tiek iesaistīti vieslektori – savas jomas profesionāļi un līderi, kuri pārstāv veiksmīgi funkcionējošus vietējos vai starptautiskos uzņēmumus, kā arī publiskā sektora iestādes. Pieaicinātie vieslektori lasa lekcijas un vada seminārus, piedalās semināru darbu izstrādē un kā žūrijas locekļi novērtē mūsu studentu biznesa idejas.

Arvien biežāk studiju procesā iesaistās RSU biznesa un ekonomikas programmu absolventi, un līdzšinējā pieredze ir ļoti pozitīva. Kā īpaši veiksmīgu piemēru var nosaukt sadarbību ar RSU biznesa inkubatoru B-Space, kura mentors Kristaps Zaļais ir biznesa un ekonomikas programmu docētājs, savukārt projektu vadītājam Edgaram Lācim ir RSU iegūts attiecīgs bakalaura un maģistra grāds.

RSU jau izsenis pazīstama ar starptautisko vērienu, un tas atspoguļojas ne vien studiju vidē un pētniecībā, bet arī studiju kursu saturā un angļu valodā piedāvātajās studiju programmās. Liela daļa mācību literatūras ir angļu valodā, turklāt regulāri tiek piesaistīti mācībspēki no ārzemēm – Vācijas, Japānas, Argentīnas, un, kā norāda M. Urbāne, ir mērķis paplašināt viesdocētāju loku. Līdzsvara un studiju kvalitātes labad arī RSU biznesa un ekonomikas programmu mācībspēki regulāri dodas pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī docēt citās Eiropas universitātēs. Erasmus+ mobilitātes iespējas labprāt izmanto arī studenti.

Analītiska domāšana un patstāvīgs darbs – atslēga veiksmīgai karjerai

Tā kā RSU biznesa un ekonomikas docētāji sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem, studiju procesā studenti iziet cauri dažādiem praktiskiem scenārijiem – risina reālas, uzņēmējdarbības videi raksturīgas problēmsituācijas un veic noteiktu gadījumu izpēti (case study), kā arī piedalās lomu spēlēs. "Līdzīgi kā Hārvarda Universitātē arī mūsu programmās arvien vairāk tiek izmantota uz gadījumu analīzi balstītas mācīšanās metodes," akcentējot mūsdienīgas mācību metodoloģijas integrācijas nozīmi, norāda RSU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore Marta Urbāne.

Izglītības metožu kopums vērsts uz studentu analītiskās domāšanas veidošanu un nostiprināšanu, prasmi modelēt ekonomiskās attīstības scenārijus un iedibināt komandas darbam nepieciešamās iemaņas.

Programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika spēcīgi akcentējam prasmi domāt analītiski, tāpēc studenti pielieto gan šeit iegūtās teorētiskās zināšanas, gan jaunākās zinātniskās atziņas, analizējot reālus gadījumus no uzņēmējdarbības prakses.

Asoc. prof. Marta Urbāne

RSU biznesa un ekonomikas studentiem pieejama vēl kāda būtiska priekšrocība – moduļu sistēma, kas veicina patstāvīgu mācību procesu ar izteikti praktisku ievirzi. No vienas puses moduļu sistēma piedāvā brīvību un elastību, bet no otras – prasa no studentiem atbildību strādāt arī patstāvīgi. Studenti uztver patstāvīgā darba iespēju kā milzīgu privilēģiju, jo tas noteikti palīdz viņiem sagatavoties reālam darbam, tā iemācās organizēt savu laiku, uzstādīt un sasniegt mērķus, attīstīt atbildības sajūtu u. c.

Plašu un mūsdienīgu zināšanu loku darba tirgū novērtē

Studentiem vēl prakses laikā parasti izdodas izveidot labas attiecības ar nozares pārstāvjiem, kam, savukārt, ir iespēja pārliecināties par viņu spējām, tāpēc nereti uzaicina studentus pievienoties savam uzņēmumam. M. Urbāne uzsver, ka iespējas ir plašas: "Mūsu absolventi dibina savus jaunuzņēmumus, strādā privātā sektora kompānijās, pilda dažādu līmeņu vadītāju funkcijas lielākās organizācijās, tostarp bankās, audita kompānijās un citviet, taču ir arī tādi, kuri saskatījuši savu vietu valsts pārvaldē."

Tāpat biznesa un ekonomikas studiju programmās ievērojama vieta atvēlēta starpdisciplināriem aspektiem.

"Prakse rāda, ka nepietiek ar šauras jomas pārzināšanu, lai kļūtu par līderi.

Jābūt holistiskai pieejai, ko mēs nodrošinām, integrējot biznesa studiju procesā tādas disciplīnas kā komunikācijas un tiesību zinātni," saka M. Urbāne, piebilzdama, ka starpdisciplinaritāte veicina arī ilgtspējīgas pārvaldības izpratnes veidošanos. Docētāja ir pārliecināta, ka studenti labi apzinās starpdisciplinaritātes nozīmi, jo to pieprasa darba tirgus, un ilgtspējīga biznesa koncepts pats par sevi paredz dažādu nozaru integrāciju (piemēram, tiesības, politikas zinātne, komunikācija, psiholoģija u. c.). "Sociālo zinātņu fakultātes infrastruktūra paredz ļoti plašas iespējas, lai mēs varētu piedāvāt plašu studiju kursu klāstu. Tā, piemēram, šogad īpašu uzmanību piesaistījis C daļas studiju kurss par mākslīgā intelekta izmantošanu un iespējam," komentē M. Urbāne.

Visus studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika iekļautos kursus caurstrāvo ilgtspējīga biznesa un zaļās ekonomikas pamatideja. Kā skaidro M. Urbāne, ilgtspējīgam biznesam ir uzdevums risināt trīs būtiskākos sabiedrības izaicinājumus: klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana, dabas daudzveidības uzturēšana, līdzsvarota sabiedrības attīstība. Tas nozīmē, ka ilgtspējas kontekstā tiek vērtēta gan jaunuzņēmumu attīstība, gan mārketings un finanses. Tas ir aktuāls, studentiem svarīgs temats, un patīkami redzēt, ka studenti arvien vairāk iekļauj ilgtspējas un zaļās ekonomikas konceptu praksē.Uz veselīgo attieksmi pret apkārtējo vidi norāda apstākļi studiju vietās, RSU ēkās, kur rūpes par ekoloģiju darbojas kā efektīvs, viegli pamanāms piemērs un aicinājums ikvienam sekot tam savā ikdienā.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!