Komentāri portālā

"DELFI" neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst:
1. neētiskus komentārus
2. komentārus, kas rakstīti, slēpjoties zem cita cilvēka vārda
3. komentārus, kas satur ar "DELFI" nesaskaņotu reklāmu
4. cilvēka godu un cieņu aizskarošus komentārus
5. rasu un nāciju naidu veicinošus komentārus

"DELFI" aicina portāla lasītājus, rakstot komentāru:
1. Ievērot morāles un pieklājības normas
2. Nekurināt un neaicināt uz rasu naidu
3. Iztikt bez rupjībām

Iesūtot un publicējot informāciju "Delfi" portāla lapas, jūs nododat "Delfi" visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no "Delfi" par iesūtītās informācijas izmantošanu.

"Delfi" patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts.

Trešām personām nav tiesību izmantot šos "Delfi" publicētos materiālus bez rakstiskas atļaujas.

Lūguma neievērošanas gadījumā "DELFI" patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju.

Kā noformēt komentāru?

"Delfi" piedāvā, rakstot komentāru, īpašā logā norādīt e-pasta adresi, lai citi lasītāji, kurus ieinteresējušas jūsu paustās domas, var ar jums sazināties, taču norādīt e-pasta adresi nav obligāti. Nereti lasītāji šo lauku izmanto, lai norādītu, kuram komentārs adresēts.

"Delfi" komentāros tagad ir iespējams rakstīt arī kursīvā (slīprakstā) vai treknākiem burtiem, kā arī, rakstot Interneta adreses, tās būs redzamas kā saites, kas atveras jaunā logā.

Tekstu, kuru tu gribi likt kursīvā, no pārējā teksta atdali ar _, bet tekstu, kuram jābūt treknākiem burtiem, atdali ar *.

Lai tevis rakstītās interneta saites atvērtos jaunā logā, raksti pilnu adresi, piemēram, https://www.delfi.lv/

Piemērs kursīvam - _jaunie komentāri_ - jaunie komentāri
Piemērs treknākiem burtiem - *jaunie komentāri* - jaunie komentāri

Arhīvs