Grozījumi paredz, ka Lauku atbalsta dienests (LAD), lai pārliecinātos, ka VPM pretendentam ir valdījuma (lietošanas) tiesības uz atbalstam pieteikto lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, varēs pieprasīt apliecinājumu, ja šīs tiesības neapliecinās ieraksts zemesgrāmatā. Apliecinājums varēs būt arī zemes īpašnieka rakstiska piekrišana nodot zemi apsaimniekošanā un tam obligāti nebūs jābūt nomas līgumam.

Izmaiņas noteikumos arī paredz ieviest divus jaunus Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu atbalsta veidus par īpašo atbalstu cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un par īpašo atbalstu lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai. Noteikumu grozījumi paredz minēto atbalsta veidu piešķiršanas kārtību, informē Zemkopības ministrija.

Lai samazinātu administratīvo slogu lauksaimniekiem, MK noteikumos tiek svītrotas atsevišķas prasības sniegt informāciju, kura iegūstama no valsts iestādēm, kā arī tiek svītrota prasība, kas paredzēja pienākumu lauksaimniekam iesniegt informāciju par iegūto zālāju sēklu ražu.

Pieņemtie grozījumi paredz, ka 2012. gadā no ražošanas pilnībā atdalāms atbalsts par cietes kartupeļu ražošanu un nokautiem vai eksportētiem liellopiem, līdz ar to papildu valsts tiešais maksājums (PVTM) par kartupeļu cieti tiek aizstāts ar atdalīto PVTM par kartupeļu cieti un PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem tiek aizstāts ar atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem. Noteikumu grozījumi paredz nosacījumus un piešķiršanas kārtību par minētajiem atbalsta veidiem.

Tāpat MK noteikumu grozījumi nosaka PVTM apmēra samazinājuma kārtību lauksaimniekiem, kuru ES tiešo maksājumu (VPM, atsevišķais maksājums par cukuru un īpašais atbalsts par pienu) un PVTM kopsumma 2012. gadā pārsniedz 5000 eiro.

Noteikumu grozījumos tiek arī precizēta prasība attiecībā uz lauksaimniecības zemi, kurā audzē īscirtmeta atvasājus un par kuru var saņemt VPM atbalstu, paredzot, ka VPM atbalstu var saņemt par tādu zemi, kurā saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011. gada 1. jūlijā nav reģistrētas meliorācijas sistēmas un kurā pēc 2011. gada 1. jūlija nav no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas.

Līdz ar grozījumiem šajos MK noteikumos tiek papildināti laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi, ieviešot jaunu prasību kopt un kultūraugus audzēt, izmantojot sugai atbilstošu sējas un kopšanas agrotehniku, kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jau ziņots, ka valdība iepriekš uz nedēļu atlika sagatavotos grozījumus noteikumos par platībmaksājumu piešķiršanu, uzdodot ZM iecerētās izmaiņas saskaņot ar zemniekiem. Grozījumi paredzēja, ka LAD ir jāuzrāda rakstisks dokuments par zemes atrašanos lauksaimnieka valdījumā. ZM izmaiņas normatīvos sagatavoja pēc Valsts kontroles (VK) ieteikuma. Tā pārbaudē vērsa uzmanību, ka LAD izveidotā maksājumu administrēšanas sistēma nenodrošina pietiekamu kontroli pār ES finansējuma piešķiršanu.

Tam iebilda zemnieki uzskatot, ka ZM iecerētā jaunā prasība daudziem liegtu saņemt atbalsta maksājumus, jo liela daļa ražojošo lauksaimnieku apsaimnieko zemi uz savstarpējas mutiskas vienošanās pamata, turklāt šāda prasība radītu milzīgu administratīvo slogu kā ražojošajiem lauksaimniekiem, tā LAD. Tādēļ lauksaimnieki vēlējās tikties ar VK, lai pārrunātu iespējamos problēmas risinājumus, kas zemniekiem būtu pieņemtāki par ZM piedāvātajiem.