FKTK piemērojusi 'Privatbank' viena miljona eiro sodu; bankas finanšu rādītāji ļauj to samaksāt
Foto: LETA

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 13.09.2019. ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu AS "Privatbank" 1 019 319 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. Bankai noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp noteiktajā termiņā ir jāiesniedz FKTK izvērtēšanai pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgs izvērtējums, informē FKTK.

FKTK Bankā veica klātienes pārbaudi, kuras laikā FKTK ir konstatējusi virkni pārkāpumu, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību. Pārkāpumi liecina par nopietniem trūkumiem Bankas iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN jomā, jo tie ir atklāti būtiskākajos klientu izpētes un darījumu uzraudzības elementos. "Privatbank" nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTPFN jomā, kas nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu prasību ievērošanu, piemēram:

  • Bankas NILLTPFN komitejas darbība bija neefektīva, nenodrošināja NILLTPFN riska mazinošo pasākumu īstenošanu, kā arī atsevišķi pieņemtie lēmumi bija labvēlīgi atsevišķiem bankas akcionāriem;

  • Bankas iekšējās kontroles sistēma nenodrošina klienta padziļinātās izpētes nepārtrauktību visā klienta darbības periodā;

  • Banka nebija veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai norādītais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs;

  • Vairākos gadījumos banka nebija ieguvusi dokumentus un veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos par klientu kontos esošo finanšu līdzekļu izcelsmi un dokumentējusi secinājumus;

  • Banka nav nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klientu izpēti un rezultātu dokumentēšanu, kā arī slēdzieni klientu lietās ir nepilnīgi;

  • Banka nebija savlaicīgi lēmusi par darījumu attiecību ar klientu izbeigšanu.

Ņemot vērā minēto, FKTK secinājusi, ka "Privatbank" nav nodrošinājusi efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību NILLTFN jomā tā, lai tā savā darbībā ievērotu NILLTPFN normatīvo aktu prasības, turklāt pārkāpumi vērtējami kā būtiski un ilgstoši. Vienlaikus FKTK ņem vērā bankas līdz šim paveikto FKTK konstatēto trūkumu novēršanā.

Saskaņā ar FKTK lēmumu bankai noteiktā termiņā FKTK ir jāiesniedz pasākumu plāns noteikto tiesisko pienākumu veikšanai un konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic plānā paredzētie pasākumi, lai banka turpmāk nepieļautu līdzīga rakstura pārkāpumus iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN riska pārvaldības jomā. Turklāt, piesaistot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, jāveic neatkarīgs izvērtējumus par bankas iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 90% no maksimālā likumā norādītā apmēra – 10% no bankas kopējā gada apgrozījuma. Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.

Savukārt "Privatbank" informē, ka FKTK 13.09.2019. lēmums par viena miljona eiro soda naudas piemērošanu bankai ir pieņemts par 2017. gadā FKTK veiktās bankas iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudes rezultātiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Bankas vadība respektē un ņem vērā FKTK secinājumus un apņemas konstatētos trūkumus pilnībā novērst, uzlabojot bankas iekšējās kontroles sistēmu. Iepriekšējo gadu finanšu rādītāji ļauj "Privatbank" samaksāt noteikto sodu 1 019 319 eiro apmērā.

Banka uzsver, ka FKTK lēmums nekādi neietekmēs bankas klientus un ikdienas darbu.

Kopš 2016. gada banka turpina īstenot virkni procesu, kuru mērķis ir uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, tostarp tos, ko pieņemtajā lēmumā identificēja FKTK. Bankas darbība turpina mainīties, pastiprinoties NILLTPFN prasībām un reaģējot uz vispārējo situāciju Latvijas banku nozarē, skaidro "Privatbank". Banka aktīvi ievieš labāko starptautisko praksi AML procedūrās un standartos, turpina modernizēt tehnoloģijas un ieguldīt līdzekļus bankas sistēmās un darbiniekos. Pēdējo gadu laikā banka ir veikusi ievērojamus ieguldījumus NILLTPFN sistēmās un darīs to arī turpmāk. Banka turpinās konstruktīvu sadarbību ar FKTK, lai stiprinātu Latvijas banku sektora starptautisko konkurētspēju un novērtējumu.

Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs ir viens no labākajiem Latvijas banku nozarē, proti, 2019. gada 2. ceturkšņa beigās tas bija 28,65% (normatīvā prasība ir 11,3%). "Privatbank" uzsver, ka šis kapitāla pietiekamības rādītāja līmenis kliedē jebkādas šaubas par bankas kapitāla stiprumu un spēju aktīvi konkurēt tirgū. Turklāt banka uztur ļoti augstu likviditātes seguma rādītāju, kas 2019. gada 2. ceturkšņa beigās bija 660,35% (minimālā normatīvā prasība ir 100%), kas apliecina "Privatbank" stabilitāti.

Tags

Banku sektors Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) Privatbank

Comment Form