Ģimenes valsts pabalsts

Ģimenē gaidāms pieaugums: uz kādiem pabalstiem tu vari pretendēt 2017. gadā
Foto: Shutterstock


Tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu un piemaksu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir:

 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai adoptētājam;
 • faktiskajam bērna audzinātājam (tai skaitā audžuģimenei), kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā.
Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam.

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecumam (ja jaunietis/te nav stājies laulībā).

Par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Pabalsta apmērs mēnesī:

 • par pirmo bērnu ģimenē 11,38 eiro;
 • par otro bērnu 22,76 eiro – divas reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 eiro x 2);
 • par trešo bērnu 34,14 eiro – trīs reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 eiro x 3);
 • ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam.

Ja pabalsts piešķirts līdz 2016. gada 31. decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, tad pabalstu pārrēķina un starpību, kas izveidojusies par laika periodu no 2017. gada 1. janvāra – izmaksā līdz 2017. gada 1. maijam.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmērs ir 106,72 eiro.

Lai saņemtu šos pabalstus, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā "Latvija.lv".

VSAA nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai vai Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu, kā arī turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase) elektroniski iesniedz VSAA.

Lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalstu pārskaita tevis norādītajā kontā kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Vēl par izmaiņām sociālās labklājības jomā, kas var skart ģimenes ar bērniem, lasi šeit.

Tags

Bērna kopšanas pabalsts Ģimenes valsts pabalsts Rīgas domes Labklājības departaments Rīgas Dzemdību nams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Grūtniecība Jaundzimušais (0-1 mēnesis) Pēcdzemdību periods Zīdainis

Comment Form