Vai strādājošai vecmāmiņai var izsniegt 'slimības lapu' par mazbērna kopšanu
Foto: Shutterstock

Nav noslēpums, ka ziema ir tas laiks, kad bērni mēdz slimot arvien biežāk un kāds no vecākiem spiests savu atvasi aprūpēt mājās, tādējādi darbavietā iesniedzot darbnespējas lapu (B lapu) jeb "slimības lapu". Bet vai situācijās, kad bērna mamma vai tētis nevar atrasties mājās darba dēļ, to var izdarīt arī bērna vecmāmiņa vai vectētiņš? Situāciju portālam "Cālis" palīdz skaidrot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Aiva Zīrāka un Veselības inspekcijas (VI) pārstāvis, jurists Aivars Bisenieks.

"Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumu Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" (turpmāk Noteikumi Nr. 152) 7. punktā ir paredzēts, ka DNL B līdz 14 gadu veca slima bērna kopšanai izsniedz personai, kura audzina bērnu (vienam no vecākiem, vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu), ja minētā persona sakarā ar slima bērna kopšanu nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē darbā gūstamos ienākumus," skaidro Bisenieks. Šo pašu apstiprina arī VSAA vecākā eksperte Aiva Zīrāka.

Ņemot vērā to, ka DNL izsniegšana ir ģimenes ārsta atbildība, arī gadījumā, kad to izsniedz slimojoša bērna vecvecākam, B lapai jābūt izsniegtai pamatoti. "Pamatoti – tas nozīmē atbilstoši bērnam noteiktajai diagnozei, kā arī izsniegtai atbilstošam subjektam, t.i., personai, kura audzina bērnu," norāda Bisenieks.

Tā kā vecvecāks nav bērna likumiskais pārstāvis, bet DNL izsniegšana ir administratīvais akts, iespējamas trīs atšķirīgas situācijas:

  1. Vecvecākam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodibināta aizbildnība (tiesas nolēmums) vai noteiktas aprūpes tiesības (bāriņtiesas lēmums). Šajā gadījumā DNL izsniedzama vecvecākam.
  2. Vecāki atbilstoši Civillikuma 2289. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir pilnvarojuši vecvecāku nodrošināt bērna aprūpi un pārstāvību, saglabājot pilnīgu atbildību par savu no aizgādības izrietošo pienākumu izpildi un tiesību īstenošanu. Pilnvarojuma forma nav noteikta, taču, lai izvairītos no iespējamām konfliktsituācijām, Veselības inspekcija iesaka pilnvarojumu fiksēt rakstiski (notariāls apliecinājums nav nepieciešams). Arī šajā gadījumā DNL izsniedzama vecvecākam.
  3. Gadījumā, kad bērns ir vecāku aizgādībā un nav iepriekš minētā pilnvarojuma vecvecākiem, nav tiesiska pamata vecvecākiem izsniegt DNL.

Tātad, vecmāmiņai vai vectētiņam bērna ģimenes ārsts var izsniegt slimības lapu, ja vien bērna vecāki ir sagatavojuši rakstisku pilnvaru par to, ka bērnu pārstāv viņa vecvecāki, dodoties pie ārsta. Bisenieks arī norāda, ka ģimenes ārstam jāskatās, vai uzrādīti nepieciešamie dokumenti (personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība), un jāpārliecinās par vecvecāka radniecību ar mazbērnu. Tāpat DNL var izsniegt arī vecmāmiņai vai vectētiņam, ja tie atrodas pensijā, jo DNL saņēmēji netiek nodalīti pensionāros un pārējos.

"Dzīvē ir situācijas, kad vecākiem pašiem nav iespējams kopt savu slimo bērnu. Ja ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu B sakarā ar slima bērna kopšanu vecvecākam, tātad konkrētajā gadījumā ir izvērtējis un konstatējis, ka slimo bērnu viņa slimošanas laikā kopj vecvecāks. Sekojoši, ja vecvecāks slima bērna kopšanas dēļ nevar ierasties darbā un tāpēc zaudē algotā darba ienākumus, tad slimības pabalsts tiek piešķirts likumā noteiktajā kārtībā.

Slimības pabalsts ir sociālās apdrošināšanas pabalsts, tas nozīmē, ka to piešķir tikai sociāli apdrošinātai personai – darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam. Laikā, kad tiek kopts slimais mazbērns, darba algu vecvecāks nesaņem, jo nestrādā, bet par šo periodu tiek saņemts slimības pabalsts," skaidro Zīrāka.

VSAA arī norāda, ka darbnespējas lapu B var izsniegt strādājošam pensionāram, kurš pēc tam saņem slimības pabalstu par to, ka kopis slimu mazbērnu. "Situācijā, ja ģimenes ārsts atsaka darbnespējas lapas izsniegšanu bērna vecvecākam, būtu atkārtoti šī situācija jāpārrunā ar ārstu (norādot uz likumdošanā paredzētajām tiesībām vai aicinot ārstu konsultēties Veselības inspekcijā). Ja darbnespējas lapa tomēr tiek atteikta, persona var vērsties Veselības inspekcijā ar oficiālu iesniegumu," norāda Zīrāka.

Tags

Slimības lapa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Veselības inspekcija

Comment Form