Kas skolēnus un vecākus sagaida 2014./2015. mācību gadā?
Foto: LV portāls

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Sanda Liepiņa stāsta, ka šogad koriģēti 10 normatīvie akti, kas skar gan skolēnus, gan pedagogus. Vispārējā izglītībā jaunajā mācību gadā ir paredzētas vairākas izmaiņas un pilnveidojumi.

Brīvpusdienas arī 3.klasei

No šā gada 1.septembra tiks nodrošinātas brīvpusdienas 1.-3.klašu skolēniem. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, 2014./2015. mācību gadā pirmajā, otrajā un trešajā klasē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs mācīsies 61 212 izglītojamie. Vienam bērnam paredzētā valsts dotācija pusdienām tiek palielināta no 1,14 uz 1,42 eiro.

Svešvalodas apguve jau no 1.klases

Pamatizglītības standarts paredz, ka no 1.septembra skolēni uzsāks svešvalodas apguvi jau no 1.klases. Izglītības iestādei kā apgūstamo pirmo svešvalodu vecāku izvēlei jāpiedāvā viena no Eiropas Savienības oficiāli noteiktajām valodām.

Mācību līdzekļu iegāde no valsts līdzekļiem

Šis būs jau otrais mācību gads, kad mācību līdzekļu iegāde ir noteikta no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības un zinātnes ministre norāda: 2014.gadā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēti 18,9 eiro uz vienu bērnu, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gados, tādējādi slogs par mācību līdzekļu iegādi no vecāku pleciem ir daļēji noņemts.

Jauni pārbaudes darbi

Valsts izglītības satura centrs plāno izstrādāt jaunus diagnosticējošus darbus 2015.gada februārī. 8.klases skolēni kārtos darbu matemātikā, bet 9.klases skolēni – dabaszinātnēs.

Ar laikiem, kad norisināsies visi pārbaudes darbi, ir iespējams iepazīties MK noteikumos Nr.248 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015. mācību gadā". IZM valsts sekretāre arī norāda, ka šajā mācību gadā turpināsies diskusijas par to, gan kad, gan kādam jābūt mācību eksāmenam dabaszinātnēs vidusskolā.

Jauna vispārējās izglītības satura izstrāde

IZM informē, ka ir uzsāktas un turpinās diskusijas par jauna kompetenču pieejā veidota vispārējās izglītības satura izstrādi. Plānots nodrošināt jaunā uz kompetencēm balstītā pamatizglītības standarta projekta aprobāciju un pakāpenisku ieviešanu. Pārmaiņas plānotas gan pirmsskolas, gan pamatizglītības, gan vidusskolas mācību saturā un kvalitātes monitoringa sistēmā. Savukārt 12.augustā valdība apstiprinājusi jauno pamatizglītības standartu.

Atbalsts skolēniem, kuri atgriežas uz dzīvi Latvijā

Turpināsies atbalsts tiem skolēniem, kuri ir atgriezušies Latvijā no mācībām citā valstī, lai palīdzētu viņiem iekļauties Latvijas izglītības sistēmā. Ina Druviete uzsver, ka emigrējošo latviešu atgriešanās ir ļoti saistīta ar pārliecību par to, ka viņu bērni varēs iekļauties Latvijas izglītības sistēmā.
"Emigrējošo latviešu atgriešanās ir ļoti saistīta ar viņu pārliecību par to, ka viņu bērni varēs iekļauties Latvijas izglītības sistēmā."

Tādējādi ir piedāvāti risinājumi atbalstam izglītojamajiem, kuri ar savu ģimeni atgriezušies Latvijā no ārzemēm. Piemēram, izglītības programmās papildus iekļauj nodarbības latviešu valodas, sociālo zinību un Latvijas vēstures apguvei. "Mēs esam izglītojuši pedagogus, kā strādāt ar tiem bērniem, kuru latviešu valodas zināšanas ir nedaudz izbālējušas, un nākamajā gadā mēs esam saredzējuši arī lielāku finansējumu tieši pedagogu palīgiem, īpašiem mācību līdzekļiem tieši šim gadījumam," norāda izglītības un zinātnes ministre.

Lielāka uzmanība skolēnu drošībai

Izglītības kvalitātes valsts dienests informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas regulē izglītības iestāžu reģistrāciju, paredzot būvvaldes atzinuma nepieciešamību. Plānots, ka Kvalitātes dienests pirms izglītības iestādes reģistrācijas un programmu licences izsniegšanas pieprasīs būvvaldē atzinumu par ēkas un to telpu atbilstību drošības prasībām, lai varētu nodrošināt izglītojamo tiesības uz drošu vidi. IKVD vadītāja Inita Juhņēviča stāsta, ka, izskatot sūdzības, Kvalitātes dienests vienlaikus izvērtēs drošības noteikumu ievērošanu izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. Tas notiks neatkarīgi, vai sūdzības iemesls būs drošības jautājumi vai citi.

Profesionālā izglītība – modernāka un apmaksāta

Dažādas izmaiņas un pilnveidojumi gaidīs arī profesionālo izglītību. IZM valsts sekretāre S.Liepiņa informē, ka profesionālajās skolās uzņemšana turpinās līdz 30.septembrim, un aicina ikvienu, kam interesē šis dzīves ceļš vai nav izdevies iekļūt citā mācību iestādē, pieteikties mācībām.

Visu rakstu lasiet LV portāls "Kas skolēnus un profesionālo skolu audzēkņus sagaida 2014./2015. mācību gadā?"

Comment Form