Pabalstu un citu sociālo garantiju izmaiņas 2015.gadā
Foto: PantherMedia/Scanpix

Jauns gads, kā allaž, nāk ar jaunumiem, šoreiz - patīkamiem, jo lielai daļai iedzīvotāju, kuri no valsts saņem sociālo atbalstu, pieaugs pabalstu apmēri. Piedāvājam Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) apkopotās izmaiņas, kas mūs gaida, sākoties 2015.gadam.

Ģimenes valsts pabalsts 

No 2015.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs tiek palielināts atkarībā no bērnu skaita ģimenē.

Par pirmo bērnu – 11,38 eiro mēnesī (pabalsta apmērs nemainās), par otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 reizes lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb trīs reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

Piešķirtos pabalstus jaunajā apmērā VSAA pārrēķinās un izmaksās bez pabalsta saņēmēja iesnieguma.

Atcelti pabalstu apmēra ierobežojumi

No 2015.gada 1.janvāra vairs netiks noteikti izmaksājamo pabalstu apmēru ierobežojumi slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku un bezdarbnieka pabalstiem.

Pabalsta saņēmējiem, kuriem līdz 2014.gada 31.decembrim piešķirtais pabalsts tika izmaksāts ierobežotā apmērā, par pabalsta izmaksas periodu, kas turpināsies no 2015.gada 1.janvāra – pabalsts tiks izmaksāts bez ierobežojuma, tas ir, piešķirtajā apmērā.

Bezdarbnieku un vecāku pabalsti janvārī vēl tiks izmaksāti ierobežotā apmērā, jo šos pabalstus izmaksā par iepriekšējo mēnesi, tātad, janvārī par decembri. Savukārt no februāra šie pabalsti tiks izmaksāti bez ierobežojuma.

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

No nākamā gada valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 gadiem.

Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

No 2015.gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzsāk pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti piešķiršanu un izmaksu.

Līdz šim pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošināja Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).

VSAA turpinās pabalstu izmaksu jau esošajiem pabalstu saņēmējiem, pamatojoties uz NVA informāciju, jauns iesniegums nav nepieciešams.

Pabalstu par 2015.gada janvāri VSAA līdz 22.februārim ieskaitīs tajā pašā kontā, uz kuru pabalstu pārskaitīja NVA. Arī turpmāk pabalsts tiks izmaksāts līdz kārtējā mēneša 22.datumam.

Ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zaudējumu procentos.

Paaugstināts apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram mirušā apgādnieka bērnam

Ja sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimības dēļ ir iestājusies apdrošinātās personas nāve, tad atlīdzības apmērs katram mirušā apgādnieka bērnam nedrīkst būt mazāks par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, tas ir, 41,62 eiro (iepriekš bija noteikts – ne mazāk kā 50% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, tas ir, 32,02 eiro).

Ja atlīdzība minimālajā apmērā piešķirta līdz 2014.gada 31.decembrim un tās izmaksa turpinās pēc 2015.gada 1.janvāra, tad tā tiks pārrēķināta un jaunajā minimālajā apmērā izmaksāta janvārī. Iesniegums pārrēķinam nav nepieciešams.

Noteikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālais un maksimālais apmērs 2015.gadam

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2015.gadā būs 48 600 eiro.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir gada ienākumu summa, no kuras ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. No ienākumiem, kas pārsniedz kalendārajam gadam noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, obligātās iemaksas nav jāveic.

Iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajam un brīvprātīgi apdrošinātai personai (izņemot mikrouzņēmumu darbiniekus) 2015.gadā tiek noteikts 4320 eiro gadā jeb 360 eiro mēnesī.

Minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro

Minimālā stundas tarifa likme būs 2,166 eiro, pusaudžiem un cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 2,477 eiro.

Ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (psihosociālais atbalsts) vardarbībā cietušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī pašiem vardarbības veicējiem

Tas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu gadījumos, kad ģimenē notiek vardarbība, kā arī situācijās, kad cilvēks atzīts par cietušo administratīvā pārkāpuma lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros, ir pieņemts tiesas, vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, vai policijas lēmums par nošķiršanu.

2015.gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs veidu pakas jeb komplektus:

- pārtikas preču komplekts;

- individuālo mācību piederumu komplekts;

- higiēnas un saimniecības preču komplekts.

Palīdzības izdalīšanu vistrūcīgākajām personām nodrošinās biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības vai to iestādes, iepriekš piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā atlasē.

Paaugstināts valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku (ČAES) likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro.

Līdz 2015.gada 31.martam piešķirtos valsts sociālos pabalstus ČAES dalībniekiem un mirušo ČAES dalībnieku ģimeņu locekļiem VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim kopā ar aprīļa pabalstu.

Pensionēšanās 2015.gadā

Pensionēšanās vecums 2015.gadā būs 62 gadi un seši mēneši,

Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums 2015.gadā būs 60 gadi un seši mēneši

Nepieciešamais apdrošināšanas stāžs 2015.gadā vecuma pensijas saņemšanai - 15 gadi, bet priekšlaicīgās vecuma pensijas saņemšanai – 30 gadi.

Pensiju piešķir ar dienu, kad radušās tiesības uz to, taču ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pensijas pieprasījuma iesniegšanas.

Tags

Ģimenes valsts pabalsts Labklājības ministrija Māmiņu alga Pensionēšanās vecums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Comment Form