Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai

Pēdējā laikā aktualizējies jautājums par dzejoļiem, lamuvārdiem, cenzūru un visam pāri – tikumību un latviešu dzīvesdziņu. Agnese Krivade nu ir grēciniece, tomēr ir vēl palikusi kāda grāmata, kurā saskaņā ar mūsu Satversmes preambulu smelties patiesi kristīgās vērtības. Šo grāmatu sauc Bībele.
Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
1
Latviešu dzīvesdziņai būtu derīgi zināt, ka verdzība ir atbalstāma, bet ar vergu sišanu gan jāuzmanās. “Bet, ja kāds sit ar koku savu vergu vai verdzeni, ka tie no viņa rokas mirst, tad lai tas tiek riebtin atriebts. Bet, ja tas vēl dzīvo vienu vai divi dienas, tad viņš nav jāsoda, jo tā ir viņa nauda.” (2. Mozus 21:20-21)
Vida Press
Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
2
Latvietim ir jāzina, kā rīkoties, ja nejauši nogalina nedzimušu bērnu. “Bet, ja vīri kaujas un sagrūž grūtu sievu, ka viņas auglis noiet, bet pašai nenotiek nelaime, tad lai tiek uzlikts naudas sods tam, kas to sagrūdis, tik liels, cik viņas vīrs prasa, un lai tiek dots pēc šķīrējtiesneša atzinuma. Bet, ja notiek nelaime, tad būs likt dzīvību pret dzīvību. Aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju.” (2. Mozus 21:22-24)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
3
Tā kā latvieši viens otru krāpj, ir jāzina, kāds lāsts draud neuzticīgai sievai. “Priesteris ar lāsta vārdiem lai apdraud sievu un lai viņai saka: Lai Tā Kunga sūtīts lāsts nāk pār tevi un tevi padara nolādētu savas tautas vidū, ka Tas Kungs liek izdilt tavām ciskām, un lai tavs klēpis uztūkst; un šis rūgtais lāsta ūdens lai ieplūst tavās iekšās un lai ir tas, kas liek tavai ciskai izdilt un tavam klēpim uztūkt! Un tai sievai būs sacīt: jā, lai tas tā notiek! Āmen!” (4. Mozus 5:21-22)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
4
Tāpat ir svarīgi zināt, ko darīt, ja sieva jau pirms kāzām zaudējusi nevainību. “Bet, ja valodas bijušas patiesas un viņa nav atrasta šķīsta jaunava, tad lai tie izved jauno sievu pie viņas tēva nama durvīm un lai viņu nomētā ar akmeņiem tās pilsētas vīri, ka tā mirst, tāpēc ka viņa ir tādu kauna darbu pastrādājusi Israēlā, netiklību piekopdama sava tēva namā. Tā tev būs izdeldēt ļaunumu no sava vidus.” (5. Mozus 22:20-21)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
5
Latviskajai dzīvesdziņai lai top zināms, ka noteiktos apstākļos izvarošana ir atļauta. “Bet, ja kāds vīrs sastop meiteni, kas ir jaunava un kura vēl nav saderināta, un to sagrābj un pie tās guļ, un tie tiek atrasti, tad tas vīrs, kas pie viņas ir gulējis, lai dod meitenes tēvam piecdesmit sudraba seķeļus, un tā lai kļūst viņam par sievu, tāpēc ka viņš to ir piesmējis; tas viņu nedrīkst atlaist visu savu mūžu.” (5. Mozus 22:28-29)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
6
Taču nedrīkst aizmirst, ka sievietei vienmēr un visur ir jācieš klusu. “Sieva lai klusībā mācās visā padevībā; taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā.” (1. Timotejam 2:11-12)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
7
Tāpat būtu prātīgi klausīt Dieva likumiem un nogalināt nepaklausīgus bērnus. “Ja kādam vīram ir spītīgs un nepaklausīgs dēls, kas neklausa ne sava tēva, ne savas mātes balsij un tie viņu ir pārmācījuši, un viņš tomēr tiem neklausa, tad viņa tēvam un viņa mātei to būs sagrābt un novest pie savas pilsētas vecajiem un pie savas pilsētas vārtiem, un tie lai saka savas pilsētas vecajiem: šis ir mūsu spītīgais un nepaklausīgais dēls, viņš neklausa mūsu balsij, viņš ir rijējs un dzērājs. Tad visiem viņa pilsētas iemītniekiem tas ir jānomētā ar akmeņiem, ka viņš mirst.” (5. Mozus 21:18-21)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
8
Latvieši nav pārāk viesmīlīga nācija, taču jāatceras, ka viesmīlība ir daudz svarīgāka par savu nevainīgo bērnu atdošanu izvarošanai. “Brāļi, nedariet taču tādu grēku! Redziet, man ir divas meitas, kuras neviens nav atzinis; es likšu viņām iznākt pie jums, un jūs varat tām darīt, kā jums labpatīk, tikai tiem vīriem nedariet nekā, tāpēc ka tie nākuši mana jumta pavēnī.” (1. Mozus 19:7-8)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
9
Latviskā dzīvesdziņa noteikti paģērē arī šo nepārprotamo norādi. “Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi ir izdarījuši negantību, tiem abiem ir mirtin jāmirst; un lai viņu asinis paliek uz viņiem.” (3. Mozus 20:13)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
10
Nedrīkst aizmirst, ka Dievs Tas Kungs sirsnīgi neieredz ne tikai homoseksuāļus, bet arī invalīdus un cilvēkus ar fiziskām traumām. “Cilvēks, kam vien kāda miesas vaina, lai Man netuvojas - nedz akls, nedz klibs, nedz ar bojātu degunu, nedz arī kroplis, nedz arī cilvēks, kam lauzta kāja vai lauzta roka, nedz tāds, kam ir kupris vai kas sevišķi izdilis, nedz tāds, kam balts plankums acu ābolā, nedz kam kraupis, nedz kam ēģiptiešu ēde, nedz kam vaina dzimumorgānos.” (3. Mozus 21:18-20) --- “Neviens, kam kaunums sadragāts vai kas kastrēts, lai nenāk Tā Kunga draudzē.” (5. Mozus 23:2)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
11
Tāpat latviskā dzīvesdziņa būtu jāsaskaņo ar kristīgu kalpošanu mūsu Pestītājam. “Ja kāds nāk pie Manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis.” (Lūkas evaņģēlijs 14:26)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
12
Vēl vairāk – ja kāds ierunājas par kalpošanu citam dievam, viņš ir jāiznīdē. “Kad tavs brālis, tavas pašas mātes dēls, vai tavs dēls, vai tava meita, vai tava sieva, kas pie tavām krūtīm, vai tavs draugs, ko tu turi kā savu dvēseli, tevi slepenībā kārdinās, teikdams: iesim, kalposim citiem dieviem, (..) tev viņu būs bez žēlastības nokaut; tava roka lai ir pirmā, kas viņu nonāvē.” (5. Mozus 13:7-10)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
13
Tāpat latviskajai dzīvesdziņai īsti neatbilst latviešu iecienītā nodarbe – onanēšana. “Bet Onans, zinādams, ka tie nebūs viņa pēcnācēji, pie sava brāļa sievas iedams, izkaisīja zemē, lai nerastos pēcnācēji viņa brālim. Bet Tam Kungam nepatika, ko tas darīja, un Viņš lika mirt arī viņam.” (1. Mozus 38:9-10)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
14
Un pats galvenais – nekādos apstākļos nestrādājiet svētdienās! Turklāt tas attiecas arī uz rimi, maksimu, tirgu un pat KFC. “Sešas dienas strādājiet, bet septītā diena lai jums ir svēta, sabata diena, kas svētīta Tam Kungam; ikviens, kas šinī dienā strādā, lai mirst.” (2. Mozus 35:2)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
15
Domājat, ka viss teiktais ir jāuztver kā metafora? Nekādā gadījumā! “Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi!” (Jesajas grāmata 40:8) vai “Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli.” (Psalmi 19:8)
Vida Press


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
16
Un latvietim ir jāzina, ka taisnīga Dieva tiesa ir kāju mazgāšana asinīs un bērnu sašķaidīšana. “Taisnais priecāsies, redzēdams atriebību, viņš mazgās savas kājas bezdievju asinīs. Tad cilvēks sacīs: "Patiešām, taisnais ievāc augļus pēc nopelna! Tiešām, vēl ir Dievs, kas zemes virsū tiesā!”" (Psalmi 58:11) --- “Bābeles meita, tu visu Bābeles iedzīvotāju kopa, tu postītāja! Svētīgs, kas tev atmaksā par to, ko tu mums esi darījusi! Svētīgs tas, kas sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret klintīm!” (Psalmi 137:8-9)
AP/Scanpix


Tikumības sardzē: ko Bībele sniedz latviešu dzīvesdziņai
17
Taču ir arī labā ziņa: latviskā dzīvesdziņa un kristīgās vērtības nenozīmē tikai pamācošus bibliskus stāstus par savu bērnu ēšanu, asinsgrēku, slepkavības un prostitūciju. Tieši otrādi - tās nozīmē priekšādas apgraizīšanu Tam Kungam par prieku, nemitīgu dzīvnieku ziedošanu, izsmalcinātos veidos notecinot viņiem asinis, jo galu galā Debesu valstībā mūs sagaidīs desmit jaunavas ar lukturiem (Mateja evaņģēlijs 25:1).
Vida Press
10 spēcīgi citāti, kas vēršas pret dievu un reliģiju 10 spēcīgi citāti, kas vēršas pret dievu un reliģiju   (38)
Flagelanti – kristīgie mazohisti, kas Lieldienās izcieš Kristus sāpes Flagelanti – kristīgie mazohisti, kas Lieldienās izcieš Kristus sāpes   (1)
Kā izskatās daži panti no Bībeles, kad tie tiek ilustrēti Kā izskatās daži panti no Bībeles, kad tie tiek ilustrēti   (1)
Smieklīgi un dīvaini dažādu konfesiju garīdznieku citāti Smieklīgi un dīvaini dažādu konfesiju garīdznieku citāti   (5)
Pievienojies sekotājiem, lai nepalaistu garām visu interesanto, trendīgo un drosmīgo.
Es jau esmu lietas kursā, paldies par atgādinājumu.