Fоtо: Shutterstock
Vasaras sezonai tuvojoties, ar mērķi uzlabot atpūtas iespējas, nereti iedzīvotāji izvēlas savā īpašumā ierīkot dīķi. Valsts vides dienests (VVD) vērš uzmanību, ka atkarībā no plānotā dīķa izmantošanas veida, izmēra un atrašanās vietas, pirms tā ierīkošanas būtiski ņemt vērā vairākus priekšnoteikumus.

Dīķis, atkarībā no tā izmēra, ir pirmās vai otrās grupas inženierbūve, tādēļ pirms darbu sākšanas nepieciešams gūt saskaņojumu pašvaldības būvvaldē. Nesaskaņota dīķa izrakšana ir ne tikai patvaļīga būvniecība, bet arī nelikumīga dabas resursu ieguve.

"Ja dīķis ir rūpīgi izplānots ainavas elements un patiesi tiek ierīkots rekreācijas vajadzībām, tas uzlabos zemes īpašumu, vienlaikus ceļot īpašuma vērtību, taču, ja zemes īpašnieks piekrīt "veiklu" uzņēmēju piedāvājumiem par nelielu atlīdzību ļaut izrakt dīķi, lai iegūtu smilti tā tālākai realizācijai, tas ilgtermiņā degradē ainavu un tieši pretēji, īpašuma vērtību samazina," uzsver VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

Aprīļa beigās tiekoties ar derīgo izrakteņu ieguves nozares pārstāvjiem, VDD apsprieda pēdējos gados novēroto negatīvo tendenci – dīķu ierīkošanas aizsegā tiek slēpta nelikumīga derīgo izrakteņu ieguve.

Kaut arī 2021. gadā tika mainīts normatīvais regulējums, kas nosaka, ka VVD izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence nepieciešama rokot dīķi un iegūstot derīgo izrakteņus virs 10 000 m3 (agrāko 20 000 vietā), joprojām novērojama vēlme ierīkot dīķus blakus derīgo izrakteņu atradnēm, vietās, kur netiek sasniegts gruntsūdens līmenis un īpašumos, kur blakus jau ir divi līdz trīs liela izmēra dīķi. VVD ar derīgo izrakteņu ieguves nozares pārstāvjiem bija vienisprātis, ka pašvaldību būvvaldē, izvērtējot dīķu būvniecības ieceres, tās būtu jāvērtē ar lielāku rūpību, lai novērstu negodprātīgu zemes dzīļu izmantošanu, vienlaikus nepamatoti neapgrūtinot tās personas, kas vēlas īpašumā ierīkot dīķus atpūtas/izklaides vai zivju audzēšanas mērķiem.

Pirms dīķa rakšanas darbu un saskaņošanas procesa sākšanas, lai noskaidrotu dīķa ierīkošanas vietas ģeoloģisko uzbūvi un to, vai dīķis dabiski piepildīsies ar gruntsūdeņiem, ieteicams vispirms veikt ģeotehnisko izpēti. To dara persona ar būvprakses sertifikātu konkrētajā darbības jomā. To, vai personai ir izsniegts šāds sertifikāts, var pārbaudīt Būvniecības valsts kontroles biroja informācijas sistēmā.

Dīķi ierīko, ņemot vērā vairākus būtiskus priekšnoteikumus:

  • Ja dīķis ir lielāks par 0,1 ha un tas atradīsies īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, dīķi uzpildīs no virszemes ūdeņiem vai tam ir notece virszemes ūdensobjektā, pirms tā ierīkošanas nepieciešams saņemt VVD izdotus tehniskos noteikumus. Tāpat noteikumi jāsaņem, ja dīķī plāno audzēt zivis neatkarīgi no tā lieluma;
  • Ja, rokot dīķi, iegūtos dabas resursus plāno realizēt ārpus sava zemes īpašuma robežas un to apjoms ir vairāk nekā 1000 m3, nepieciešams saņemt dabas resursu lietošanas atļauju un veikt dabas resursu nodokļa nomaksu;
  • Ja rokot dīķi tiks iegūti ne bieži sastopamie derīgie izrakteņi (piemēram, dolomīts), pirms darbu uzsākšanas VVD jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence un jāievēro derīgo izrakteņu ieguves kārtība. Neatkarīgi no turpmākās dabas resursu izmantošanas, VVD izsniegta licence pirms darbu veikšanas jāsaņem arī gadījumā, ja dīķa ierīkošanas laikā iegūto derīgo izrakteņu apjoms pārsniegs 10 000 m3, vai gadījumā, ja dīķi raks derīgo izrakteņu atradnes teritorijā.

Zemes dzīlēs esošie dabas resursi ir neatjaunojama vērtība, kuru neatbilstoša apsaimniekošana var radīt vides piesārņojumu, degradētu teritoriju izveidošanos un risku, ka par iegūtajiem un izmantotajiem dabas resursiem valstij netiek nomaksāts dabas resursu nodoklis. Turklāt nenoskaidrojot normatīvo aktu prasības dabas resursu ieguves un izmantošanas jomā, persona var tikt pie liela apmēra soda naudas.

Veicot dabas resursu ieguvi un realizāciju bez nepieciešamās atļaujas, personai var tikt izdots lēmums par dabas resursu nodokļa aprēķināšanu desmitkāršā apmērā.

VVD informē, ja redzi, ka īpašumā notiek vērienīgi un ilgstoši rakšanas darbi lielos apjomos un rodas aizdomas par nelikumīgu dabas resursu ieguvi, ziņo "Vides SOS" mobilajā aplikācijā vai zvanot 26338800.

Informatīvs video materiāls par dīķa ierīkošanu aplūkojams arī VVD "YouTube" kanālā.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !