AS "Sadales tīkls" visā Latvijā pakāpeniski atjauno novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi ievieš elektrotīklā digitālos elementus un risinājumus, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi un tās pieejamību. Klientu prasības pieaug un šodien elektroenerģijas lietotāji sagaida, lai elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, jo katra elektrības pārtraukuma minūte vai sprieguma svārstības sagādā neērtības iedzīvotājiem pilsētās un apdzīvotās vietās, lauku reģionos, kā arī ietekmē uzņēmumu vai iestāžu darbību, līdz ar to arī tautsaimniecības attīstību. Elektrotīkls Latvijā ir veidojies vēsturiski un izbūvēts atbilstoši tā laika klientu prasībām un vajadzībām, tādēļ šobrīd, plānojot padomju laikā izbūvētā elektrotīkla rekonstrukciju un pārbūvi, AS "Sadales tīkls" rūpīgi izvērtē elektrotīkla stāvokli, konfigurāciju, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā, kā arī pašvaldības un uzņēmējdarbības attīstību. Tas, cik daudz resursu un cik efektīvi šobrīd tiek ieguldīts elektrotīkla atjaunošanā, noteiks, kāda būs klientu elektroapgādes kvalitāte, pieslēgumu jaudas pieejamība un izmaksas turpmākajos 40-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. Pakāpeniska un savlaicīga elektrotīkla atjaunošana ir ļoti svarīga, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.

Mārupes novada elektrotīkla atjaunošanā un modernizācijā AS "Sadales tīkls" šogad ieguldīs 3,5 miljonus eiro, uzlabojot elektroapgādi 4 000 klientu. Kopumā novada teritorijā šogad tiks atjaunotas vidējā sprieguma elektrolīnijas 38 km garumā, zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 29 km garumā un izbūvētas 53 jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkls ir novecojis un savlaicīga tā atjaunošana ir viens no galvenajiem faktoriem, lai klientiem turpmākajos gadu desmitos nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, lai pašvaldība spētu sekmīgi realizēt plānotos attīstības projektus, kā arī elektroapgādes drošums ir būtisks faktors uzņēmējiem, kuru ražotnes un objekti atrodas Mārupes novada teritorijā. Turklāt liela daļa no Mārupes novada elektrotīkla šķērso blīvi apdzīvotas vietas un privātīpašumus, kuri ir norobežoti un iežogoti, un ne visām vietām var piekļūt ar specializēto tehniku, kas ir svarīgi, lai AS "Sadales tīkls" spētu operatīvi veikt elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbu avārijas situācijās. Elektrotīkla pārbūve ne vien samazinās nelabvēlīgu laika apstākļu un ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes drošumu, bet turpmāk ļaus uzņēmuma darbiniekiem operatīvi piekļūt elektroapgādes infrastruktūrai, vienlaicīgi samazinot klientiem elektroapgādes atjaunošanas laiku.

Viens no šogad plānotajiem projektiem realizēts Mārupē, kur no Daibes ielas līdz apakšstacijai "Mārupe", kas atrodas Ventspils ielā, Rīgā, veikta vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla rekonstrukcija. Šajā apvidū 1962.gadā izbūvētā vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 2,4 km garumā, paaugstinot gan elektroapgādes, gan sabiedrības drošību, jo gaisvadu elektrolīnija šķērsoja Ulmaņa gatvi, privātīpašumus un apbūvētas teritorijas. Klientu elektroapgādes uzlabošanai tikpat nozīmīga elektrotīkla pārbūve veikta Daugavas ielā un no Daugavas ielas virzienā uz lidostu "Rīga", kur kopumā rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 24 transformatoru apakšstacijas, vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 15 km garumā, bet zemsprieguma elektrotīkls rekonstruēts 11 km garumā. Elektrotīklā uzstādīti attālināti vadāmi slēdži, kuri turpmāk ļaus AS "Sadales tīkls" personālam elektrotīkla bojājumu gadījumos attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošinās, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti varēs veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Elektrotīkla pārbūve veikta Mārupītes gatvē, kur zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1 km garumā.

Viens no svarīgajiem projektiem, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un nodrošinātu klientiem nepieciešamās elektrotīkla pieslēguma jaudas, ir 2016.gadā uzsāktā 110/20kV apakšstacijas "Stīpnieki" izbūve Mārupē, lidostas "Rīga" apkaimē, jo, vērtējot teritorijas nākotnes attīstības plānu, objektiem šajā apvidū būs nepieciešami papildus elektroapgādes pieslēgumi un lielas jaudas elektroapgāde, kas veicinās būvniecības un uzņēmējdarbības attīstību. Apakšstacijas izbūvi plānots pabeigt 2018.gadā. Kopējās plānotās AS "Sadales tīkls" investīcijas apakšstacijas izbūvē ir vairāk nekā 5,9 miljoni eiro.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Jaunmārupē, AS "Sadales tīkls" ciematā veic vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 10,3 km garumā, bet zemsprieguma elektrotīkls tiek rekonstruēts 8,8 km garumā. Rekonstrukcijas darbu laikā elektrotīklā tiek izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri nodrošinās AS "Sadales tīkls" darbiniekiem attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 653 klientiem, tostarp SIA "Sabiedrība Mārupe".

Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija veikta no apakšstacijas "Tīraine", kas atrodas Medemciemā, līdz Rīgas apvedceļam A5 "Salaspils-Babīte". Šī projekta ietvaros gar Jelgavas ceļu veikta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 10 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 6,2 km garumā un veikta 14 transformatoru apakšstaciju izbūve. Elektrotīkls šķērso mežu, apdzīvotas vietas un privātīpašumus, tādēļ tā pārbūve uzlabos ne vien elektroapgādes drošumu, bet ļaus AS "Sadales tīkls" darbiniekiem operatīvi un efektīvi veikt savu darbu elektrotīkla uzturēšanas darbu laikā, kā arī novēršot elektrotīkla bojājumus. Savukārt Grantiņu un Vecozolu ielā šogad veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 1,7 km garumā.

Šogad Ķekavas novadā AS "Sadales tīkls" kopumā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 21,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 5,8 km garumā un veiks 11 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Elektroapgādes drošuma un kvalitātes uzlabošanai nozīmīgs projekts realizēts Ķekavā - Rīgas ielā, Odukalnā un elektrotīklā, kas stiepjas gar Rīgas apvedceļu "A5" līdz Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuvei, kur veikta 1975.gadā izbūvēto vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija un pārbūve par kabeļu līnijām 18 km garumā. Projekta ietvaros zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,7 km garumā un veikta 10 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Realizējot šo projektu, pilsētas elektrotīkls ir nodalīts no lauku elektrotīkla, tādējādi ievērojami paaugstinot elektroapgādes drošumu Ķekavai, Daugmalei, Baldonei un Rīgas ūdens sūknētavai. Papildus elektrotīklā izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri ļaus AS "Sadales tīkls" personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija vēl turpinās Daugmalē, kur tiek atjaunotas vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas 3,3 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,1 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Šī elektrolīnija nodrošina elektroapgādi 666 klientiem, tādēļ tā pārbūve ir nozīmīgs projekts, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi. Šogad Ķekavas novada elektrotīkla atjaunošanā AS "Sadales tīkls" ieguldīs vairāk nekā 1,1 milj. eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 1 100 klientiem.

Olaines novadā elektrotīkla rekonstrukcija šogad veikta Jāņupē, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 8,8 km garumā, zemsprieguma elektrolīnija 0,9 km garumā pārbūvēta par kabeļu līniju, izbūvētas 6 jaunas transformatoru apakšstacijas un vidēja sprieguma elektrotīklā uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži, nodrošinot iespēju AS "Sadales tīkls" personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. 80% no šī elektrotīkla šķērso mežu, tādēļ tā pārbūve ievērojami paaugstinās elektroapgādes drošumu 686 klientiem Jāņupē un Olaines novadā, jo līdz šim galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem bija stipra vēja ietekmē lūzis koks vai gaisvadu elektrolīnijā ieķēries zars, kas izraisīja elektrolīniju atslēgšanos. Šī elektrotīkla rekonstrukcijā AS "Sadales tīkls" kopumā ieguldīja 629 tūkst. eiro.

Baldones novadā AS "Sadales tīkls" šogad realizēja zemsprieguma elektrotīkla atjaunošanas projektu, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 90 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinājās Pulkarnē, kur veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līniju 3 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu 24 klientiem.

Šogad kopumā Pierīgas novadu elektrotīkla atjaunošanā un uzlabošanā AS "Sadales tīkls" ieguldīs vairāk nekā 5,4 miljonus eiro un arī turpmākajos gados AS "Sadales tīkls" visā Latvijā turpinās veikt elektrotīkla rekonstrukciju un pārbūvi jo, tikai pakāpeniski atjaunojot, rekonstruējot un uzlabojot elektrotīklu, AS "Sadales tīkls" spēs paaugstināt elektroapgādes drošumu un nodrošināt ilgtermiņā klientiem kvalitatīvu elektroenerģijas klientiem.