Izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu elektroapgādes uzlabošanā klientiem, AS "Sadales tīkls" visā Latvijā intensīvi turpina plānveidīgu elektrolīniju atjaunošanu, rekonstrukciju un pārbūvi gan izolētās gaisvadu līnijās, gan mūsdienīgākos risinājumos - zemē ieraktos kabeļos, tādējādi paaugstinot elektroapgādes nepārtrauktību, drošumu, kā arī uzlabojot sprieguma kvalitāti un mazinot laika apstākļu, piemēram, vētru, ietekmi uz elektrības piegādi.

Kopumā Kurzemē šogad elektrotīkla rekonstrukcijas darbu ietvaros tiks atjaunotas vidējā sprieguma 6-20 kV elektrolīnijas 220 km garumā, zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas 206 km garumā un rekonstruētas vai no jauna izbūvētas 234 transformatoru apakšstacijas. Pēc plānoto elektrotīkla rekonstrukcijas darbu pabeigšanas sniegto pakalpojumu kvalitāte uzlabosies vairāk nekā66 tūkstošiem lietotāju Kurzemē.

Vienu no lielākajiem elektrotīkla rekonstrukcijas projektiem Kurzemē AS "Sadales tīkls" šogad īsteno Ventspils novada Ugālē. Projekta ietvaros paredzēts veikt vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijās gandrīz 15 km garumā, zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijās 1,6 km garumā un rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 8 transformatoru apakšstacijas. Elektroapgādes tīkla rekonstrukcijas darbi ir noslēdzošais posms drošas elektrolīnijas izbūvē starp Ventspili un Ugāli - tā būtiski uzlabos elektroapgādes drošumu un kvalitāti Ugāles iedzīvotājiem un tās apkārtnei. Savukārt Ventspils pilsētā, Staldzenē, paredzēta elektrolīniju un transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija, veicot vidējā sprieguma 20kV kabeļlīnijas izbūvi gandrīz 0,9 km garumā un zemsprieguma 0,4kV kabeļlīniju izbūvi aptuveni 16,2 km garumā, kā arī rekonstruējot 2 transformatoru apakšstacijas.

Apjomīgi elektroapgādes tīkla uzlabošanas darbi plānoti arī Ventspils novada Jūrkalnes pagastā un Alsungas novadā, kur iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai AS "Sadales tīkls" šogad veiks vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijās 11,5 km garumā, zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijā 1 km garumā un rekonstruēs vai no jauna izbūvēs 4 transformatoru apakšstacijas, tādējādi būtiski paaugstinot elektroapgādes kvalitāti un drošumu Alsungas, Pāvilostas un Jūrkalnes iedzīvotājiem.

Rojas un Dundagas novadā šogad AS "Sadales tīkls" īstenos ļoti būtisku klientu elektroapgādes uzlabošanas projektu, kura ietvaros no Dundagas līdz Rojas novada apdzīvotai vietai Ģipka tiks veikta vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija un pārbūve izolētu vadu līnijā 22,7 km garumā, zemsprieguma 0,4 kV kabeļlīniju izbūve 2 km garumā un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas trīs transformatoru apakšstacijas. Elektrolīnija šķērso mežainu teritoriju, un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada stipra vēja ietekmē lūzis koks vai līnijā ieķēries zars. Pēc gaisvadu līnijas pārbūves izolētu vadu līnijā elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies Dundagas novada, Rojas un Ģipkas iedzīvotājiem.

Pāvilostas novada Sakas pagastā tiks veikta vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija 16,3 km garumā un 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve kabeļu līnijā 0,5 km garumā, kā arī rekonstruētas vai no jauna izbūvētas 6 transformatoru apakšstacijas.

Kopumā elektrotīkla uzlabošanas un rekonstrukcijas darbi Kurzemē šogad tiks veikti Ventspils, Dundagas, Rojas, Talsu, Kuldīgas, Alsungas, Pāvilostas, Aizputes, Durbes, Skrundas, Saldus, Brocēnu, Vaiņodes, Priekules, Grobiņas, Nīcas un Rucavas novadā.

Detalizētu informāciju par šā gada plānotajiem investīciju projektiem katrā novadā var iegūt AS "Sadales tīkls" mājaslapā.