AS "Sadales tīkls" veic regulāru Latvijas elektrotīkla modernizāciju, jo esošā infrastruktūra neatbilst klientu vajadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes. Latvija vēsturiski mantojusi ļoti plašu un sadrumstalotu elektrotīklu, no kura 70% ir gaisvadu elektrolīnijas. Turklāt Latvija ir viena no mežainākajām Eiropas valstīm, līdz ar to dabas apstākļi būtiski ietekmē elektroapgādes kvalitāti.

Laiks, ko vidēji kalpo elektrotīkla elementi, ir 30-50 gadi, un šobrīd 50% no valsts kopējā elektrotīkla ir "padomju laika mantojuma tīkls". Lai to modernizētu, mazinātu dabas stihiju ietekmi un elektrotīkls būtu drošs un efektīvs, tas savlaicīgi un noteiktā apjomā ir jāatjauno. Savukārt, lai ātrāk novērstu bojājumus, tīklu rekonstruētu ar modernākajiem materiāliem un iekārtām, svarīga ir uzņēmuma tehniskā attīstība. To palīdz virzīt un nodrošināt AS "Sadales tīkls" ierindas darbinieki.

Uzņēmumā jau piecus gadus darbojas īpaša darbinieku vienība, ko sauc par tehnisko ekspertu kopu, kuras sastāvā strādā 9 ekspertu grupas. Šī vienība vistiešākajā veidā tiek iesaistīta uzņēmuma tehniskajā attīstībā un lēmumu pieņemšanā. Tehniskie eksperti ir tie, kas pēta un izvērtē jauno materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju pielietošanas iespējas, pārbauda to ilgtspēju. Šis darbs veicina jaunu risinājumu un darba paņēmienu ieviešanu un palīdz uzņēmumam būt efektīvam un modernam.

"Projekta idejas pamatā ir vēlme iesaistīt uzņēmuma tehniskajā attīstībā un lēmuma pieņemšanā profesiju labi zinošus, erudītus un aktīvus darbiniekus, neatkarīgi no ieņemamā amata un darba vietas, ja vien tiem ir vēlme darboties, mācīties, dalīties zināšanās ar kolēģiem. Uzņēmuma plašā izvietojuma dēļ pa visu Latviju ir sarežģīti identificēt šādus darbiniekus. Ekspertu kopas projekts ir iespēja apzināt un noturēt izcilus speciālistus, uzticoties viņiem un ļaujot darboties ārpus ieņemamā amata un ikdienas pienākumiem," skaidro Ekspertu kopas projekta idejas līdzautors Izpētes un standartu direktors Mārtiņš Budahs.

Ekspertu kopas projekts ir iespēja uzņēmumam iegūt inovatīvas idejas gan tā attīstībai, gan pašu darbinieku ieguldījumu ideju īstenošanā. Šādā veidā uzņēmums ievieš labākās un atbilstošākās tehnoloģijas un iekārtas, kurām jākalpo nākamajām paaudzēm, bet risinājumiem, kas nav Latvijas apstākļiem piemērotākie, AS "Sadales tīkls" investīcijas netiek tērētas. Projektu atzinīgi novērtējuši arī personālvadības eksperti - pērn darba devēju tēla konkursā "Izcila darba devēja DNS" nominācijā "Darbinieku iniciatīva un atbildība" vairāk nekā 20 uzņēmumu konkurencē žūrija par uzvarētāju atzina tieši AS "Sadales tīkls" projektu "Ekspertu kopas izveide".

"Šis projekts ir mūsu talantu krātuve, kuras darba grupās šobrīd ir iesaistījušies 58 darbinieki. Ekspertu darbs veicina jaunu risinājumu un darba paņēmienu ieviešanu un palīdz uzņēmumam būt modernam. Ne katrs darbinieks vēlas būt par vadītāju, un arī nevajag. Uzņēmumam ir svarīgi, lai būtu erudīti, ar iniciatīvu apveltīti profesionāli speciālisti, un tādi ir mūsu eksperti. Svarīgi, lai mirdzums viņu acīs neapdziest," uzsver Personāla vadības un administratīvā direktore Inga Bukovska, kas ikdienā organizē Ekspertu kopas personāla atlasi.

Ekspertu kopu veido arī Ekspertu padome, kuras uzdevums ir noteikt galvenos darbības virzienus ekspertu darba grupām konkrētajam gadam. Ekspertu grupām ir noteikta atbildība par dažādām darbības jomām, piemēram, ir kabeļa līniju un mēriekārtu darba grupas. Grupām ir nodefinēti konkrēti uzdevumi, piemēram, izpētīt un izvērtēt jauno materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju pielietošanas iespējas AS "Sadales tīkls" vai veicināt inženiertehniskā personāla zināšanu padziļināšanu konkrētā jaunu tehnoloģiju jomā. Piemēram, elektrolīniju grupas lielākais sasniegums - atrasti risinājumi efektīvai elektrolīniju izbūvei. Kā veiksmīgākais jau realizētais projekts ir izolētā vada līnija.

Ekspertu darba grupa sastāv no 5 - 7 dalībniekiem, kuri tiek izvēlēti iekšējā konkursa kārtībā. Līdztekus tam uzņēmumā ir ieviesta prakse, ka jebkurš darbinieks elektroniskā vidē var pieteikt savu, arī netehnisku ideju un, ja tā tiek akceptēta, idejas autoram ir iespēja piedalīties tās īstenošanā.

Darbs ekspertu grupās notiek paralēli un papildus veicamajiem ikdienas darba pienākumiem, kā arī ārpus darba laika. Katras ekspertu grupas dalībnieki no sava vidus izvirza vadītāju, kurš plāno un koordinē darbu, sadala pienākumus, prezentē sasniegumus un idejas Ekspertu padomei. Šādā veidā darbinieki mācās vadības prasmes, prezentācijas, argumentācijas, sapulču vadīšanas un moderatora prasmes.

Pēc ekspertu iniciatīvas uzņēmums organizē iekšējos informācijas apmaiņas seminārus, lai eksperti labāk izprastu uzņēmumā notiekošos procesus. Lai paplašinātu redzesloku, gūtu papildu zināšanas un ģenerētu jaunas idejas, ekspertiem tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, izstāžu un konferenču apmeklējumi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tāpat ekspertu kopas dalībniekiem ir iespēja veikt eksperimentus, praktiskus mērījumus, salīdzināt dažādu ražotāju izstrādājumus un ierosināt pamatotas izmaiņas.

"Ekspertu kopas piecu gadu darbības laiks ir pierādījis, ka ideja ir dzīvotspējīga un dod reālu pienesumu AS "Sadales tīkls" tehniskā un tehnoloģiskā attīstībā. Tas savukārt dod iespēju panākt mūsdienīgu un ekonomiski izdevīgāku elektrotīkla uzturēšanu, attīstību un mūsu klientu prasību ātrāku apmierināšanu. Tā ir laba skola ar praktisku ikdienas treniņu jaunu vadītāju izaugsmei mūsu uzņēmumā," gandarīta I. Bukovska.