Tautas partija, Zaļo un zemnieku savienība, Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība un apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK (visas kopā turpmāk – "frakciju apvienība"), uzņemoties atbildību par Latvijas valsts ilgtspējīgu attīstību, vienojas par sekojošo:

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Izveidot kopīgu Valdību šādā sastāvā:

Ministru prezidents - Ivars Godmanis, Partija "LPP/LC";

aizsardzības ministrs - Vinets Veldre, Tautas partija;

ārlietu ministrs - Māris Riekstiņš, Tautas partija;

bērnu un ģimenes lietu ministrs - Ainars Baštiks, Partija "LPP/LC";

ekonomikas ministrs - Kaspars Gerhards, apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK;

finanšu ministrs - Atis Slakteris, Tautas partija;

iekšlietu ministrs - Mareks Segliņš, Tautas partija;

īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās - Normunds Broks, apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK;

īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās - Ina Gudele, Zaļo un zemnieku savienība;

īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās - Oskars Kastēns, Partija "LPP/LC";

izglītības un zinātnes ministrs - Tatjana Koķe, Zaļo un zemnieku savienība;

kultūras ministrs - Helēna Demakova, Tautas partija;

labklājības ministrs - Iveta Purne, Zaļo un zemnieku savienība;

reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs - Edgars Zalāns, Tautas partija;

satiksmes ministrs - Ainārs Šlesers, Partija "LPP/LC";

tieslietu ministrs - Gaidis Bērziņš, apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK;

veselības ministrs - Ivars Eglītis, Tautas partija;

vides ministrs - Raimonds Vējonis, Zaļo un zemnieku savienība;

zemkopības ministrs - Mārtiņš Roze, Zaļo un zemnieku savienība.

Lai nodrošinātu efektīvu, stabilu un profesionālu Valdības darbu līdz 9. Saeimas pilnvaru termiņa beigām;

Lai nodrošinātu raitu un pilnīgu Valdības neatliekamo uzdevumu un Valdības deklarācijas izpildi;

Lai iedibinātu koleģiālus, konstruktīvus un saliedējošus sadarbības un līdzsvara mehānismus apvienības frakciju starpā;

Lai izvairītos no negatīvajām sekām, pie kurām varētu novest atsevišķu Valdības locekļu vai partiju destruktīva darbība vai centieni dominēt pār citiem partneriem,

ar šo puses vienojas par ētiskajiem standartiem frakciju apvienības darbā, lēmumu saskaņošanas procedūrām, savstarpējo atbildību, pienākumiem un tiesībām.

I. Vispārējie principi

 

1.1. Apvienības frakciju starpā jāievēro vispārpieņemtās ētikas normas - savstarpēja cieņa, uzticība, koleģialitāte un godprātības princips. Šīm normām jāvalda ne tikai Valdības savstarpējā sadarbībā, bet arī attiecībās ar pilsonisko sabiedrību, medijiem un politisko opozīciju. Valdībai ar savu labo piemēru ir jārāda vienotības paraugs - ir jāmazina gan sabiedrības sašķeltība, gan plaisa starp varu un sabiedrību.

1.2. Apvienības frakcijām ir jāuzņemas solidāra atbildība par to, lai Valdības lēmumi tiktu izsmeļoši, atklāti un racionāli pamatoti un argumentēti sabiedrībai un medijiem.

1.3. Atklātība un rūpes par visu Valdības lēmumu izsmeļošu atspoguļošanu un izskaidrošanu ir katra Valdības locekļa pienākums.

1.4. Katrai apvienības frakcijai ir jāuzņemas atbildība par tās izvirzīto ministru atbilstību augstākajiem morāles standartiem, kā arī uzticību labējās politikas ideāliem.

1.5. Valdību veidojošās apvienības frakcijas uzņemas solidāru atbildību par Valdības darba rezultātiem.

1.6. Valdība nodrošina pēctecības principu un atbildību par iepriekšējo valdību veiksmīgi iesākto darbu turpināšanu.

1.7. Valdību veidojošās apvienības frakcijas visādi atbalsta un veicina Valdības, savu kolēģu un partneru darbu un centienus Latvijas valsts labā.

1.8. Valdību veidojošo politiķu - Ministru prezidenta un ministru - pienākums ir paust vienotu nostāju visos ārpolitikas jautājumos.

II. Frakciju apvienības sadarbības noteikumi

 

2.1. Frakciju apvienības sadarbības un vienotas rīcības nodrošināšanai regulāri tiks rīkotas politisko partiju pārstāvju sanāksmes, kurās piedalīsies Ministru prezidents un no katras apvienības frakcijas divi pilnvarotie pārstāvji. Politisko partiju pārstāvju sanāksmēs izskatīs jautājumus, kas ietilpst Saeimas vai Valdības kompetencē, vai arī ja tā izskatīšanu politisko partiju pārstāvju sanāksmēs pieprasa Ministru prezidents vai kāda no apvienības frakcijām un tie bijuši pieejami Valdību veidojošo frakciju vadītājiem ne mazāk kā 24 stundas iepriekš. Politisko partiju pārstāvju sanāksmes lēmumiem ir konsultatīvs raksturs.

2.2. Politisko partiju pārstāvju sanāksmes sasauc ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

2.3. Politisko partiju pārstāvju sanāksmes vada un to darba kārtību sastāda Ministru prezidents, viņa prombūtnē un pilnvarojumā - kāds no viņa pilnvarotajiem ministriem.

2.4. Politisko partiju pārstāvju sanāksmēs katrai apvienības frakcijai ir viena balss. Lēmumi tiek pieņemti ar to apvienības frakciju balsu vairākumu, kurām Saeimā ir vismaz 51 balss, apvienības frakcijām balsojot "par" vai "pret". Pēc vienprātības principa politisko pārstāvju sanāksmēs var izlemt jautājumus par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, Pilsonības likumā un Valsts valodas likumā.

2.5. Politisko partiju pārstāvju sanāksmes tiek protokolētas. Protokolus paraksta katras apvienības frakcijas pilnvarots pārstāvis nākamajā politisko partiju pārstāvju sanāksmē.

2.6. Politisko partiju pārstāvju sanāksmēs pēc Ministru prezidenta vai apvienības frakciju vadītāju uzaicinājuma ar padomdevēja tiesībām var piedalīties ministri, Saeimas deputāti un Ministru prezidenta padomnieki.

2.7. Ministru skaits un proporcijas, par kurām apvienības frakcijas ir vienojušās, ir noteikts, pamatojoties uz apvienības frakcijas deputātu skaitu Saeimā. Šī proporcija tiek nekavējoties mainīta, ja Valdību atbalstošo deputātu faktiskais skaits atšķiras no apvienības frakcijas deputātu kopējā skaita jeb pašas apvienības frakcijas deputātu skaits samazinās.

2.8. Valdību atbalstošo deputātu skaitu nosaka pēc Saeimas balsojumiem par Valdības iesniegtajiem likumprojektiem, ja vien politisko partiju pārstāvju sanāksmē nav nolemts citādi.

2.9. Ierosināt ministru skaita un proporciju izmaiņas var jebkura apvienības frakcija, bet galīgo lēmumu šajā jautājumā pieņem Ministru prezidents.

III. Apvienības frakciju un pie frakcijām piederošo deputātu tiesības

 

3.1. Tikties ar Ministru prezidentu ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc apvienības frakcijas rakstiska lūguma.

3.2. Rakstiski ierosināt citas, apvienības līgumu pārkāpušas frakcijas pārstāvniecības samazināšanu Valdībā.

3.3. Gadījumos, kad Ministru prezidents motivēti pieprasa kāda ministra atkāpšanos vai arī ministrs atkāpjas pēc savas iniciatīvas, vai arī Saeima izsaka neuzticību ministram, attiecīgā apvienības frakcija var izvirzīt nākamo ministra amata kandidātu.

IV. Apvienības frakciju un pie frakcijām piederošo deputātu pienākumi

 

4.1. Veicināt Valdības iesniegto likumprojektu izskatīšanu Saeimas komisijās.

4.2. Bez iepriekšējas saskaņošanas politisko partiju pārstāvju sanāksmēs neiesniegt Saeimā likumprojektus, kas skar grozījumus Latvijas Republikas Satversmē, Pilsonības likumā un valsts pamatbudžetu, kā arī neatbalstīt šādus likumprojektus, ja tos iesniedz opozīcija.

4.3. Neierosināt un neatbalstīt deputātu pieprasījumus, priekšlikumus par neuzticības izteikšanu Valdībai vai atsevišķiem tās locekļiem, kā arī opozīcijas ierosinātu Saeimas ārkārtas sēžu sasaukšanu.

4.4. Pirms apspriešanas un lēmuma pieņemšanas politisko partiju pārstāvju sanāksmēs neierosināt un neatbalstīt aicinājumus sarīkot tautas nobalsošanu, aicinājumus Valsts prezidentam neizsludināt kādu likumu, aicinājumus veidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kā arī parakstīt pieteikumu lietas iesniegšanai Satversmes tiesā.

4.5. Rakstiski informēt pārējās apvienības frakcijas un Ministru prezidentu par iecerētu ministra atsaukšanu vismaz vienu nedēļu pirms šāda lēmuma galīgās pieņemšanas.

4.6. Rakstiski informēt pārējās apvienības frakcijas un Ministru prezidentu vismaz vienu nedēļu pirms lēmuma galīgās pieņemšanas par nodomu izstāties no Valdības vai neatbalstīt Valdības sastādīto budžetu vai budžeta grozījumus.

4.7. Valdību veidojošo frakciju vadītāju pienākums ir saskaņot politisko partiju pārstāvju sanāksmēs Valdību veidojošo frakciju deputātu komandējumu grafiku, lai nodrošinātu nepieciešamo pozīcijas deputātu balsu skaitu Saeimas sēdēs.

 

V. Ministru prezidenta tiesības

 

5.1. Iekļaut politisko partiju pārstāvju sanāksmes darba kārtībā steidzamus jautājumus, rakstiski informējot frakciju vadītājus ne vēlāk kā 8 stundas iepriekš.

5.2. Izteikt publiskus, argumentētus brīdinājumus atsevišķiem ministriem par neapmierinošu darbu no profesionālā viedokļa vai neētisku uzvedību.

5.3. Pieprasīt jebkuras apvienības frakcijas izvirzītā ministra demisiju ne tikai gadījumos, kad konkrētās personas darbs nav atbilstošs no profesionālās kvalitātes viedokļa, bet arī tad, ja minētā apvienības frakcija nepilda tās saistības, ko uzņēmusies ar šo vienošanos.

VI. Ministru prezidenta pienākumi

 

6.1. Pildīt politisko partiju pārstāvju sanāksmēs pieņemtos lēmumus.

6.2. Gadījumos, kad visi vienas apvienības frakcijas deleģētie klātesošie ministri Valdības sēdē ir balsojuši pret kāda lēmuma pieņemšanu, sasaukt politisko partiju pārstāvju sanāksmi viedokļu saskaņošanai pirms jautājuma atkārtotas izskatīšanas Ministru kabineta sēdē. Šādas tiesības ministriem nav gadījumos, ja lēmums politisko partiju pārstāvju sanāksmē jau pieņemts.

6.3. Pirms lēmumu pieņemšanas Ministru kabinetā, ja tie iepriekš nav izskatīti Ministru kabineta komitejā, vismaz 8 stundas pirms Valdības sēdes informēt frakciju vadītājus par šiem lēmumiem.

6.4. Informēt apvienības frakcijas par nodomu atbrīvot ministru, savu demisiju vai citām izmaiņām Valdībā ne mazāk kā 48 stundas pirms šāda lēmuma juridiskas noformēšanas, šajā periodā tikties ar jebkuru apvienības frakciju pēc tās pieprasījuma.

6.5. Informēt ministrus ne mazāk kā 24 stundas iepriekš par jautājumiem, kuri skar attiecīgo ministru kompetenci un kurus izskatīs politisko partiju pārstāvju sanāksmē, ja vien tas nav Valdības vai Saeimas darba kārtības jautājums.

6.6. Izturēties objektīvi pret visām apvienības frakcijām un sekot, lai tās ievērotu šīs vienošanās nosacījumus.

 

VII. Nobeiguma noteikumi

 

7.1. Šī vienošanās ir publisks dokuments, tā ir saistoša un aplūkojama vienīgi kopā ar Valdības neatliekamiem uzdevumiem un Valdības deklarāciju.

7.2. Šī vienošanās nezaudē spēku, ja kāda no apvienības frakcijām atstāj Valdību.

Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form