Nolemj neslēgt Mežotnes internātvidusskolu
Foto: Publicitātes foto

Bauskas novada dome, skatot jautājumu par Mežotnes internātvidusskolas likvidēšanu, šodien nolēmusi izglītības iestādi tomēr neslēgt.

Jautājums par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes - Mežotnes internātvidusskolas - iespējamo likvidēšanu tika skatīts Bauskas novada domes apvienoto komiteju sēdē. Deputāti atzinuši, ka skolas specifikas dēļ to tomēr nepieciešams saglabāt, jo daudziem audzēkņi, kuriem ir zems sekmju līmenis, nepieciešama individuāla pieeja, ko šajā skolā ir iespējams nodrošināt. Tāpat arī skolas direktore Dace Peņķe, kura šajā amatā strādā divus gadus, norādījusi, ka pāris gados nevar atrisināt visas skolā samilzušās problēmas un objektīvāks atskaites punkts varētu būt piecu gadu periods. Tāpat pašvaldība skolas infrastruktūrā ir ieguldījusi prāvus līdzekļus. Vienlaikus deputāti atzinuši, ka skolas lielākā problēma joprojām ir mazais audzēkņu skaits, bet, neskatoties uz to, nolemts izglītības iestādi tomēr neslēgt.

Jautājums par iespējamo Mežotnes internātvidusskolas slēgšanu pirmo reizi skatīts jau 2011.gadā, kā galvenos argumentus skolas slēgšanai minot skolēnu skaita samazināšanos (kopš 2003.gada tas vidēji gadā samazinājies par 10 skolēniem), lielās uzturēšanas izmaksas un būtisko pašvaldības līdzfinansējuma apjomu, kas nepieciešams, lai sakārtotu skolas infrastruktūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā vājās puses skolas darbībā toreiz tika akcentēta mācību procesa un ārpusklases darba nepietiekamā kvalitāte un nepietiekams mācību programmu piedāvājums atbilstoši skolēnu vajadzībām un spējām.

Līdz ar skolas vadības nomaiņu 2012.gadā un Bauskas novada domes piešķirto papildu finansējumu vairākas no 2011.gadā aktualizētajām problēmām tika pamazām novērstas, norādīja Bauskas novada domē. Tika veikta logu un ārdurvju nomaiņa, renovētas vairākas klašu telpas, veikts katlumājas remonts, bet skolas gaiteņi un vairākas klašu telpas ieguvušas jaunu krāsojumu un estētisku noformējumu. Profesionāli orientētā virziena programmas "Metinātājs" un "Aprūpētājs" izglītojamie var mācīties renovētās, ar mūsdienām atbilstošu materiālo bāzi aprīkotās telpās.

Mežotnes internātvidusskolas direktore Peņķe pauž viedokli, ka divu gadu laikā skolā ir paveikts ļoti daudz ne tikai mācību vides sakārtošanā, bet arī iekšējā mikroklimata uzlabošanā, un divi gadi ir par maz, lai atrisinātu visas skolā samilzušās problēmas. "Mums jāstrādā ar bērniem, kas atnākuši no novada centra skolām, kur sekmju izrakstā pārsvarā ir tikai nepietiekami vērtējumi un pat nav vērtējumu. Ja pusgada laikā panākam, ka skolēns apmeklē mācību stundas un uzlabo savu sniegumu, esam gandarīti, jo no "ielas bērna" viņš ir kļuvis par skolēnu," tā atzina Peņķe. Direktore uzskata, ka viens no veidiem, kā piesaistīt bērnus skolai, ir piedāvāt aroda programmas jau no septītās klases, kuru apguves laikā skolēni līdztekus vispārējiem priekšmetiem varētu apgūt arī arodu.

Tomēr būtiskākā skolas problēma joprojām ir aktuāla, jo samazinās skolēnu skaits. Pozitīvu dinamiku šajā ziņā nav sekmējušas arī jaunatvērtās profesionāli orientētā virziena programmas, kuru nodrošināšanai pašvaldība ieguldījusi prāvus finanšu līdzekļus. Kā lasāms Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas sagatavotajā lēmumprojektā "Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Mežotnes internātvidusskola" likvidēšanu", izglītības iestāde realizē trīs izglītības programmas: pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu. Pašlaik izglītības iestādē mācās 41 audzēknis, tostarp vidusskolas posmā 11 izglītojamie mācās apvienotajā desmitajā un vienpadsmitajā klasē, bet pamatizglītības programmu apgūst 30 izglītojamie. Izglītības iestādē strādā 20 pedagogi un 10 tehniskie darbinieki. Pedagogu, darbinieku atalgojums un uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, lai norēķinātos par apkuri, 2014.gadā papildus no pašvaldības budžeta bija nepieciešami 26 189 eiro. Pašvaldība piešķīra arī 8767 eiro skolas vestibila remontam. Izglītības iestādes materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldība ir ņēmusi aizņēmumus par kopējo summu 253 389 eiro.

Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste Zaiga Kārkliņa atzina: "Jau šobrīd ir skaidrs, ka valsts mērķdotācijas apjoms skolas uzturēšanai 2015.gadā būs nepietiekams (ja skolēnu skaits nepieaugs līdz vismaz 70), lai nosegtu visas ikdienas vajadzības, nemaz nerunājot par virtuves bloka sakārtošanu atbilstoši sanitārajām un higiēnas prasībām un atbilstošas temperatūras režīma nodrošināšanu skolas sporta zālē saskaņā ar akreditācijas komisijas un valsts kontrolējošo institūciju rekomendācijām."

Tags

Bauskas novada dome Izglītība

Comment Form