No 2018. gada janvāra, kad spēkā stājās jaunā nodokļu reforma, uzņēmumi var iekļaut personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos. Vien jāpatur prātā, ka šāda veida tēriņi kopā ar reprezentācijas izdevumiem nedrīkst pārsniegt 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. Gadījumā, ja šāda veida izdevumi tomēr pārsniegs minētos 5%, tie būs jānorāda kā ar saimniecisko darbību nesaistīti, kas nozīmē, ka tiem piemēros nodokli. Grāmatvežiem jāatceras, ka šie izdevumi tiek uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem, proti, tie ir jānodala no pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem atsevišķā kontā. Bet kas tad tiek saprasts ar personāla ilgtspējas pasākumiem? Par to plašāk rakstā.

Kolektīvu motivējošie pasākumi

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums nenosaka, kādi tieši pasākumi ir uzskatāmi par kolektīvu motivēšanas vai saliedēšanas pasākumiem, ka arī to, vai tie var būt tikai vienreizēji vai regulāri un cik procentuāli darbiniekiem tajos jāpiedalās. Taču izšķiroša nozīme ir tam, ka šiem pasākumiem ir ar noteikts mērķis – kolektīva motivēšana vai saliedēšana. Ja pasākums ir atsevišķiem darbiniekiem un ar pasākumu saistītos izdevumus nevar personificēt, tad izdevumi uzskatāmi par nosacīti sadalīto peļņu un par tiem jāmaksā nodokli.

Pirmkārt, tie ir kolektīvu motivējoši un saliedējoši pasākumi, kuros var piedalīties visi darbinieki, ja vien viņi to vēlas. Tāpat šādi pasākumi var tikt rīkoti atsevišķas filiāles ietvaros, kas arī tiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem. Piemēram:

  • Ziemassvētku balles organizēšana visiem darbiniekiem, gadskārtējo svētku svinēšana uzņēmumā (t.sk. izdevumi telpu nomai, pasākumu organizēšanai, transporta izdevumiem, ēdināšanai);
  • sporta spēles darbiniekiem vai darbinieku komandas piedalīšanās publiskās sporta aktivitātēs (maratonā, velobraucienā u.c.);
  • iedvesmojoši pasākumi, kuros, piemēram, uzņēmuma darbinieki uzstājas ar saviem stāstiem par pašu izvēlētām interesantām un aizraujošam tēmām, kas nav obligāti saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Pasākuma mērķis ir smelties iedvesmu no kolēģiem, ka arī ieraudzīt kolēģus no cita pozitīva aspekta. Uzņēmums sedz telpu nomas un maltīšu organizēšanas izdevumus;
  • pārgājieni un laivu braucieni, kuros kolektīva darbinieki dodas ar mērķi saliedēt kolektīvu (uzņēmums kompensē nogādāšanu uz pārgājiena sākuma punktu un no pasākuma beigu punkta);
  • citi pasākumi, kas pieejami visam kolektīvam un kuru mērķis ir motivēt un saliedēt kolektīvu.

Darbinieku nogādāšana darbavietā un izmitināšana

Iedzīvotāju mobilitātes problēma ir visai aktuāla kontekstā ar darbaspēka trūkumu lielajās pilsētās un augsto bezdarba līmeni lauku reģionos. Uzņēmumi iegulda lielas pūles, lai motivētu cilvēkus strādāt darbavietā, kas ir tālu no mājām. Transporta nodrošināšana uz darbavietu un atpakaļ ir viens no risinājumiem, ko piedāvā uzņēmumi. Tikpat aktuāla problēma ir darbinieku izmitināšana, ja darbs notiek arī nakts maiņās. Turpmāk šos izdevumus uzņēmumi varēs iekļaut ar saimniecisko darbību attaisnotos izdevumos. Piemēram, par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem tiks uzskatīti arī izdevumi, kas uzņēmumam radušies, nomājot kopmītnes, kurās darbiniekiem ir iespēja uzturēties saistībā ar maiņu darbu, darbu naktsmaiņās u. tml.

Komforta zonas darba vietā

Nereti kā piemērs modernai darba videi tiek minēti uzņēmumi, kas savu darbinieku komfortam ierīkojuši sporta un trenažieru zāli ar dušas un ģērbtuves telpām. Uzņēmumi, kuros strādā jaunie vecāki, aizvien biežāk ierīko bērnu pieskatīšanai paredzētas telpas. Likums to traktē kā izdevumus saistībā ar sociālās infrastruktūras objektiem, un tātad tie nodrošina darbinieku ilgtspējas pasākumus. Šādu telpu izveides izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar šo telpu uzturēšanu, var iekļaut ar saimniecisko darbību attaisnotos izdevumos. Vien jāatceras, ka šīm telpām jābūt pieejamām visiem darbiniekiem.

Bēru pabalsti

Pie attaisnotajiem izdevumiem, kas saistīti ar darbinieku ilgtspējas pasākumiem, minami arī izdevumi bēru pabalstiem, tajā skaitā izdevumi vainagiem, izmaksas līdzjūtību publicēšanai, bēru izdevumi darbinieku vai to radinieku nāves gadījumā u. tml.

Kādi izdevumi netiek uzskatīti par personāla ilgtspējas pasākumiem?

Gluži visu kā personāla ilgtspējas izdevumus norakstīt gan nevarēsim. Piemēram, šim mērķim neatbilst:

  • dzimšanas dienu un vārdadienu mielasti un svinības;
  • tāpat arī vakariņu kompensēšana darbiniekiem, kuri spiesti strādāt virsstundu darbu, lai nodotu projektus noteiktos termiņos;
  • arī izdevumi par vitamīnu, uztura bagātinātāju vai medikamentu iegādi darbiniekiem nav uzskatāmi par personāla ilgtspējas pasākumu;
  • tajos netiek ieskaitīti arī ikdienas izdevumi par tēju, kafiju, pienu, augļiem un nelielām uzkodām uzņēmuma darbiniekiem (t.i., nav saistīti ar konkrētu motivēšanas vai saliedēšanas pasākumu unnav paredzēti darba koplīgumā). Izņēmumi var būt tikai gadījumos, kad to paredz darba koplīgums un izdevumi nav personificējami.

Darbinieku individuālā motivēšana

Līdzās kolektīvu motivējošiem un saliedējošiem pasākumiem, kas vērsti uz kolektīvu kopumā, pastāv arī darbiniekus individuāli motivējošie pasākumi. Piemēram, darbinieka apdrošināšana, komandējumi un kvalifikācijas celšanas kursi. Šie izdevumi jau iepriekš bija iekļaujami kā saimnieciski attaisnotie izdevumi, nodoklis no tiem nebija jāmaksā un uz šāda veida izdevumiem 5% ierobežojums neattiecas.