Moto: Mūsu spēks – novada cilvēki!

Programma.
1. Vide un infrastruktūra.
• Eiropas fondu līdzekļu efektīvāka apguve.
• Ceļu tīkla atjaunināšana pašvaldības teritorijā. Servitūtu un privāto ceļu apsaimniekošanas un uzturēšanas plāna ieviešana.
• Dzīvojamā fonda palielināšana.
• Pārdomāta stratēģija uzņēmējdarbības atbalstam, nodokļu atvieglojumi, informatīvais atbalsts.
• Atbalsts vietējiem zemniekiem un uzņēmējiem.
• Atbalsts skolēnu nodarbinātībai vasarā.
• Stāvlaukuma izbūve pie PII „Pasaciņa”, gājēju ceļa turpinājums no PII „Pasaciņa” līdz „Aizupēm”.
• Mūrmuižas „Pagastmājas’” rekonstrukcija, paredzot ēkas 1. stāvu uzņēmējdarbībai.
• Zivju resursu atjaunošana upēs un ezeros, izstrādājot vienotu dabas resursu apsaimniekošanas plānu visā novadā.
• Tūrisma un atpūtas vietu popularizēšana, upju, ezeru un citu ūdenstilpņu sagatavošana ūdens tūrismam.
• Mūsdienīgas peldvietas ierīkošana Mūrmuižas dzirnavu ezera krastā.

2. Sociālā sfēra
• Izveidot atbalsta fondu, lai sniegtu sociālu un materiālu atbalstu nelaimē nonākušajiem novada iedzīvotājiem.
• Senioru dzīves kvalitātes uzlabošana un aprūpes vietu radīšana.
• Aktivitāšu nodrošināšana dažāda vecuma cilvēkiem, atbalstot ar bezmaksas transportu.
• Sociālā dienesta aktivitātes palielināšana, iesaistot speciālistus veselības aprūpes, pabalstu programmas apguvē.
• Brīvpusdienu nodrošinājums obligātā pirmsskolas izglītības vecuma un 1.-9. klašu skolēniem.
• Ceļa izdevumu apmaksa nokļūšanai uz un no novada skolām.

3. Novada izglītība, kultūra, sports
• Kvalitatīvas 21.gs. kompetencēm atbilstošas pirmsskolas un pamatizglītības pieejamība. Saturs – vide – resursi.
• Finansiāls atbalsts interešu izglītībai novada izglītības un kultūras iestādēs.
• Sporta infrastruktūras sakārtošana un attīstība novadā.
• Materiāls un finansiāls atbalsts novada sportistiem un komandām.
• Mūžizglītības attīstība novadā, paredzot daudzveidīgākas aktivitātes visa vecuma novada iedzīvotājiem.
• Daudzveidīgāku kultūras pasākumu veidošana visa gada garumā.
• Novada iedibināto tradīciju, kultūras un sporta saglabāšana.
• Novada jauniešu dienas centru darbības nodrošināšana, atbalstot jauniešu iniciatīvas.
• Kultūrvēsturisko objektu sakopšana.

4. Pakalpojumu pieejamība
• Novada pārvalžu darba kvalitātes uzlabošana, veicinot darbinieku profesionālo kompetenci.
• Santehniķu, elektriķu un citu saimniecisko speciālistu pakalpojumu pieejamība caur vienotu datu bāzi.
• Novada apdzīvotās vietās nodrošināt operatīvās informācijas pieejamību iedzīvotājiem.

5. Drošība
• Efektīva apgaismojuma ierīkošana novada ciematos.
• Veloceliņu ierīkošana novada teritorijā.
• Plašāka pašvaldības pakalpojumu pieejamība drošības jomā.
• Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas materiāltehniskais nodrošinājums.