Mūsu dzimtā Rēzekne ir vēsturiski veidojusies kā daudznacionāla, dažādu konfesiju un multikulturāla pilsēta. Uzskatām, ka mums ir pienākums veidot dialogu ar visu nacionalitāšu pārstāvjiem, balstoties uz savstarpējo sapratni un cieņu, nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju. Viena no prioritātēm – pilsētas ekonomiskā attīstība un nodarbinātības līmeņa paaugstināšana.

Mūsu pilsēta – tie ir mūsu iedzīvotāji! Mūsu uzdevums – labklājība, komfortabla vide un darba iespējas katram rēzeknietim.

Sociālā sfēra:

Esošās likumdošanas ietvaros nodrošināsim iedzīvotājiem saziņas iespējas krievu valodā ar pilsētas pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.

Nodrošināsim juridisko palīdzību pedagogiem un citu pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lai pasargātu tos no Valsts valodas centra patvarības un spekulācijām attiecībā uz viņu lojalitāti.

Mūsu mērķis līdz 2021.gadam uzlabot demogrāfisko situāciju pilsētā, īstenojot sociāli atbildīgu politiku, kas veicinās reemigrāciju un cilvēku pārcelšanos uz Rēzekni no tuvākajiem novadiem un mazpilsētām.

Lai to īstenotu, nepieciešams:

Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem Rēzeknē deklarētiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas mācību iestādes un skolēniem līdz 9. klasei;

Palielināt bērna dzimšanas pabalsta apmēru, divkāršojot to līdz EUR 300, vecākiem, kuri deklarēti Rēzeknē ne mazāk kā 1 gadu;

Ieviest papildus palīdzību pilsētā deklarētiem vecākiem - kuponu veidā, bērnu pārtikas vai bērnu higiēnas preču iegādei, līdz EUR 120 gadā, bērniem līdz 3 gadu vecumam;

Palielināt pabalstus, lai nodrošinātu garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) līdz EUR 70 darba spējīgām personām, un daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz pilngadības sasniegšanai līdz EUR 140 mēnesī;

Izveidot bezmaksas minimālo medicīnas pakalpojumu paketi pensionāriem.

Pilsētsaimniecība un tarifi:

Aktīvi meklēsim iespējas, lai būtiski samazinātu siltumenerģijas, atkritumu apsaimniekošanas un daudzdzīvokļu māju apkalpošanas tarifus.


Pakāpeniski savedīsim kārtībā ceļu segumu galvenajās pilsētas ielās, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un piesaistot ES fondu līdzekļus. Pēc iespējas vairāk veiksim kapitālo ielu remontu, nevis bedrīšu lāpīšanu.


Vairāk informēsim un iesaistīsim iedzīvotājus māju renovācijas, siltināšanas, iekšpagalmu labiekārtošanas jautājumu risināšanā, piesaistot ES fondus un pašvaldības līdzfinansējumu.

Rūpēsimies par apkārtējās vides uzkopšanu un labiekārtošanu. Izveidosim papildus sabiedriskās tualetes un palielināsim miskastu daudzumu.

Sakārtosim pašvaldībai piederošās degradējošās teritorijas pilsētas Ziemeļu rajonā.

Rekonstruēsim dzīvnieku patversmi, palielinot vietu skaitu un nepieļaujot dzīvnieku nogalināšanu.

Ievērojami palielināsim pārrobežu sadarbību ar Krieviju, Lietuvu un Igauniju.

Aktīvāk sadarbosimies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projektu realizācijā, lai palielinātu Eiropas investīciju apjomu.

Sabiedriskā kārtība:

Prioritāte – uzstādīt novērošanas kameras pilsētas „problemātiskajās” vietās. Pakāpeniski uzstādīsim novērošanas kameras visā pilsētā.

Uzlabosim ielu apgaismojumu pilsētas Ziemeļu rajonā, Vipingā un citās nepietiekami apgaismotās vietās.

Kultūra, izglītība, sports:

Attīstīsim bezmaksas nodarbības „Zeimuļī” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Aizstāvēsim krievu skolas un nodrošināsim maksimāli saudzīgu pāreju uz bilingvālo izglītību.

Palielināsim krievu valodā notiekošo pasākumu skaitu koncertzālē „Gors”.
Lai mazinātu koncertzāles „Gors” uzturēšanas izmaksas un ļautu pilsētniekiem apmeklēt vairāk bezmaksas pasākumus, izmantosim tās potenciālu un izveidosim centru, kas veidos TV projektus Latvijas un citu valstu televīzijas kompānijām.

Realizēsim pilsētas Kultūras nama rekonstrukciju.

Atbalstīsim bērnu un jauniešu sportu Rēzeknē, iegādāsimies nepieciešamo sporta ekipējumu un inventāru.

Neļausim aizmirst Otrā pasaules kara upurus: uzstādīsim pieminekli koncentrācijas nometnes Štalag-340 apcietināto, 35 000 bojā gājušo apbedīšanas vietā Miera kapos.

Sabiedrība un tūrisms:

Uzlabosim pilsētas pozitīvu atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām.

Attīstīsim esošos un veidosim jaunus tūrisma un atpūtas objektus.

Labiekārtosim Rēzeknes pilskalna teritoriju.

Labiekārtosim Kovšu ezera pludmali.

Palielināsim iedzīvotāju iesaisti svarīgu sociālo un saimniecisko jautājumu apspriešanā un to pieņemšanā, veicot aktīvas tikšanās un konsultācijas ar iedzīvotājiem.

Mēs esam gatavi sadarboties ar visām politiskajām partijām un organizācijām, kuras sniegs atbalstu mūsu programmas realizēšanai visu Rēzeknes iedzīvotāju labā.