Mēs izveidosim finansiāli spēcīgu, kompetentu un par saviem iedzīvotājiem atbildīgu pašvaldību, pilsētā, kas saprot Rietumus un Austrumus.

Mums svarīgs katrs pilsētas iedzīvotājs!

PILSĒTA EKONOMISKAI ATTĪSTĪBAI, DINAMISKAI IZAUGSMEI, BEZDARBA MAZINĀŠANAI.
Sadarbībā ar ieinteresētiem lauku produkcijas ražotājiem, ārvalstu investoriem, piesaistīt attiecīgās valsts institūcijas un Eiropas Savienības struktūrfondus, konsekventi risināt jautājumus par jaunu, nelielu ļoti kompaktu uzņēmumu izveidi.
Atdzīvināt un izveidot īpašas teritorijas ar modernu infrastruktūru kādreizējās rūpnieciskās un neefektīvās teritorijās.
Maksimāli atbalstīt jaunos investīciju projektus.
Praktiski atbalstīt nevalstiskās organizācijas neatkarīgi no to darbības veida.
Izveidot jauno uzņēmēju fondu.
Plašāk atbalstīt sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību pilsētā (cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas, cilvēki pensijas vecumā, jaunieši u.c.).
Attīstīt tūrismu. kvalitatīvu atpūtu.

PILSĒTA BĒRNU AUDZINĀŠANAI UN IZGLĪTĪBAI.
Pirmsskolas izglītības pieejamība visiem bērniem. Risināt piemaksu jautājumus par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pilsētas vispārizglītojošās iestādes, profesionāli tehniskā, mūzikas un mākslas nozaru vidusskolas, RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA, PILSĒTAS DOME – kā vienots darbīgs mehānisms ar savu noteiktu uzdevumu – pilsēta, kā zinātnes centrs.
Uzmanības centrā bērnu ar īpašām vajadzībām tālākizglītības iespējas, integrācija un iekļaušanās sabiedrībā.
Izglītības iestādēs - valsts apmaksāta karjeras atbalsta sistēma, īpašas programmas jauniešu profesionālajai izglītībai.

PILSĒTA AR PIEEJAMU VESELĪBAS APRŪPI UN SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM.
Aprūpes pamatā – cilvēks-pacients un pakalpojumu sniedzējs – mediķis. Labāku aprūpi, labākas iekārtas un darba apstākļus - investēt veselības un sociālās aprūpes jomā.
Stingras un precīzas vadlīnijas veselības un sociālo pakalpojumu jomā.
Sociālo pabalstu un palīdzības sistēmu pilnveidošana, īpaši pievēršot uzmanību pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu, maznodrošinātām ģimenēm, trūcīgiem cilvēkiem.
Izveidot palīdzības fondu pilsētas iedzīvotājiem.
Konkrēts plāns, lai veiktu diferencētus, kā arī bezmaksas pasažieru pārvadājumus sabiedriskajā transportā pensionāriem, skolēniem, studējošiem profesionālās un augstākās izglītības iestādēs.
Atbalstīt jaunos speciālistus – mediķus, pedagogus, policistus un citus, kuri gatavi strādāt pilsētā.
Nodrošināt veselības aprūpes iestādes ar to profesiju pārstāvjiem, kuru pietrūkst jau gadiem.
Pilsēta ar drošu un sakārtotu pilsētvidi.
Nodrošināt kompleksu un praktisku pilsētas mikrorajonu, konkrētu iekšpagalmu, piebraucamo ceļu, spēļu un trenažieru laukumu, apgaismojuma sakārtošanu, videonovērošanas izveidošanu katrā pagalmā, uzturot to par pašvaldības līdzekļiem.
Atjaunot konkursus par sakoptāko īpašumu, zaļajiem un puķu apstādījumiem, Ziemassvētku rotājumiem u.c.
Maksimāli piesaistīt, izmantot ES struktūrfondu līdzekļus.
Rēzekne - Latgales kultūras un mākslas centrs.
Maksimāli atbalstīt mūzikas, mākslas skolu, pašdarbības kolektīvu darbību.
Atbalstīt kultūras pasākumus.
Nodrošināt praktisku atbalstu masu un profesionālā sporta attīstībai.
Jaunatne pilsētā un pilsētai.
Līdzfinansēt jauniešu iniciatīvu projektus.
Atbalstīt jauno uzņēmēju ienākšanu pilsētā.
Deleģēt jauniešu brīvā laika organizēšanas funkcijas jauniešu kopām, klubiem, tā palielinot atbildību par pilsētā notiekošo.
Jauniešu nodarbinātības jautājumu risināšanā lietišķa konkrētu uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbība.
Jauniešu līderu programmas, motivācija veidot karjeru Rēzeknē.
Atbalstīt jau darbojošos pulciņus un kopas.

SADARBĪBA STARP PILSĒTU UN RAJONU.
Godāsim mūsu Latgales tradīcijas un vairosim tās.
Visam jānotiek bez pārspīlējuma un pastāvīgi, nevis priekš vēlēšanām.
Ja MĒS VISI, neatkarīgi no mātes saknēm, valodas, lieliem vai mazākiem amatiem, skolu un studējošā jaunatne, arī cienījama vecuma ļaudis, kopā liksim savus prātus, spējas un pieredzi – noteikti dzīvosim labāk un drošāk.
Ja Jūsu sirdis atsaucas uz šiem vārdiem – gaidām katru no Jums mūsu rindās!