Nākotnes redzējums
Valmiera ir drošas mājas dzīvei, un pašvaldības darbs – iedzīvotāju labklājībai. Valmieras bagātība ir cilvēki un sakopta, harmoniska vide, kurā labi jūtas ikviens.

Pašvaldība, budžets un finanses
Valmieras pilsētas budžets - sabalansēts un pakārtots pilsētas ilgtermiņa attīstībai. Galvenie prioritārie virzieni - veselība, sociālā sfēra, uzņēmējdarbības vide, izglītība un pilsētvides sakārtošana. Budžeta izlietojuma informācija ir pieejama katram iedzīvotājam.


MŪSU PRIORITĀTES:
Tautsaimniecība, infrastruktūra, pilsētvide:
Pilsētas ielu rekonstrukcija, ik gadu noasfaltējot 2-4 kilometrus pilsētas grantēto ielu
Labiekārtoti daudzdzīvokļu namu pagalmi
Tīras ielas, tiltus, ietves
Pastiprināta uzmanība Valmieras mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un to darbības atbalsta nodrošināšanai. Plaša, precīza un savlaicīga informāciju vietējiem uzņēmējiem par pilsētā plānotiem attīstības projektiem un to ietekmi uz uzņēmējdarbību
Jaunu investoru un uzņēmumu piesaiste, sniedzot nepieciešamo atbalstu to darbībai
Ērta sabiedriskā transporta kustība
Brīvbiļetes Valmieras pilsētā deklarētiem skolēniem un pensionāriem
Gājējiem piemērota vide, jauni veloceliņi, labiekārtotas ūdensmalas un parki
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejama pilsētvide
Tūrisma attīstības programmu – “Valmiera kā tūrisma galamērķis”
Drošība skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs
Drošība pilsētā
Vispusīga komunikācija ar pašvaldību
Interaktīvas platformas nodrošināšana iedzīvotājiem svarīgas informācijas apmaiņai ar pašvaldību

Veselības aprūpe, sociālā palīdzība:
Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste pilsētai
Pašvaldības atbalsts ģimenes ārstiem
Veselības aprūpes kvalitāte, investējot Vidzemes Slimnīcā
Sociālo pakalpojumu tīkla pilnveide Valmierā
Dienas centra izveide pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma pieejamība
Lielāki pabalsti jaundzimušo vecākiem
Sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm.
Specializēta transporta pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Atbalsts pensionāru un politiski represēto organizācijām
Atbalsts reliģiskajām konfesijām


Dzīvokļi un komunālā saimniecība:
Atbalsts ģimenēm mājokļu jautājumu risināšanā
Plānveidīga daudzstāvu namu iekšpagalmu sakārtošana.
Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes un energoaudita pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām
Konkurētspējīgu kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniedzēju piesaiste

Izglītība:
Kvalitatīvas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana
Atbalsts pedagogiem kompetenču izglītības ieviešanā
Renovētas un modernizētas izglītības iestādes
Plānveidīga brīvdabas aktivitāšu infrastruktūras attīstīšana pie visām pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām
Skolēnu un studentu piesaiste Valmierai
Bērnu un jauniešu ārpusskolas centra attīstība
Veselīgs dzīvesveids un vide
Veselīga vietējo ražotāju pārtikas programma izglītības iestādēs.
Atbalsts jauniešu iniciatīvām un starptautiskas pieredzes projektiem
Mūžizglītības attīstīšana piesaistot sadarbības partnerus

Kultūra:
Ilgtermiņa stratēģijas izstrāde kultūras organizāciju attīstībai un darbībai
Kvalitatīva kultūrvide profesionālās mākslas pastāvēšanai un attīstībai
Nacionālās identitātes stiprināšana caur kultūru, mākslu un tradīcijām
Sabiedrības iesaistīšana mākslas un kultūras procesos
Atbalsts kultūras projektu konkursiem
Pieejama un sasniedzama kultūrtelpa ikvienam iedzīvotājam

Sports, veselīgs dzīvesveids:
Veselīga dzīvesveida popularizēšana, atbalstot tautas sporta pasākumus
Atbalsts bērnu un jauniešu sportam
Augsti sasniegumi sportā un izglītība
Atbalsts sporta tradīcijām pilsētā
Atbalsts cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistei sporta aktivitātēs
Atbalstīsim un veicināsim cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaisti sporta aktivitātēs
Iesākto sporta būvju būvniecības projektu realizēšana. Esošo sporta bāžu, būvju plānveidīga attīstības koncepcija ilgtermiņā