„Valmiera var labāk!”
Valmierai jābūt Vidzemes rūpniecības, izglītības, kultūras un sporta centram.
Ieguvēji - Valmieras iedzīvotāji, nodrošināti ar konkurētspējīgu atalgojumu un kvalitatīvu atpūtu brīvajā laikā, ar iespēju realizēt savus vaļaspriekus.
Mēs visi kopā varam uzlabot savu vidi šeit - Valmierā!
Saimnieciskā darbība
• Izstrādāsim Valmieras pilsētas un Valmierai pieguļošo novadu kopīgu attīstības plānu.
• Veidosim sabalansētu uz attīstību vērstu budžetu, ar racionālu izlietojumu – atklātu un saprotamu.
• Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, iekšpagalmu sakārtošanu.
• Attīstīsim pilsētas industriālās zonas, kas ļaus veidot jaunas darba vietas.
• Palielināsim enerģētisko neatkarību – pilsētā saražotā siltumenerģija tiks ražota no atjaunojamiem energoresursiem, samazinot siltumenerģijas izmaksas.
• Atbalstīsim ūdens un kanalizācijas sistēmu modernizācijas projektus Valmieras pilsētā.
• Izmantojot ES struktūrfondu atbalstu, pēc izstrādāta ilgtermiņa plāna turpināsim pilsētas ielu labiekārtošanu un grantēto ielu virskārtu apstrādi.
Izglītība, kultūra un sports
• Nostiprināsim augstu izglītības līmeni visās Valmieras izglītības iestādēs, ļaujot tām attīstīties un pilnveidoties atbilstoši savai izvirzītajai specifikai.
• Veicināsim pirmskolas izglītības iestāžu mācību procesa realizēšanu valsts valodā, sekmējot skolēnu turpmāko izglītības procesu valsts valodā.
• Pašvaldības atbalstīta iekļaujošā izglītība.
• Ar kultūras, izglītības un sporta pasākumu palīdzību veidosim iedzīvotāju sasaisti ar dzimto novadu un nacionālo identitāti, lai cilvēks izjustu piederību Valmierai un apzinātos sevi kā pilsētas saimnieku.
• Realizēsim atbalstu Latvijas skolas somas projektam – iespēja ikvienam skolēnam apmeklēt Latvijas simtgades pasākumus.
• Atbalstīsim sabiedriskās organizācijas, kuras realizē patriotisko audzināšanu.
• Attīstīsim ideju par Jauniešu mājas (Radošuma mājas) izveidi Valmierā.
• Labākajiem skolēniem un studentiem, kuri deklarēti Valmieras pilsētā, maksāsim stipendijas.
• Nodrošināsim līdzsvarotu visu olimpisko sporta veidu attīstību.
• Atbalstīsim iedzīvotāju kultūras un sporta aktivitātes – veicināsim tautas sportu.
Drošība
• Turpināsim sadarbību ar Valsts policiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
• Pilnveidot un attīstīt pašvaldības policijas darbību.
• Valmieras pilsētas Pašvaldības policijai noteikt šādas darbības prioritātes: azartspēļu zāļu un naktsklubu uzraudzība, kontrole par tabakas un alkoholisko dzērienu tirdzniecību nepilngadīgām personām.
• Veiksim pasākumus satiksmes infrastruktūras sakārtošanai pilsētā.
Vecumdienas un sociālais atbalsts
• Veidot vienotu sociālo pakalpojumu centru.
• Pilnveidosim veselības aprūpes iespējas.
• Atbalstīsim politiski represēto un pensionāru organizācijas.
• Pensijas vecuma cilvēku iesaiste sabiedriskajā dzīvē
• Personu ar īpašām vajadzībām integrācija pilsētas sabiedriskajā dzīvē.
• Aktualizēsim un risināsim vides pieejamības problēmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
• Turpināsim sociālās atstumtības riska mazināšanu bērnu vidū, sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām, tostarp Kristīgā Žēlsirdības Centra zupas virtuvi.
Ģimene un tiesības uz mājokli
• Latviska un kupla ģimene ir mūsu spēks un nākotne – sniegsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
• Jauno speciālistu ģimenēm piešķirsim kredīta garantiju (galvojumu) pirmā mājokļa iegādei.
• Realizēsim pilnvērtīgas Valmierieša kartes ieviešanu, veidojot atbalstu ģimenēm kultūras, sporta un citiem brīvā laika pavadīšanas pasākumiem.
• Paplašināsim esošos bērnu rotaļu laukumus un tajos esošo aprīkojumu dažāda vecuma bērniem.
• Piesaistīsim dzīvojamo māju attīstītājus Valmierā būvēt jaunus daudzdzīvokļu namus.
Vide
• Veidosim tūristiem pievilcīgu un interesantu Valmieras tēlu, tostarp izgaismojot pilsētas ievērojamākos vēsturiskos un pilsētvides objektus.
• Nodrošināsim kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu.
• Rast risinājumu auto novietošanai pilsētas centrā.
• Gauja ir mūsu galvenā iela, kuras krastos izveidosim valmieriešiem un pilsētas viesiem atpūtas vietas.
• Uzlabosim Gaujas krastu vizuālo skatu, veidojot atpazīstamu pilsētas panorāmu.
• Valmiera – “zaļa pilsēta”. Pilnveidosim velosipēdistiem draudzīgu pilsētvidi.
• Izveidosim piemiņas vietu Latvijas brīvības cīņām un valsts simtgadei.
• Valmierai jākļūst par pilsētu, kura lepojas ar latviskajām vērtībām.
Tikai patiess savas pilsētas un zemes patriots spēj mainīt pasauli ap sevi un sevī.
Esam valmierieši – ar to leposimies!