Latvijas valsts uzplaukuma pamats ir patriotiski, izglītoti un sakārtoti novadi. Mūsu mērķis ir skaidrs – rūpes par sava novada iedzīvotājiem, izveidojot Kokneses novadu par vienu no skaistākajām Latvijas vietām.


Pašvaldības pārvalde un budžets
Nodrošināsim sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, organizējot iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas, deputātu un atbildīgo darbinieku tikšanos ar iedzīvotājiem.
- aktīvi aizstāvēsim novada intereses ministrijās un Saeimā;
- veidosim līdzsvarotu finanšu resursu sadali katram pagastam;
- organizēsim pašvaldības iestāžu un struktūrvienību auditu;
- veiksim efektīvu izdevumu kontroli un atskaitīsimies par tās rezultātiem iedzīvotājiem;
- noteiksim skaidras prioritātes naudas līdzekļu izmantošanai – attīstībai, sociālajai nodrošinātībai un izglītībai;
- ieviesīsim „Vienas pieturas aģentūras” iedzīvotāju apkalpošanas principu
- Samazināsim novada pārvaldes izdevumus, uzstādīsim GPS iekārtas pašvaldības autoparkam, padarot tā izmantošanu efektīvu un pārskatāmu.

Uzņēmējdarbība un nodarbinātība

- Turpināsim attīstīt industriālo zonu Novada centrā - ražotņu un rūpniecības
objektu veidošana;
- stiprināsim sadarbību ar kaimiņu novadiem uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai;
- izveidosim Novada uzņēmējdarbības atbalsta centru;
Izveidosim Novada uzņēmēju konsultatīvo padomi;
- veicināsim mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu radīšanu, atbalstīsim Novada zemnieku saimniecības;
Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ja viņu darbības rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas novada iedzīvotajiem, labiekārtota sabiedriski izmantojamā teritorija, attīstīts nekustamais īpašums.
Izmantosim pašvaldības īpašumā esošos īpašumus jaunu uzņēmumu piesaistei;
- Rīkosim konkursus "Sakoptākā sēta/māja/iestāde" un „Gada uzņēmējs”
- veicināsim tūrisma attīstību un popularizēsim Kokneses Novadu, atbalstīsim tūrisma objektu un maršrutu izveidi novada teritorijā;
- sniegsim atbalstu novada uzņēmējiem projektu sagatavošanā;
- iesaistīsim Kokneses Novadu tādās nevalstiskajās sabiedriskajās organizācijās, kas palīdzēs Novada attīstībai un līdzekļu piesaistei

Infrastruktūra, transports un vide
Sadarbībā ar kaimiņu novadiem un VARAM veidosim sadarbības teritorijas infrastruktūras uzlabošanas projektu efektīvai realizācijai.
- aktīvi atbalstīsim līdzekļu ieguldīšanu daudzdzīvokļu māju siltināšanu , ap tām esošo pagalmu labiekārtošanu;
- aktīvi organizēsim vides sakopšanas pasākumus, atjaunosim konkursu „Skaistākie īpašumi Novada centrā un pagastos”;
- uzbūvēsim velosipēdistu celiņu uz Likteņdārzu.

Sociālā palīdzība un drošība

- Nodrošināsim dzīvokļu un ārstēšanās pabalstus, aprūpi mājās veciem, vientuļiem pensionāriem, atbalstu audžuģimenēm, palīdzēsim pielāgot mājokļus personām ar īpašām vajadzībām un sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz sociālo palīdzību.
- Vismaz par 10% palielināsim atbalstu represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
- rūpēsimies par pensijas vecuma Novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē;
- nodrošināsim vasaras nometnes bērniem un jauniešiem;


Ģimene

- veicināsim patriotisku un atbildīgu audžuģimeņu veidošanos;
- Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem, audžuģimenes.


Izglītība , kultūra un sports
- Sadarbībā ar Kultūras ministriju aktīvi realizēsim Latvijas 100 gades pasākuma programmas
- aktīvi atbalstīsim un veicināsim patriotisko audzināšanu Kokneses novada skolās;
- atbalstīt iedzīvotāju vēlmi organizēt sev interesējošus pasākumus un piedalīties organizatorisko jautājumu risināšanā
- finansiāli atbalstīsim tautas deju kolektīvus, korus, novadpētniecības projektus un nacionālpatriotisko organizāciju darbību Novadā;
- veicināsim apmaksātu darba vietu radīšanu jauniešiem vasarā;
- Turpināsim Likteņdārza projektu, piesaistīsim tam valsts un privāto ziedotāju finansējumu.
- atbalstīsim Novada sportistu un sporta veterānu piedalīšanos valsts un starptautiskā līmeņa sacensībās;
- aktīvi atbalstīsim Novada nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus Latvijas un starptautiskā mēroga sacensību rīkošanā Kokneses novadā;
- organizēsim kultūras un izklaides pasākumus gan Koknesē gan Novada pagastu centros, piedāvājot iedzīvotājiem kvalitatīvas atpūtas iespējas.