Vēlēšanu apvienība „ Mēs - diženam novadam” ir domubiedru grupa, kas apvienojušies, lai racionāli un objektīvi lemtu par Skrīveru novada attīstību un raudzītos, lai pieņemtie lēmumi tiek realizēti kvalitatīvi, ievērojot procesu atklātību.
Mēs šeit dzīvojam un gribam redzamas pārmaiņas attīstībā arī turpmāk - sabiedrības dzīves līmeņa celšanos, drošas, aktīvas, veselīgas un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību.
Katrs, kas dzīvo līdzi sava novada attīstībai, būs pamanījis, ka Skrīveros pārmaiņas sākās pēc 2013. gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kad darbu uzsāka daži mūsu apvienībā esošie deputāti.
Tomēr, iespēja pilnvērtīgi realizēt apvienības dotos solījumus būs atkarīga no vēlētāju dāvātās uzticības.
Pašvaldībā ilgstoši nav pietiekami strādāts pie stratēģiskiem mērķiem, īpaši darbavietu radīšanas, bezcerīgi pieņemot novada kā „guļamvagona” eksistenci bez izaugsmes. Strādāts pavirši – vienai dienai, bieži slepus un nerēķinoties ar sabiedrības interesēm.
Katrs skrīverietis personiski piedalās Skrīveru novada parādsaistību izpildē ar apmēram 500 Eiro gadā, jo novada parāds, kas aizņemts novada attīstībai Valsts kasē, ir apmēram 2 miljoni Eiro. Vai atbilstoša attīstība ir jūtama un redzama - uz to jāatbild katram novada iedzīvotajam pašam.
Mūsu apvienība saredz trīs iespējamos Skrīveru novada attīstības ceļus, kas viens otru neizslēdz.
Pašreizēja attīstība – „guļamvagons” ir tikai viens, bet šobrīd būtisks virziens, jo vairums iedzīvotāju strādā Rīgā, daudzi Aizkrauklē un tikai daļa uz vietas. Bet arī šajā jomā ir savas prasības, kuras ir jārealizē. Viennozīmīgi - sakārtot ceļu un ielu segumu, nodrošināt to uzturēšanu. Mūsu mērķi ir veidot plašāku kultūras un aktīvās atpūtas infrastruktūru, īpaši attīstot tautisko tradīciju svinēšanu - uzcelt estrādi, sevišķi piestrādājot un kopā ar sabiedrību pamatojot tās vietas izvēli, veidot sporta laukumus, laukumus bērniem un jauniešiem.
Otrs attīstības ceļš ir tūrisms. Apvienība piedāvās iesaistīt tūrisma jomā iespējami daudz cilvēku, jo līdzšinējā prakse pierāda, ka bez plašas sabiedrības līdzdalības šajā sfērā nekas nevar sanākt. Apvienībai ir savs redzējums tajā, kā izveidot automašīnu stāvvietu tīklu, uzlabot satiksmi starp kaimiņu novadiem. Tūrisma jomā nepieciešams uzlabot koordināciju un iesaistīt mājamatniekus, pašdarbniekus, zemes īpašniekus, māksliniekus u.c. Atbalstīsim nevalstiskā un privātā sektora aktivizēšanu attīstības un aktivitāšu projektu piesaistei.
Nopietnākais darba virziens, kas attīstāms, ir ražošana. Tā nodrošina cilvēkiem darbu, līdz ar to iespēju strādāt tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī būtiski ietekmē novada finanšu stāvokli. Skrīveros ir iespējas attīstīt dažāda lieluma ražotnes, kurās var nodrošināt visus standartiem atbilstošus apgaismes, trokšņu, smaku normatīvus, bet nopietni ir jāstrādā, lai piesaistītu ražotājus. Apvienība ir gatava attīstīt šādu scenāriju, piedāvājot konkrētus sasniedzamos mērķus katru gadu.

Būtisku darbu visu virzienu attīstībā apvienība veiks Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanas veicināšanai gan pašvaldības projektos, gan NVO un uzņēmēju aktivizēšanā šim pasākumam, lai saimnieciskāk izlietotu finanšu līdzekļus.

Apvienība uzskata, ka novadā tiek veikti vajadzīgi darbi. Taču vienlaikus ir pārliecināti, ka domes pārstāvji var ietekmēt darbu organizēšanu daudz augstākā kvalitātē, lai izvairītos no nepārtrauktas padarīto un pieņemto darbu defektu labošanas, kas ilgstoši nedod rezultātu un ievērojami sadārdzina izmaksas. Apvienība darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu loģiskas celtniecības izmaksas, kā arī atbilstošu darba kvalitāti. Apvienība veicinās vēl lielāku atklātību un iedzīvotāju informētību par procesiem Domē, iesaistot pagasta informācijas līdzekļus. Īpašu uzmanību apvienība veltīs sociālo jautājumu risināšanai novadā – daudzbērnu ģimeņu, vientuļo pensionāru un invalīdu atbalstam.
Tomēr attīstība ir panākama tikai tad, ja Skrīveru novada dome, ievērojot atklātību un uzlabojot komunikāciju, strādās kopā ar Skrīveru sabiedrību.