VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība
2017.gada 3.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

MANS NOVADS IR MANAS MĀJAS !
Partijas programmas īstenošanā galvenais ir Alūksnes novada iedzīvotājs ar veselīgu dzīvesveidu tīrā un sakoptā vidē, kuram dota iespēja realizēt sevi darbā, mācībās, sportā un atpūtā.
Mūsu pamatvērtības – godīgums, atklātība un kompetence.
Mūsu mērķis – novada līdzsvarota attīstība ilgtermiņā, ņemot vērā pilsētas un pagastu prioritātes, tradīcijas, esošo infrastruktūru un cilvēkresursus.
Mūsu uzdevums – saglabāt esošās tradīcijas, turpināt iesāktos darbus, iniciēt un realizēt jaunas idejas, tā nodrošinot novada iedzīvotājiem labu dzīves kvalitāti.

Novada pašvaldība
• Iestāsimies pret avantūrismā un uz pašlabumu balstītu lēmumu pieņemšanu domes struktūrās.
• Izstrādāsim jaunu, sabalansētu Alūksnes novada pašvaldības budžeta sadales kārtību.
• Attīstīsim novada pārvaldības sistēmu, panākot tās augstu efektivitāti pilsētas un pagastu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanā.
• Turpināsim novadam nepieciešamo speciālistu piesaisti, izmantojot esošo atbalsta programmu un izstrādājot jaunus piedāvājumus.

Tautsaimniecība
• Aktivizēsim dialogu starp novada pašvaldību un dažādu nozaru vietējiem uzņēmējiem, veicinot lēmumu pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmētu uzņēmējdarbības vidi novadā.
• Izvērtēsim finansiāli apjomīgu projektu un darījumu lietderīgumu, ņemot vērā iedzīvotāju domas, lai pieņemot lēmumus, nerastos nelietderīgi līdzekļu tēriņi un nepieaugtu kredītu slogs.
• Turpināsim strādāt pie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu programmas, lai atbalstītu novada uzņēmējus, ražotājus un iedzīvotājus.
• Veicināsim tūrisma attīstību novadā, sabalansējot vēlmes ar iespējām, izstrādājot vienotu mārketinga un tūrisma attīstības stratēģiju, nodrošinot novada pašvaldības un tūrisma nozares uzņēmēju efektīvāku sadarbību.
• Meklēsim risinājumus un alternatīvas, lai novērstu spēļu zāļu atrašanos pilsētas centrā, izglītības un pirmsskolas iestāžu tuvumā.
• Atbalstīsim uzņēmējdarbības uzsākšanu novada teritorijā.

Izglītība
• Izveidojot ērtu skolēnu pārvadājumu sistēmu un panākot skolu mācību darba modernizāciju, nodrošināsim kvalitatīvākas izglītības iespējas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.
• Mērķtiecīgi turpināsim strādāt, lai nodrošinātu ar brīvpusdienām Alūksnes novada skolēnus un pirmskolas audzēkņus.
• Veicināsim novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu un skolu sporta infrastruktūras sakārtošanu.
• Atbalstīsim bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātes, nometņu organizēšanu un veicināsim mūžizglītību.

Sociālā aizsardzība un veselība
• Veidosim un attīstīsim atbilstošām iedzīvotāju grupām nepieciešamos sociālos pakalpojumus.
• Veicināsim bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, nodrošinot viņiem apmācību programmas un veidojot pozitīvu komunikāciju ar līdzcilvēkiem.
• Pilnveidosim atbalsta programmu jaundzimušajiem.
• Veicināsim veselības pakalpojumu pieejamību, atbalstot ārstniecības iestādes un nodrošinot medicīniskās palīdzības saņemšanu.

Kultūra un sports
• Saglabāsim kultūras iestādes un kultūrvēsturisko mantojumu pilsētā un pagastos, nodrošinot vienotu kultūras darba plānošanu, attīstību, popularizēšanu, efektīvu pārvaldīšanu.
• Veicināsim Sporta centra būvniecības procesa mērķtiecīgu virzību.
• Saglabāsim un attīstīsim atbalstu kultūras un sporta izcilībām.
• Sadarbībā ar biedrībām un sporta klubiem atbalstīsim sporta tradīciju pilnveidošanu, nodrošinot sporta un atpūtas bāžu pieejamību.

Vide un infrastruktūra
• Sekmēsim lietderīgu finanšu līdzekļu ieguldīšanu novada ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanā.
• Rūpēsimies par aktīvās atpūtas vietu un kultūrvēsturisko objektu labiekārtošanu.
• Saglabāsim tīru un ekoloģisku vidi, veicināsim vides uzlabošanas projektu realizāciju un nepieļausim veselībai un videi kaitīgu projektu īstenošanu novadā.
• Sekmēsim iedzīvotāju līdzdalību ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmās.

Sabiedrība un novada atpazīstamība
• Turpināsim līdzfinansēt jauniešu iniciatīvas dažādos projektos.
• Atbalstīsim sabiedrības aktivitātes, nodrošinot līdzfinansējumu biedrību projektiem.
• Sekmēsim sabiedrības informēšanu, izglītošanu un informācijas apmaiņu, izmantojot presi, sociālos tīklus un organizējot tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
• Atbalstīsim ikvienu pozitīvu darbību, kas vērsta uz novada attīstību un atpazīstamību valstī un ārpus tās robežām.

Darbojoties domē, nodrošināsim šīs programmas realizāciju !