Alūksnes novada iedzīvotāji!
Nacionālā apvienība piedāvā komandu, kas ir apņēmības pilna strādāt savam novadam, savai zemei, savai Latvijai!
Balstoties uz šādiem principiem, mēs vēršamies pie Jums.
Mūsu tautas pamatvērtības vienmēr ir sakņojušās Latvijas novados.
Dzīvojot Alūksnes novadā, piedaloties sabiedriskajos procesos, redzam un izvērtējam notiekošo. Ne viss mūs apmierina. Komandā esam apvienojušies darboties varoši cilvēki, tādēļ piedāvājam savus priekšlikumus dzīves uzlabošanai.
Mūsu prioritāte: strādīgs, aktīvs un ar dzīves apstākļiem apmierināts Alūksnes novada iedzīvotājs, kurš lepojas ar savu pilsētu un novadu.
Vērtības: cilvēks, kurš pelnījis cieņu un sapratni, veselība, ģimene un darbs.
Godīgs, saprotams novada pārvaldības princips- atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, novada attīstībai, novada iedzīvotāju interesēm. Izveidota tiesiska, izglītota un droša vide Alūksnes novadā.
Izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos gados veiksim šādus pasākumus.
PĀRVALDE, SABIEDRĪBA
Īstenosim racionālu un ekonomiski pamatotu pašvaldības budžeta plānošanu un skaidrošanu, jo uzskatām, ka ikviena pašvaldības lēmuma pamatā ir jābūt novada iedzīvotāja ieguvumam. Atbalstīsim:
- līdzsvarota Investīciju un attīstības plāna izstrādi;
- veicināsim godīgu konkursu norisi pašvaldības pasūtījumiem un vakancēm;
- nepieļausim varas koncentrāciju kāda atsevišķa politiska spēka, personas vai interešu grupējuma rokās;
- organizēsim pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba auditu, t.sk. objektīvu amatpersonu kvalifikācijas izvērtēšanu un ieviešot iestāžu kvalitātes kontroles sistēmu;
- aktīvi pārstāvēsim pašvaldības intereses ministrijās un Saeimā;
- nepieļausim turpmāku pagastu pārvalžu apvienošanu optimizācijas nolūkos.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
Alūksnes novada kultūrvēsturiskais mantojums ir bagāts, tā apzināšana un eksponēšana plašākā mērogā ir mūsu pienākums. Atbalstīsim:
- un veicināsim vietējā cilvēka radošo potenciālu;
- atbalstīsim multifunkcionālās sporta halles celtniecību.
- Zemessardzi, Jaunsardzi, Mazpulku kustību;
- profesionālās ievirzes programmu nozīmību un moderno tehnoloģiju ieviešanu izglītības iestādēs;
- izmantosim Alūksnes ezeru, dabas resursu kā unikālu iespēju atpūtai;
- mūžizglītības piedāvājumu pieaugušajiem;
UZŅĒMĒJDARBĪBA
- Atbalstīsim mazos un vidējos uzņēmumus, pašnodarbinātās personas, radot iespēju ikvienam saņemt pašvaldībā kvalitatīvas konsultācijas uzņēmējdarbībā;
- veicināsim ražošanas, t.sk. eksporta attīstību, tā radot papildus darba vietas un ieņēmumus uzņēmējiem;
- ieviesīsim zīmolu Ražots Alūksnes novadā;
- veicināsim visu sezonu tūrisma attīstību, kas nodrošinās nepārtrauktu interesentu piesaisti novadam, t.sk. medicīnas tūrisma attīstīšanu;
- atbalstīsim lauku attīstības speciālistu darbu pagastos, izveidojot lauksaimniecības informācijas centrus, kas informētu par produkcijas realizācijas iespējām un pakalpojumu pieejamību.
SOCIĀLĀ APRŪPE, MEDICĪNA
- turpināsim iestāties par neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apjoma saglabāšanu Alūksnes Slimnīcā;
- pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu, īpaši ģimenēm ar bērniem un pensionāriem;
- nodrošināsim medpunktu pieejamību pagastos;
- atbalstīsim veselību veicinošus projektus un pasākumus;
- veicināsim senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu;
- atbalstīsim bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu iedzīvotājiem no 70 gadu vecuma un Alūksnes novada skolēniem
VIDE, INFRASTRUKTŪRA
- organizēsim konsultācijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā, siltuma, ūdens uzskaitē, atkritumu šķirošanā un uzglabāšanā, tā samazinot izmaksas un tarifus
- strādāsim ar Satiksmes Ministriju par ceļa posma Alūksne- Liepna sakārtošanu
- rūpēsimies par pilsētas ielu un novada zemes ceļu seguma kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot pakāpenisku visu ielu asfaltēšanu
- efektīvi pārraudzīsim pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību darbību
- izvērtēsim sagatavošanas stadijā esošo pašvaldības projektu lietderību
- novirzīsim tranzīta kravas transporta kustību pa apbraucamajiem ceļiem
- atbalstīsim ēku apsaimniekošanas sabiedrību izveidi
- līdzfinansēsim privātmāju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju un ap tām esošo zemesgabalu labiekārtošanu.
Lai sasniegtu mūsu programmas izvirzītos mērķus, strādāsim kopā!
Aicinām darboties kopā pagastu un Alūksnes pilsētas iedzīvotājus!
Mums jāapzinās, ka paši esam tie, kas turpinās veidot un kopt tradīcijas, aizstāvēt novadu.
Katra novada iedzīvotāja darba kvalitāte, atbildība par padarīto, prasības pret sevi tuvinās mūsu programmas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.