Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas ( LSDSP ) priekšvēlēšanu programma Iecavas novada domes vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā.

Sociāldemokrātu izvirzītie deputātu kandidāti, jaunievēlētās Iecavas novada domes darbības laikā no 2017. līdz 2021. gadam, apzinoties atbildību vēlētāju priekšā, liek pirmajā vietā novadā dzīvojošo cilvēku labklājību, iedzīvotāju nodarbinātības un dzīves līmeņa paaugstināšanos.

Izvērtējot līdz šim novadā paveikto, mēs apsolām:
1. Realizēt saprātīgu taupības režīmu pašvaldībā. Vispārējus taupības pasākumus veikt tā, lai no tiem neciestu mazatalgotās darbinieku kategorijas. Izvērtēt līdzšinējo un turpmāko finanšu līdzekļu izlietojumu novadā un kā galveno līdzekļu ieguldīšanas veidu iepirkumos izvēlēties saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus. Piesaistīt ES struktūrfondus vitāli svarīgos projektos.
2. Attīstīt izglītību kā svarīgo ilgtermiņa ieguldījuma sfēru. Saglabāt visas pašvaldībā esošās mācību iestādes t.sk. Dzimtmisas pamatskolu, lai nodrošinātu izglītības pieejamību visām sabiedrības sociālām grupām. Pabeigt pirmskolas izglītības iestādes “ Cālītis “ rekonstrukciju. Piešķirt pašvaldības stipendijas, lai apmierinātu pašvaldības vajadzības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem.
3. Atbalstot sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus, palielināt pašvaldības noteiktos sociālos pabalstus trūcīgām un maznodrošinātām personām. Ievērot taisnīguma principu sociālā budžeta līdzekļu izlietojumā. Izveidot pašvaldības sociālo dzīvokļu fondu.
4. Veicināt visa veida uzņēmējdarbību, kas orientēta uz finanšu pienesumu pašvaldības budžetā. Atbalstīt biznesa ideju konkursus. Radīt subsidēto darbavietu pašvaldības programmu. Tūrisma attīstībai veidot atbalsta programmas analogas NVO projektu konkursam.
5. Veicināt kultūras darbu. Pilnveidot interešu izglītības attīstību. Sekmēt veselīgu dzīves veidu. Panākt lai uzbūvētu sporta manēžu pie Iecavas internātpamatskolas. Radīt iespējas izveidot veloceliņu Ozolu iela – Sila parks – Robežu iela.
6. Nodrošināt līdzekļu izdalīšanu Iecavas pašvaldības policijas izveidošanai. Izstrādāt autotransporta kustības un stāvvietu organizācijas plānu Iecavā.
7. Uzlabot pašvaldības ceļu apsaimniekošanu lauku teritorijā. Ielu un ceļu uzturēšanai izdalīt ne mazāk kā 400.000 EUR gadā. Ieplānot līdzekļus apgaismojuma ierīkošanai no autoceļa A7 līdz Dzimtmisas skolai. Panākt lai kopīgi ar Latvijas valsts ceļiem izbūvētu trotuāru no Sila ielas sākuma līdz pansionātam.
8. Nostiprināt un pilnveidot pašvaldības kapitālsabiedrību darbību. Pastāvīgi sekot komunālo pakalpojumu cenu un tarifu pamatotībai. Atbalstīt energoefektivitātes pasākumus novadā (ēku siltināšana, koģenerācija u.c.).
9. Ieplānot līdzekļus Sarkanās skolas restaurācijai. Iedalīt līdzekļus vides sakopšanai visā novada teritorijā, īpašu uzmanību veltīt tās kultūrvēsturiskajai daļai.
10. Respektēt katra novada iedzīvotāja nacionālo pašcieņu un piederību tradicionālajām reliģiskām konfesijām. Iestāties par Latvijas tradicionālās kultūrvides saglabāšanu.
11. Atbalstīt sadarbību ar arodbiedrībām sociālekonomisko, darba tiesisko attiecību un darba ņēmēju labklājības sfērā. Sadarboties ar nevalstiskām organizācijām un biedrībām.
KOPĀ MUMS IZDOSIES