Mēs vēlamies redzēt Raunas novadā, savā mājoklī dzīvojošu laimīgu, ar darbu un iztikas līdzekļiem nodrošinātu cilvēku, kuram ir iespējas baudīt labus kultūras pasākumus, aktīvi iesaistīties pašdarbībā, nevalstiskajās organizācijās, sabiedriskajās norisēs, piedalīties sporta un kultūras pasākumos. Pašvaldības iestādes nodrošina iedzīvotāju laipnu un kvalitatīvu apkalpošanu. Raunas novadu raksturo kvalitatīvi autoceļi, kultūrvēsturiski bagāta un sakopta vide.
Izglītība
Veidosim pozitīvas izmaiņas Raunas novada skolās, kā prioritāti izvirzot skolu pārvaldes uzlabošanu. Raunas novada skolu audzēkņi ir pelnījuši konkurētspējīgu un kvalitatīvu izglītību, veselīgu un drošu mācību vidi.
Balstoties uz vecāku ieinteresētību, meklēsim iespējas izveidot sporta, mūzikas un mākslas skolu filiāles Raunas novada mācību iestādēs. Aicināsim talantīgos novada iedzīvotājus motivēt bērnus un jauniešus apgūt jaunas prasmes un iemaņas interešu grupās.
Sadarbosimies ar skolām, sociālo dienestu, bāriņtiesu, bibliotēkām attīstot mūžizglītības iespējas Raunas novadā, iesaistot dažādas iedzīvotāju grupas (jauniešus, jaunās ģimenes, bezdarbniekus, pensionārus, personas ar īpašām vajadzībām, u.c.) apgūt jaunas un noderīgas prasmes (bērnu audzināšana, ikdienas pamatprasmju apgūšana, datorapmācība, komunikācijas prasmes, vecumposmu attīstība, attiecību veidošana ģimenēs, ēdiena gatavošana, dārzkopība, u.c.), veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū, paaugstinot dzīves kvalitāti.
Veicināsim novada uzņēmēju kontaktus ar skolēniem, palīdzot jauniešiem izvēlēties profesiju.
Atbalstīsim jauniešu centra darbību Raunā, Drustos un Rozēs.
Uzņēmējdarbība, infrastruktūra
Stiprināsim novada domes sadarbību ar novada uzņēmējiem, lai atbalstītu to darbību un attīstību. Rīkosim regulāras tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem.
Aicināsim pašmāju un ārvalstu uzņēmējus veidot ražošanas uzņēmumus novadā, paredzot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par katru jaunradīto darba vietu.
Veicināsim novada attīstībai būtiskāko autoceļu Valmiera-Rauna-Drusti un Rauna-Lisa rekonstrukciju. Pašvaldības grants ceļu un ielu atjaunošanai paredzēsim finansējumu no ieņēmumiem par pašvaldības īpašumā esošā grants karjera iznomāšanu.
Veiksim Krasta un Kalna ielu rekonstrukciju, apgaismojuma ierīkošanu Miera ielā Raunā, Drustos labiekārtosim Ozolu ielu, ierīkosim apgaismojumu Drustu centrā.
Drošas vides nodrošināšanai daudzdzīvokļu namu pagalmos veicināsim to labiekārtošanu, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu ar līdzfinansējumu.
Kultūra un vide
Sapnis par vecā kultūras nama atdzimšanu nav zudis- ja vien radīsies iespēja, atjaunosim vēsturisko Raunas kultūras namu.
Atbalstīsim novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, kultūras un sporta pasākumus visos novada ciemos, kā arī sportistus, aizstāvot novada godu dažāda mēroga sacensībās.
Jaunajā sporta zālē nodrošināsim dažādu sportisko aktivitāšu pieejamību Raunas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem.
Lai atjaunotu zivju resursu pašvaldības publiskajās ūdenstilpnēs, piesaistīsim LR Zemkopības ministrijas zivju fonda resursus.
Ilgtermiņā un mērķtiecīgi plānosim kultūrvēsturisko un dabas objektu kopšanu, veidojot ainaviski sakoptu vidi sabiedriskajā un privātajā sektorā.
Veicināsim novada atpazīstamību un tūrisma attīstību, tūrisma sezonā nodrošināsim TIC darbību brīvdienās un svētku dienās.
Rūpēsimies par Raunas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Ir jānojauc pašvaldības īpašumā esošie vidi un ainavu degradējošie grausti.
Pārvalde un iedzīvotāji
Nodrošināsim demokrātisku novada pārvaldību. Aktīvi iesaistīsimies Latvijas likumdošanas pilnveidošanas procesā.
Stiprināsim saikni ar novada iedzīvotājiem, iesaistoties novada domes rīkotajos pasākumos.
Veicināsim nevalstisko organizāciju attīstību novadā, paplašinot uzņēmējdarbības konsultanta darba pienākumus ar nevalstisko organizāciju konsultanta pienākumiem.
Veicināsim iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju dalību novadam svarīgu lēmumu pieņemšanā.
Ir jāuzlabo komunikācijas un informēšanas sistēma domē, jāveicina sadarbība un informācijas apmaiņa starp Raunas un Drustu pagasta iedzīvotājiem. Jāpilnveido novada mājas lapa.
Veicināsim novada starptautiskās sadarbības projektus izglītības, kultūras, u.c. jomās, iesaistot ģimenes, skolas, biedrības.
Lai piesaistītu novadam ģimenes ar stabiliem ienākumiem, nodosim tām bezmaksas lietošanā pašvaldībai piederošu apbūves gabalu ar noteikumu, ka ģimene gada laikā uzbūvē māju un turpmākos desmit gadus deklarē dzīvesvietu Raunas novadā.