Priekšvēlēšanu programma
1. Izglītība, kultūra, tūrisms, sports.
• Nodrošināt kvalitatīvas izglītības un mūžizglītības pieejamību novadā. Stiprināt vidusskolas konkurētspēju.
• Ievērojot novada īpašo kultūrvēsturi un tradīcijas, turpināt aizsāktās norises un sagatavot jaunus projektus tostarp ar ES līdzfinansējumu.
• Turpināt uzlabot tūrisma, atpūtas un publisko infrastruktūru.
• Rosināt jaunu tūrisma ideju, pakalpojumu, produktu un objektu radīšanu un sekmēt to attīstību. Tūrisma jomā turpināt attīstīt sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām.
• Radīt nepieciešamos priekšnoteikumus un atbalstīt iedzīvotāju dalību dažādos novada, valsts un starptautiskajos sporta, izglītības un kultūras pasākumos.
• Uzlabot skolu sporta laukumus un veikt to rekonstrukciju.
• Atbalstīt jauniešu iniciatīvas un veicināt jauniešu aktivitāšu centru attīstību.
2. Labklājība un veselība.
• Garantēt sociālo drošību, personu sociālo tiesību realizāciju, sniedzot atbalstu sarežģītās dzīves situācijās. Sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem, kuri nespēj nodrošināt sevi vai nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības.
• Nodrošināt mājas aprūpes sistēmu dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
• Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.
• Atbalstīt novada pensionāru aktivitātes.
3. Uzņēmējdarbība, infrastruktūra, vide un drošība.
• Realizēt novadā aizsāktos projektus un sagatavot jaunus, izmantojot papildu finansējuma piesaistīšanas iespējas.
• Sekmēt labvēlīgu vidi investoru piesaistei, jaunu darbavietu radīšanai, uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
• Uzlabot novadā esošo ceļu stāvokli, veikt aktuālos uzturēšanas un rekonstrukcijas darbus.
• Turpināt uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti ūdens apgādes un kanalizācijas, siltuma nodrošināšanas un atkritumu apsaimniekošanas jomās.
• Turpināt novada ezeru apsaimniekošanu.
• Nodrošināt novadā sabiedrisko kārtību un drošību, sadarbojoties drošības un apsardzes institūcijām un dienestiem.