Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” programma Ozolnieku novada Domes vēlēšanām

Latvijas valsts izaugusi no latviešu tautas vienprātības, tā ir palikusi stipra caur Latvijas tautas vienprātību, pierādījusi visu savu darba gribu un spēju, kas ir mūsu valsts pamats. Tikmēr, kamēr tauta nav zaudējusi gribu un spēju strādāt, tikmēr mēs varam būt droši, ka mūsu valsts plauks un attīstīties uz priekšu. (Jānis Čakste)

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

• Racionāls, sabalansēts, budžets un tā prioritātes: novada infrastruktūras attīstība,
konkurētspējīga izglītība un iedzīvotāju sociālā aizsardzība
• Godīga nekustamā īpašuma nodokļa un atvieglojumu piemērošana
• Publiski pieejams budžets un tā izlietojums
• Finanšu rezervju nodrošināšana ārkārtas gadījumiem

PĀRVALDE

• Labas un efektīvas pārvaldības principu īstenošana pašvaldībā
• Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana, aktīvāka iesaiste un līdzdalība pašvaldības darbā
• Saprotama pašvaldības iepirkumu plānošana un kvalitatīva to īstenošana
• Elektronisko pakalpojumu klāsta paplašināšana
• Ozolnieku novada administratīvo pakalpojumu sniegšanas koordinācijas uzlabošana

KOMUNĀLĀ UN MĀJOKĻU SAIMNIECĪBA

• Pašvaldības Kapitālsabiedrības (OKSDU) reorganizācija un māju apsaimniekošanas maksas samazināšana
• Dzeramā ūdens kvalitātes un apgādes uzlabošana Cenu un Salgales pagastu apdzīvotajās vietās
• Centralizētās kanalizācijas sistēmas plānveidīga izbūve Ozolniekos un Tetelē
• Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Ānē
• Mājokļu siltināšanas programmas pabeigšana
• Pašvaldības funkciju realizēšanai paredzētā dzīvokļu fonda efektīva apsaimniekošana un uzturēšana pēc nodokļu maksātājiem saprotamiem un atklātiem principiem
• Dalīto atkritumu laukuma izveide

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
• Iedzīvotājiem pieejama, operatīva un reaģētspējīga pašvaldības policija
• Energoefektīvs apgaismojums nakts laikā
• Video novērošanas sistēmas uzstādīšana uz galvenajām novada ielām
• Operatīvās informācijas centra izveide, GPS sistēmas ieviešana
• Labiekārtotas suņu pastaigu vietas un dzīvnieku apbedīšanas vietas izveide

TRANSPORTS UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA
• Novada ceļu un meliorācijas sistēmu uzturēšana un atjaunošana
• Savlaicīga un kvalitatīva ielu un ceļu tīrīšana ziemā
• Apļveida krustojuma izbūve Ozolniekos Rīgas, Skolas un Eglaines ielas krustojumā
• Drošības uzlabošana ceļa posmā Ozolnieki - Skuju skola
• Asfalta seguma atjaunošana ielām Ozolniekos, Tetelē, Dalbē, Garozā un Emburgā
• VAS Latvijas ceļi pārziņā esošo novada ceļu uzraudzība Brankās
• Efektīvi un ekonomiski skolēnu transporta maršruti
• Pašvaldības transports maršrutā Jaunpēternieki - Dalbe - Ozolnieki
• Jaunu velo un gājēju celiņu izveide
• Autobusa pieturu labiekārtošana novadā

TAUTSAIMNIECĪBA
• Atbalsts zemnieku saimniecību, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu darba vietu radīšanai un bezdarba samazināšanai novadā
• Atbalsts vietējo ražotāju lauksaimniecības produkcijas pieejamībai iedzīvotājiem un izmantošanai pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai
• Atbalsts tūrisma infrastruktūras attīstībai
• Ozolnieku ezera un novada peldvietu labiekārtošana atpūtas zonas attīstība
• Ozolnieku novada iedzīvotāju karte sabiedrisko pakalpojumu saņemšanai
• Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
• Ozolnieku novada sakopšana iedzīvotāju talkās divas reizes gadā

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

• Pašvaldības sociālo māju izveide un pašvaldības dzīvokļu pārdošana iedzīvotājiem
• Rehabilitācijas centra izveide Ozolniekos
• Senioru aktīvāka iesaistīšana novada sabiedriskajā dzīvē
• Atbalsts ģimenēm ar bērniem un nepilnām ģimenēm
• Vasaras nometņu organizēšana Ozolnieku novada bērniem un jauniešiem

IZGLĪTĪBA

• Mūsdienīgu sporta laukumu izveide novada skolās
• Ozolnieku vidusskolas izglītības kvalitātes celšana, eksakto priekšmetu padziļināta apguve
• Jaunas PII celtniecība Ozolniekos, Saules ielā
• Ozolnieku Mūzikas skolas telpu paplašināšana
• Jauniešu centru pārveide par visu vecumu cilvēku dienas centriem

KULTŪRA
• Atbalsts nacionālo vērtību un tradīciju popularizēšanai un saglabāšanai
• Atbalsts iedzīvotāju biedrībām un nevalstiskām organizācijām
• Atbalsts Ozolnieku pašdarbības kolektīviem
• Vēsturisko piemiņas vietu apzināšana, uzturēšana un izgaismošana

SPORTS
• Ozolnieku Sporta centra un stadiona rekonstrukcija
• Sporta infrastruktūras brīva izmantošana novada iedzīvotājiem
• Atbalsts novada sportistu līdzdalībai valsts un starptautiska mēroga sacensībās
• Bērnu un jauniešu sporta programmu piedāvājumu klāsta paplašināšana
• Mototrases izveide Ozolniekos