Latvijas Zemnieku savienība
Priekšvēlēšanu programma

IZGLĪTĪBA

Nodrošināsim:
Esošo novada skolu tīkla saglabāšanu, optimizējot katras skolas darbību, apgūstot jaunā satura programmas.
Novada daudzfunkcionālās “Skolēnu kartes” ieviešanu stundu apmeklējumu uzskaitei, norēķiniem par pusdienām, braucieniem autobusos.
Visus novada bērnus ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs, palielināsim materiālo atbalstu ģimenēm, ja bērns tiek apmācīts mājās.
Izglītības kvalitātes izaugsmi, veidojot skolotāju un audzēkņu labu sekmju stimulēšanas programmas.
Sadarbību starp skolām un bērnu dārziem pirmklasnieku sagatavošanā.
Karjeras konsultantu katrai novada skolai, veicinot karjeras izvēles iespējas novada jauniešiem.
Stipendijas profskolu audzēkņiem.

Atbalstīsim:
Daudzveidīgu interešu izglītības programmu saturu novada izglītības iestādēs.
Pašvaldībā esošās profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
Jauniešu pilsonisko un politisko līdzdalību novadā, veidojot jauniešu konsultatīvo padomi un iniciatīvu centrus, brīvprātīgā darba sistēmu.
Cittautiešu integrāciju, nodrošinot latviešu valodas apmācības.
Mūžizglītību.

NOVADA INFRASTRUKTŪRA UN TAUTSAIMNIECĪBA

Īstenosim:
Sadarbībā ar LV ceļiem, apļa izbūvi Skolas un Rīgas ielu krustojumā Ozolniekos, Branku ceļa, ceļa posma līdz Garozas skolai, ceļu Jelgava – Iecava un Emburga-Code sakārtošanu.
Lauku ceļu sakārtošanas programmu.
Daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanu un auto stāvlaukumu ierīkošanu.
Komunālo dienestu darba un tarifu sakārtošanu.

Uzlabosim:
Uzņēmējdarbības vidi, sakārtojot infrastruktūru. Ar NĪN politiku sekmēsim ekonomiskās aktivitātes un graustu sakārtošanu.
Ceļu apsaimniekošanas efektivitāti.

Būvēsim:
Un renovēsim ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus novada ciemos. Veicināsim privātmāju pieslēgumus pie centralizētas kanalizācijas. Pieslēgsim Aizupes pie centralizētas ūdens apgādes.
Gājēju un veloceliņu tīklu novadā (t.sk. apgaismots celiņš uz Brankām).
Ik gadu, jaunu cieto ceļa segumu vismaz divām ielām novada ciemos, iesaistīsimies Klijēnu ceļa sakārtošanā.
Apgaismotus bērnu rotaļlaukumus.

Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju renovāciju.
Iesaistīsimies Iecavas upes sakopšanas un Velna grāvja sliekšņa izbūves projektā.
Paplašināsim atkritumu šķirošanas laukumu skaitu, popularizēsim zaļo domāšanu, sakārtosim vēsturiski piesārņotās vietas.
Modernizēsim novada mājas lapu, paplašināsim e-pakalpojumu klāstu, bezmaksas WIFI pieejamību publiskās vietās.


VESELĪBA, SOCIĀLĀ APRŪPE UN DROŠĪBA

Turpināsim finansiāli un materiāli atbalstīt grūtībās nonākušos iedzīvotājus, invalīdus, politiski represētos. Īpaši atbalstīsim audžu ģimenes, aizbildņus, bērnu adoptētājus, daudzbērnu ģimenes.
Uzlabosim pašvaldības policijas darbību, pastiprināti apkarosim narkotisko vielu un nelegālo alkoholisko dzērienu apriti.
Nodrošināsim kvalitatīvus un mūsdienīgus medicīnas pakalpojumus.

Veidosim:
Taisnīgu NĪN atvieglojumu politiku.
Sociālas palīdzības centru Ānē.
Sociālo dzīvokļu fondu.
Novada videonovērošanas tīklu.
Suņu pastaigu laukumus, izvietosim īpašas urnas gar pastaigu celiņiem.

KULTŪRA UN SPORTS

Veidosim:
Sporta attīstības programmu, nodrošinot attiecīgas infrastruktūras izveidošanu, ierīkojot veselības takas, āra trenažierus. Finansiāli atbalstīsim visu paaudžu sportistu piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās.
Jaunas tradīcijas, radot iedzīvotājos piederības sajūtu novadam.
Pasākumu un atpūtas kompleksu Jāņu pļavā un kalnā Ozolniekos.
Jaunas publiskas peldvietas.
Apgaismotu slēpošanas trasi.
Jaunus velo un ūdens maršrutus, veicinot tūrismu novadā.

Nodrošināsim:
Tautas mākslas attīstību, radoša brīvā laika pavadīšanas iespējas. Piedāvāsim daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūrizglītības pasākumus visos novada ciemos.
Ozolnieku Tautas nama lielās zāles rekonstruēšanu un aprīkošanu ar mūsdienīgu gaismas un skaņas aparatūru.
Novada kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu un popularizēšanu.
Bērnu peldētprasmes apguvi.
Ozolnieku stadiona rekonstrukciju.
Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, kopšanu un popularizēšanu.

Veicināsim:
Novada tēla atpazīstamību, veidojot vides dizaina objektus un labiekārtojot atpūtas skvērus.
Kultūras centra izveidi Emburgā.
Privāto investoru interesi izbūvēt veselības centru ar peldbaseinu.