Mēs dzīvojam mūsu novadā un gribam, lai tas ir attīstīts un plaukstošs -- lai tas ir novads cilvēkiem!
Mums visiem jāizvēlas, vai tas, ko darām, mūs apmierina, vai varam kopīgi tālāk strādāt pie esošajām un nākamajām programmām, iesaistot visus pašvaldības iedzīvotājus, ekspertus un nozaru profesionāļus.
Mūsu darbības pamatmērķi:
Sociālajā un veselības aizsardzības jomā:
-- galvenā sociālā vajadzība cilvēkam ir darbs. Mūsu prioritāte ir tautsaimniecības attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana;
-- piedalīties un atbalstīt nodarbinātības projektus pieaugušajiem un skolēniem;
-- veselības un sociālo iestāžu uzturēšana un attīstība, sociālo dzīvokļu izveide;
-- p/a "Krāslavas Slimokase" pakalpojumu klāsta saglabāšana.
Izglītības jomā:
-- pēc iespējas saglabāsim esošo izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā izglītojamo, vecāku, pedagogu, darbinieku intereses;
-- atbalstīsim profesionālās izglītības attīstību novadā;
-- atbalstīsim stipendiju piešķiršanu novada deficīto speciālitāšu apguvei;
-- saglabāsim ārpusskolas aktivitāšu, mācību līdzekļu līdzfinansēšanu, skolēnu prēmēšanu;
-- atbalstīsim tālmācības apmācību.
Kultūra un sports:
-- kultūras objektu infrastruktūras uzlabošana;
-- kultūras mantojuma saglabāšana, iedzīvotāju iesaistīšana kultūrvides veidošanā;
-- turpināsim darbu pie grāfu Plāteru pils kompleksa attīstības, baznīcu saglabāšanas;
-- sadarbosimies ar konfesijām kā kristīgo vērtību saglabātājām;
-- turpināsim un pilnveidosim ikgadējo pilsētas un pagastu svētku tradīcijas;
-- jaunu sporta objektu celtniecība (sporta zāle, stadions), esošo rekonstrukcija;
-- atbalstīsim dažādu sporta veidu attīstību;
-- labiekārtosim aktīvās atpūtas vietas novadā (Persteņa ezers u. c.).
Infrastruktūras jomā:
-- līdzsvarota teritorijas attīstība;
-- turpināt centralizētās ūdensapgādes un apkures sistēmu rekonstrukciju;
-- īstenot tarifu politiku atbilstoši ekonomiskajai situācijai un iedzīvotāju maksātspēja;
-- atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanas, teritoriju sakārtošanas programmu (pievedceļi, apgaismojums, trotuāri, bērnu laukumi).
-- ceļu programmas turpināšana (līdz pagastu centriem, uzņēmējiem, individuālo māju mikrorajoniem, Krāslavas apvedceļa posma būvniecība, tiltu rekonstrukcija) pagastos un pilsētā.
Ekonomika un uzņēmējdarbība:
-- radīt labvēlīgu vidi pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai;
-- aktīvi darboties Latgales speciālās ekonomiskās zonas, darbavietu radīšanas programmās;
-- esošo uzņēmumu atbalsts un investīciju piesaiste;
-- veicināt vietējo uzņēmēju konkurētspēju pašvaldības pasūtījumu realizācijā;
-- biznesa organizētības atbalsts;
-- turpināt atbalsta programmu jaunajiem uzņēmējiem;
-- atbalstīt novadā ražotās produkcijas un pakalpojumu realizāciju;
-- turpināt attīstīt pārrobežu sadarbību.
Administrācija un budžets:
-- budžeta līdzekļu racionāls izlietojums, kas nodrošina visas teritorijas vienmērīgu attīstību;
-- ikvienam novada iedzīvotājam ir tiesības zināt, cik naudas ir budžetā un cik tiek izlietots konkrētam mērķim;
-- iedzīvotāju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, lai maksimāli tuvu dzīvesvietai saņemtu pašvaldības darbinieku un iestāžu pakalpojumus.
Sabiedriskā kārtība:
-- strādāsim pie sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kopā ar Valsts policiju. Ikvienam novada iedzīvotājam ir tiesības savā novadā justies drošam un aizsargātam visās dzīves situācijās!
Mūsu mērķis nav krēsli, mēs par kompetenci!
Sadarbosimies! Radīsim vidi, kurā cilvēks varētu dzīvot atbilstoši savām vajadzībām, zināšanām un spējām, un ieguldītajam darbam!