Zaļo un Zemnieku Savienības priekšvēlēšanu programma Kuldīgas novada vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā.

Par Latviju- nacionālu, daiļu un spēcīgu.

Cienījamais vēlētāj! Mēs, Latvijas zemnieku savienības Kuldīgas nodaļas biedri, tiekamies ar Jums savas partijas dibināšanas 100. gadskārtā! Latvijas Zemnieku savienības dibināšanas kongress notika 1917. gada 12. maijā Valkā. Toreiz aizsāktās tradīcijas turpinām mēs- šodienas LZS biedru plašais kopums.
Paldies, par dāvāto uzticību iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās! Mēs esam ieguvuši pieredzi un zinām Kuldīgas novada iedzīvotāju problēmas, jo visi nākam no Jūsu vidus- esam speciālisti gan pilsētā, gan zemnieki no visattālākajiem novada pagastiem. Mēs viens otru pazīstam un zinām, kādi jautājumi ir risināmi.
To izdarīt mums palīdzēs arī tas, ka ZZS šajā vēsturiskajā brīdī ir koalīcijas līdere ar savu valsts prezidentu un premjerministru un pieciem ministriem visatbildīgākajās jomās.
Viena no pamatnostādnēm - novadā ir jāveido sabalansēta Kuldīgas pilsētas un pagastu attīstība. Kā to panākt? Pirmkārt - uzturot galvenās artērijas starp novada centru un laukiem- sakārtojot ceļus. Ir jāprasa valstij izpildīt savas saistības valsts nozīmes ceļu uzturēšanā, savukārt pašvaldībai ir jāatrod līdzekļi, lai savestu kārtībā sev piederošo ceļu tīklu. Ja būs ceļi- būs attīstība!
Tad arī varēsim aktīvi piesaistīt investorus uzņēmējdarbības attīstībai ne tikai Kuldīgā, bet arī pagastos. Jo vairāk piesaistīsim investorus, jo vairāk radīsies jaunas darbavietas.
Arī novada mežsaimniecība ir ciešā saistībā ar ceļu struktūru: A/S “Latvijas valsts meži” ir sev piederošās teritorijās izbūvējusi meža ceļus, bet to uzturēšana nav sasaistē ar pārējiem pagastu ceļiem. To var atrisināt panākot, ka, saskaņot projektus mežsaimniecībā, tiek saskaņoti jautājumi arī par ceļu izbūvi un uzturēšanu.
Līdztekus ir jāveic dabas resursu saprātīga un ekonomiska izmantošana. Ir jāatrisina sasāpējušais jautājums par piepilsētas mežu nekontrolēto piesārņošanu ar sadzīves atkritumiem.
Lauksaimniecībā ir jārūpējas par aramzemes platību palielināšanu. Pagastos vairs nav praktizējoši vetārsti, tādēļ pagastu pārvaldēs ir jāveido lauku konsultācijas par ganāmpulkiem un aktīvi jārīko lauku informatīvās dienas.
Lai panāktu vispārēju attīstību jebkurā jomā, novadā ir jāpiesaista jaunie speciālistu, bet to var panākt, nodrošinot speciālistus ar dzīvokļiem. Pašvaldības dzīvojamais fonds ir nolietojies, beidzot ir jābūvē jaunas dzīvojamās mājas.
Laukos ir jāsaglabā pirmsskolas izglītības iestādes. Brīvpusdienas ir jāpiešķir ne tikai skolēniem, bet arī visiem novada bērnudārzu audzēkņiem. Ir jāatbalsta profesionālas un augstākās izglītības ieguves iespējas Kuldīgas novadā, tā sagatavojot jaunos speciālistus.
Svarīgi ir atrisināt jautājumus par jau slēgto skolu ēku saprātīgu turpmāko izmantošanu.
Kuldīga ir jāpadara par draudzīgu pilsētu māmiņām - lai varētu ērti nokārtot praktiskos jautājumus vai baudīt kultūras pasākumus pilsētā, ir jāizveido īpašas telpas mātēm ar bērniem, kur būtu radīti apstākļi ērti pārtīt un pabarot mazuļus. To novērtēs arī daudzo tūristu vidū esošās māmiņas.
Šobrīd ļoti nozīmīga loma ir sociālā darba attīstīšanai. Nav pieļaujama situācija, ka kādā pagastā nav pieejami kvalificēta sociālā darbinieka pakalpojumi.
Iedzīvotāju ērtībai ir jāpaplašina veloceliņu tīkls no Kuldīgas uz Mežvaldi un uz Ābeļu ciemu. Bērnu drošībai ir jāizveido apgaismota pāreja no Priedaines uz Kuldīgu pie apbraucamā ceļa.
Svarīgs jautājums ir par sabiedrisko drošību, īpaši pagastos. Ir jādara viss, lai uzlabotu pašvaldības policistu darbu un ierīkotu videonovērošanas kameras.
Mēs dzīvojam laikā, kas viens no svarīgākajiem jautājumiem ir valsts drošība, tādēļ jārūpējas par zemessargu rindu paplašināšanu, jo tur pašreiz notiek paaudžu maiņa. Ir jāattīsta pilsoniskā un patriotiskā audzināšana skolās un jaunsargu kustība jauniešiem.
Mēs turpināsim visu to vērtīgo, kas līdz šim ir uzsākts kultūras jomā un tūrisma veicināšanā.
Mūsu programmā ir norādītas tikai galvenās nostādnes, kas šobrīd ir ZZS uzmanības lokā, bet laiks var pieprasīt arī savas korekcijas. Tādēļ mums visiem kopā ir aktīvi jāseko visiem procesiem, kas notiek gan Latvijā, gan mūsu novadā un jāatrod risinājums visiem jautājumiem un problēmām.
Pie Kuldīgas domes Rātslaukumā atrodas novadnieka Ēvalda Valtera piemineklis. Viņš sēž un rimti vēro mūs- kuldīdzniekus gan mūsu ikdienas gaitās, gan svētku brīžos.
Ēvalds Valters savulaik ir teicis tā: “Mēs esam maza tauta- sīka saujiņa, bet tā ir graudu sauja, tās nav sēnalas. To mums, latviešiem, vajadzētu atcerēties.”
Uz sadarbību! Mums kopā viss izdosies!