Esam pārliecināti, ka mūsu apvienības līdz šim paveiktais ir apliecinājums Nīcas novada attīstībai iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā:
- Nīcas sporta halle, Rudes sporta nams,
- Nīcas katlu mājas rekonstrukcija, Rudes ūdens un kanalizācijas saimniecības rekonstrukcija,
- mājas aprūpe, transports sociālajam dienestam, sadzīves pakalpojumu punkts,
- atbalsts darbīgajiem novada ļaudīm,
- īpašnieku iesaistīšanās daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā,
- stipendijas sekmīgajiem vidusskolēniem un naudas balvas skolēniem par mācību sasniegumiem,
valsts institūciju paveiktais novada infrastruktūras sakārtošanā- Jūrmalciema ceļa un šosejas uz Kalnišķiem rekonstrukcija, novada polderu sūkņu staciju rekonstrukcija.
Jāīsteno šī sasaukuma deputātu lemtais:
- piecu lauksaimniekiem un novada iedzīvotājiem nozīmīgu pašvaldības ceļu rekonstrukcija,
- Nīcas ambulances sakārtošana,
- Grīnvaltu un Otaņķu ciemu sabiedrisko centru izveide,
- labiekārtotu dabas taku izveide Bernātos novadnieku atpūtai un tūristu piesaistei.
Nākamos 4 gados darāmais:
- Atkārtota pieteikuma iesniegšana finansējuma saņemšanai angāra celtniecībai pašvaldības īpašumā ražošanas sekmēšanai,
- Intensīvs darbs, lai panāktu valsts autoceļa- Nīca- Otaņķi- Grobiņa- rekonstrukciju,
- Dzīvokļi jaunajām ģimenēm,
- Rudē bērnudārza grupa no 1,5 gadiem,
- atbalsts uzņēmīgajiem un darbīgajiem novada ļaudīm, arī tiem, kas ar pašvaldības vietējo projektu palīdzību sekmē novada attīstību,
- individualizēts atbalsts uzņēmējiem, kas vēlas strādāt novadā,
- pašvaldības līdzfinansējums lauku attīstības konsultanta darbam,
- pašvaldības apmaksātas pusdienas visiem novada izglītības iestāžu audzēkņiem,
- jauniešu centrs Rudē, Rudes stadiona labiekārtošana,
- iestrādes Jūrmalciema mola atgriešanai tūrisma apritē.