Mēs esam Nīcas novadu izvēlējušies par savu labāko dzīves vietu. Gan savējie, gan ienācēji, bet nu jau kopā - novada dzīves saistītie. Mūsējie. Patrioti, kuri nevēlas palikt savu domu un darbu viensētā.
Esam pateicīgi tiem, kuri domājuši un darījuši līdz šim. Tomēr arī mums ir ko teikt un mēs vēlamies darīt. Darīt citādāk, lai novads attīstītos straujāk un "mūsējo" kļūtu vairāk. Jā! Darīt un paveikt.
Mēs nākam ar domu, ka lietas var veikt vēl drošāk un gudrāk, sekojot šī laika dinamikai, tomēr paliekot dabas rimtuma apburoši mainīgajā plūdumā.
Doma un darbs, un pa vidu daba! Arī cilvēka.


Izglītība
Veicināt kompetenču pieejā un prasmēs balstītu gan pamatskolas, gan viduskolas izglītības programmas ātrāku ieviešanu.
Neatkarīgi no valsts izglītības politikas, meklēt iespējas ieviest atzītas un inovatīvas 21. gadsimta mācību metodes.
Panākt, lai Nīcas vidusskola iekļūst Latvijas “Top 100” skolu sarakstā.
Nīcas muižas ēku atvēlēt Nīcas Mūzikas un Mākslas skolai.

Kultūra
Atjaunojot Nīcas Dižās muižas klēti, radīt interaktīvu Nīcas novada vēstures muzeju, ar iespējām klātienē demonstrēt un vērot vēsturisku amatu prasmes un garšas.
Skaidrot un motivēt vēsturisko ēku īpašniekus saglabāt savu namu seno veidolu vai pārbūves gadījumā respektēt tradīciju.
Radīt telpisku pieminekli Nīcas tautas tērpam.

Sports
Attīstīt Nīcu par Liepājas rajona mērogā nozīmīgu sporta centru, turpinot attīstīt futbolu, airēšanas un velo sportu.

Sabiedrība
Izveidot vienotu dažādo sociālo tīklu platformu, lai nodrošinātu ātru informācijas apmaiņu un īstenotu tiešās demokrātijas praksi, veicot iedzīvotāju tiešsaistes aptaujas pašvaldības svarīgāko lēmumu pieņemšanā.
Attīstīt esošo sabiedrisko centru darbību, izveidot jaunus centrus Bernātos, Grīnvaltos un Otaņķos.
Klātienē apsekojot visas Nīcas novada mājsaimniecības un uzņēmumus, izveidot vienotu publisku kartējumu.

Sociālā joma
Izvērtēt un papildināt jau ievietos sociālos pakalpojumus, pilnveidojot sociālā dienesta pakalpojumu klāstu.
Organizēt pašvaldības daļēji subsidētu vai pilnībā nodrošinātu ēdināšanu visiem pamatskolas skolēniem.

Veselības aprūpe
Veikt Nīcas ambulances ieejas mezgla pārbūvi, atbilstoši universālā dizaina prasībām ar automātiski veramām durvīm.

Sekmēt novada mediķu un sociālā dienesta ciešu sadarbību, īpaši attālu no ciemiem dzīvojošu iedzīvotāju veselības aprūpē un profilaksē.

Komunālā saimniecība un mājokļi

Sekmēt komunālo pakalpojumu izveidi visos novada ciemos.
Veicināt daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrību izveidošanu, palīdzot finansējuma piesaistē, lai veiktu daudzdzīvokļu namu siltināšanu.

Sabiedriskā kārtība
Izvērtēt pašvaldības policijas darbības efektivitāti, meklējot jaunus motivācijas instrumentus.
Attīstīt videonovērošanas sistēmu novadā, lai nodrošinātu regulāru uzraudzību un kontroli pašvaldībai stratēģiski nozīmīgās vietās.
Loģistika
Izveidot vienota dizaina norāžu zīmju sistēmu ar māju un objektu nosaukumiem ceļu krustojumos.

Zīmolvedība
Piesaistot ārējo finansējumu, motivēt vietējos iedzīvotājus popularizēt Nīcas novadu kā aktīvu atpūtas vietu, radot jaunus festivālus un pasākumus ar starptautisku rezonansi.

Izveidot profesionālu un gaumīgu tīmekļa vietni Nīcas novada popularizēšanai.

Uzņēmējdarbība
Ieviest un attīstīt efektīvu un produktīvu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu.
Izvērtējot pašvaldībā esošo īpašumu apsaimniekošanas efektivitāti, izskatīt iespēju īpašumus iznomāt dažāda profila uzņēmējiem.

Tūrisms
Veicināt tūrisma jomas uzņēmēju savstarpējo sadarbību, izstrādājot novada piekrastes vienota mārketinga stratēģiju.

Radīt aplikāciju viedierīcēm par Nīcas novada tūrisma iespējām, apskates objektiem un maršrutu kartēm.

Ceļi
Veikt pašvaldības ceļu regulāru uzturēšanu, piesiastot ārējo finansējumu, veikt ceļu rekonstrukciju.

Izvērtēt un iespējams pārņemt pašvaldības atbildībā novadam stratēģiski svarīgus valsts ceļa posmus, lai pašvaldībai būtu iespējams kontrolēt to attīstību un uzturēšanu (Otaņķu ceļš, Bernātu vecā šoseja).

Pašvaldība
Veicināt profesionālu speciālistu piesaisti un personāla pastāvību.

Izstrādāt un ieviest pašvaldības darbinieku darba efektivitātes novērtēšanas metodiku.

Panākt, lai pašvaldības darbinieks ir iedzīvotāju un uzņēmēju padomdevējs un sabiedrotais, tādējādi izveidojot savtarpēji izdevīgu sadarbības platformu.

Vide
Paplašināt publisko pieejamību jūrai, vienlaicīgi nodrošinot liedaga labiekārtošanu tūristu pieplūduma zonās.

Piesaistot ārējo finansējumu, sekmēt Bernātu dabas parka attīstību.
Izskatīt iespēju Jūrmalciemā sakārtot piestātni un izveidot pastaigu tiltiņu jūrā.