Salacgrīvas novads - centrs
ar savu pārvaldes un ekonomisko patstāvību

Ainaži, Mērnieki, Kuiviži, Vecsalacas, Korģene, Lauvas, Svētciems, Lāņi, Salacgrīva, Tūja, Liepupe, Dunte – un virkne vitālu viensētu veido mūsu novadu - te dzīvo mūsu ģimenes, te ir mūsu mājas un darbs
Turpināsim attīstīt Salacgrīvas novadu kā spēcīgu Ziemeļvidzemes finanšu, rūpniecības, tirdzniecības, izglītības, kultūras un tūrisma centru, katra lēmuma pamatā liekot sabiedrības intereses un augstu atbildības sajūtu
Nodrošināsim lauku, pilsētas un jūras saimniecības līdzvērtīgu un ilgtspējīgu attīstību.
Mēs, Salacgrīvas novada patrioti, aicinām pievienoties kopējai attīstībai novadā, turpinot to veidot par skaistu, ekonomiski stabilu un drošu novadu ar augošu ļaužu labklājību un piederības sajūtu
Dzīvosim, strādāsim un plānosim novada dzīvi ņemot vērā pamatprincipus – godīgums, atklātība, profesionalitāte
Esam par patieso vērtību nostiprināšanu ģimenēs, īpaši atbalstot daudzbērnu un jaunās ģimenes
Gādāsim, lai bērniem, kuriem nepieciešama ārpusģimenes aprūpe, mājas būtu mūsu novadā. Veicinot sociālo līdzcietību un atbildību atbalstīsim labdarības akcijas
Saglabājot esošās skolas un bērnudārzus, pilnveidosim to materiāli tehnisko bāzi. Pēc līdzvērtīgiem nosacījumiem uzlabosim infrastruktūru visās pašvaldības iestādēs un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā. Novada vispārizglītojošajās skolās nodrošināsim pedagogu – karjeras konsultantu
Saglabāsim vienādas ēdināšanas izmaksas visās novada izglītības iestādēs
Atbalstīsim pedagogu tālākizglītību, jauniešu un pedagogu dalību starptautiskajos projektos
Līdz 2019.gadam uzbūvēsim sporta kompleksu ar peldbaseinu, labiekārtosim novada stadionus un sporta zāles. Veiksim atpūtas kompleksa Zvejnieku parks estrādes pilnīgu atjaunošanu un stadiona būvniecības otro kārtu.
Radīsim iespēju senioriem pavadīt vecumdienas novada sociālās aprūpes iestādēs un uzturēties tajās visiem, atbilstoši deinstucionalizācijas plānam
Attīstīsim kvalitatīvu alternatīvo aprūpi, turpināsim sadarbību ar neatliekamās palīdzības dienestu
Saglabāsim esošās novada kultūras tradīcijas, atbalstīsim tautas mākslu/interešu kolektīvus un turpināsim atbalstīsim radošas iniciatīvas.
Finansiāli atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvu darboties biedrībās
Saglabāsim un modernizēsim novada bibliotēkas
Sadarbosimies ar visām kristīgajām konfesijām
Izvērtējot katru gadījumu un situāciju sniegsim atbalstu krīzes situācijās
Attīstīsim kārtības nodaļas pārstāvniecību visā novadā
Meklēsim risinājumus BUB posteņa izveidei Liepupē
Turpināsim attīstīt novada infrastruktūru – uzlabot ielu un ceļu stāvokli, veikt to izgaismošanu, rotaļu laukumu un veloceliņu izveidi
Līdz 2020.gadam veiksim pašvaldības pārraudzībā esošās Vidzemes ielas rekonstrukciju Salacgrīvā
Paplašināsim ūdenssaimniecības - dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus
Saglabāsim vienlīdzīguma principu energoresursu un ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem visā novadā
Uzlabosim kājāmgājējiem un velobraucējiem paredzēto infrastruktūru
Pēc vienotas sistēmas uzstādīsim norādes uz viensētām
Izstrādāsim elastīgāku NĪN apmēra noteikšanas kārtību
Attīstīsim esošās ostas, atbalstīsim piekrastes zvejniecību un tūrismu novadā Nodrošināsim zvejniecības kā tradicionālas un kultūrvēsturiskas nodarbes ilgtspējīgu saglabāšanu
Piesaistot valsts, starptautiskos un privātos līdzekļus, atjaunosim vēsturisko piestātni Tūjā
Kopā ar jahtotāju servisa ēkas būvniecību, līdz 2018.gadam, noslēgsim Salacgrīvas jahtu laukuma labiekārtošanu
Turpināsim sadarbību ar sadraudzības pilsētām Hademesti, Miežiskai, Nīčepingu, Handeviti, Elburgu, Gabala un Gori
Meklēsim jaunus veidus mazās uzņēmējdarbības atbalstam, turpināsim atbalstīt esošās iniciatīvas – Radīts Salacgrīvas novadā, jauniešu biznesa projektus, veicināsim bērnu un jauniešu nodarbinātību vasarā
Teritorijas plānojumā noteiksim starptautiskās industriālās teritorijas
Turpināsim cīņu par Rail Baltic trases novietojumu atbilstoši novada iedzīvotāju un uzņēmēju attīstības interesēm
Atbalstīsim iniciatīvas dzīvokļu jautājumu risināšanā
Turpināsim ieviest energoefektīvus risinājumus publiskajā infrastruktūrā, popularizēsim zaļo dzīves veidu, veidosim kvalitatīvu dzīves vidi
Lai izprastu novada iedzīvotāju vajadzības un rīkotos viņu interesēs esam atvērti idejām un sadarbībai. Mūsu ļaudīm piemīt īpašs spēks, izturība un gudrība, kas ļauj kopīgi veidot Salacgrīvas novadu par estētiski pievilcīgu un ekonomiski stabilu vietu. Te ikviens iedzīvotājs jūtas piederīgs, drošs par sevi un savu ģimeni