Mēs, zem ZZS savienības karoga apvienojušies deputātu kandidāti, kuriem nav vienaldzīgs mūsu dzimtajā novadā notiekošais, vēlamies redzēt sakoptāku un gan mums pašiem, gan viesiem tīkamāku apkārtējo vidi. Mūsu pamatvērtība – ikviens novada iedzīvotājs. Visi kopā panāksim, lai novada pašvaldība būtu profesionāla, pieejama, atklāta un godprātīga pret novada iedzīvotājiem, jebkuru lēmumu pieņemot tikai un vienīgi iedzīvotāju interesēs, un lai tā aktīvi darbotos visu sasaukuma laiku, negaidot kārtējās vēlēšanas. Panāksim, ka novada iedzīvotāji ikdienu un brīvo laiku pavadīs kvalitatīvi sakārtotā un drošā vidē.Mūsu darba galvenās prioritātes – atklātība, godprātība un augsta līmeņa profesionalitāte.

Vide un infrastruktūra

Panākt ielu un grants ceļu kvalitatīvu remontu un profesionālu apsaimniekošanu
Veikt Transporta ielas rekonstrukciju
Aprīkot uz VIA Baltica esošās gājēju pārejas ar gaismas brīdinājuma signāliem
Turpināt veidot veloceliņus, sakārtot gājēju celiņus
Atbalstīt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanu
Labiekārtot esošos un veidot jaunus bērnu laukumus
Profesionāli veidot un apsaimniekot novada parkus, zaļās zonas, laukumus
Veikt atpūtas un sporta kompleksa “Zvejnieku parks” rekonstrukciju
Labiekārtot un uzturēt pludmales teritoriju
Veikt Salacgrīvas Jahtu ostas laukuma profesionālu labiekārtošanu
Izveidot Krasta ielu par gājēju promenādi
Uzstādīt videonovērošanas sistēmu novada drošībai svarīgākajās vietās
Panākt nesakopto privātīpašumu un tiem pieguļošo teritoriju elementāru sakārtošanu
Atjaunot novadgrāvju sistēmu
Pēc iespējām piesaistīt Eiropas Savienības un citu pieejamo struktūrfondu finansējumu projektu realizācijai

Izglītība, kultūra un sports

Veidot konkurētspējīgas izglītības iestādes ar papildus izglītības virzieniem, kvalificētiem, radošiem pedagogiem, moderniem mācību līdzekļiem un kabinetiem.
Veicināt profesionālās izglītības ieviešanu vidusskolās
Labiekārtot pirmsskolas iestāžu rotaļu laukumus
Saglabāt un pilnveidot novada kultūras tradīcijas
Aktīvi iesaistīt jauniešus dažādu pašu jauniešu interesējošu kultūras pasākumu organizēšanā
Atbalstīt biedrību, interešu grupu, sabiedrisko organizāciju, pensionāru apvienību un pašdarbības kolektīvu aktivitātes
Uzbūvēt modernu, daudzfunkcionālu sporta halli
Ierīkot visā novada teritorijā kvalitatīvus āra sporta trenažieru laukumus
Atbalstīt tautas un amatieru sportu piesaistot profesionālus trenerus

Uzņēmējdarbība

Attīstīt dažādu fondu un struktūrfondu līdzekļu piesaisti ar uzņēmējdarbības vidi saistītu projektu realizācijai
Veidot novadu kā ģimeņu atpūtai un tūrismam pievilcīgu galamērķi
Radīt labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbībai, aktīvi atbalstīt jaunu darba vietu radīšanu novadā
Atbalstīt jauniešu labākās idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai novada teritorijā un veicināt izglītošanos uzņēmējdarbības jomā
Atbalstīt investoru piesaisti ražošanas attīstībai novadā ar pašvaldības īpašumā esošu zemju piedāvājumu, nodokļu atlaidēm un nomas maksu atlaidēm
Panākt to, lai pašvaldības konkursos izvirzītās prasības konkursu uzvarētāji īstenotu arī dzīvē
Veidot dialogu ar visiem novada uzņēmējiem

Sociālā sfēra

Nodrošināt sociālo palīdzību pensionāriem, maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un krīzes situācijās nonākušām personām
Nodrošināt sociālos dzīvokļus trūcīgām un krīzes situācijās nonākušām personām
Turpināt sakārtot novada infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Veidot sociālās nodarbinātības programmas bezdarbniekiem, jauniešiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, radīt darba iespējas novada labiekārtošanas darbos
Vienkāršot vienreizējā pabalsta saņemšanu gadījumos, kad tas ir nepieciešams veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai
Rūpēties par iedzīvotāju veselību, saglabājot un attīstot medicīnas pakalpojumu pieejamību novadā
Saglabāt un atbalstīt novada bibliotēkas

Pārvalde

Palielināt iedzīvotājiem pieejamo informācijas apjomu par novada deputātu pieņemtajiem lēmumiem
Palielināt pieņemto lēmumu saprotamību un caurskatāmību
Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu novadam svarīgu lēmumu pieņemšanā
Izvērtēt vairāku esošo štata vietu nepieciešamību un efektivitāti
Samazināt pašvaldības pārvaldes izdevumus, ietaupītos līdzekļus novirzīt sociālām vajadzībām un infrastruktūras sakārtošanai
Rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem to dzīves vietās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus
Pārstāvēt un popularizēt Salacgrīvas novadu un tā uzņēmējus starptautiskās tūrisma izstādēs
Nodrošināt pašvaldības īpašumu racionālu apsaimniekošanu
Attīstīt konsultatīvās padomes

MĒS ESAM SAIMNIEKI SAVĀ NOVADĀ!