ĒRGĻU NOVADA VĒLĒTĀJU APVIENĪBAS
“KOPĀ IR SPĒKS!” PROGRAMMA

Vēlētāju apvienība “KOPĀ IR SPĒKS!” (KIS) ir novada iedzīvotāju apvienība, kura, kalpojot novada iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, ir gatava pielikt visus spēkus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Ērgļu novadā. Programmas mērķis ir novērtēts un apmierināts cilvēks, un tas ir sasniedzams tikai ar ērglēniešu līdzdalību, iesaisti, cieņpilnu pašvaldības un iedzīvotāju komunikāciju un nepārtrauktu sadarbību.
Programma paredz ikviena novada iedzīvotāja, kas ir šīs programmas atbalstītājs, aktīvu iesaistīšanos tās īstenošanā. KIS programma paredz lietpratīgi vadīt novada saimniecisko un sabiedrisko darbību un pārstāvēt novada intereses valsts līmenī, risinot svarīgus un aktuālus uzdevumus:

1. Ņemot vērā novada iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, sakārtot un labiekārtot vidi, motivēt iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šo darbu plānošanā un veikšanā.
2. Iesaistot iedzīvotājus novadam svarīgo lēmumu pieņemšanā, uzlabot pašvaldības komunikāciju ar visām Ērgļu novada sociālajām grupām.
3. Uzlabot ceļu infrastruktūru un apsaimniekošanu, risināt servitūtu ceļu problēmas.
4. Veicināt gan pašvaldības, gan Ērgļu novada iedzīvotāju aktivitāti Eiropas fondu apguvē;

5. Pilnveidot izglītības kvalitāti novada izglītības iestādēs:
a) nodrošināt optimālu skolu autobusu grafiku;
b) piesaistīt Ērgļu novada izglītības iestādēm citu novadu jauniešus;
c) nodrošināt vidējās izglītības programmu īstenošanu Ērgļu vidusskolā un Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienībā;
d) rūpēties par jaunu pedagogu piesaisti novada izglītības iestādēm;
e) piesaistīt skolu infrastruktūras uzlabošanai ES struktūrfondu līdzekļus;
f) panākt augstāku ēdināšanas kvalitāti izglītības iestādēs;
g) sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu karjeras attīstības atbalstu;
h) atbalstīt bērnu, jauniešu un pieaugušo dalību dažāda veida un līmeņa izglītības, sporta un kultūras pasākumos.

4. Pilnveidot sociālo atbalstu novada iedzīvotājiem:
a) sniegt palīdzību visām sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām un iedzīvotājiem ar maziem ienākumiem (pensionāri, daudzbērnu ģimenes, invalīdi u.c.);
b) veidot sociālās uzņēmējdarbības atbalsta formu, lai radītu darbavietas, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
c) izveidot brīvprātīgo kustību, kuras ietvaros cilvēki palīdz cits citam un atbalsta grupu, kas palīdz nokļūt medicīnas iestādēs un piegādā specifiskas preces un pakalpojumus.

5. Attīstīt uzņēmējdarbību:
a) nodrošināt novadā uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atbalstīt konkurētspējīgu preču un pakalpojumu sniedzējus;
b) nodrošināt visiem uzņēmējiem vienlīdzīgus apstākļus (informācijas pieejamība, dalība iepirkumos, godīgums un atklātība konkursu vērtēšanā);
c) veicināt jaunu darbavietu rašanos, atbalstot esošos un potenciālos jaunos uzņēmējus (semināri un apmācības, līdzfinansējums dažādu programmu ietvaros radītiem projektiem, atbalsts lauksaimniekiem strīdus situācijās ar Lauku atbalsta dienesta un Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības iestādēm);
d) reizi ceturksnī sasaukt uzņēmēju sapulci, kurā uzklausīt uzņēmējus, informēt par aktualitātēm un kopīgi rast problēmu risinājumu;
e) organizēt uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienus uz citiem novadiem.

6. Panākt veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanu:
a) nodrošināt medicīnisko palīdzību 7/24 režīmā, aprūpi mājās vai pacientam ērtā vidē;
b) piesaistīt novadam jaunus, spējīgus medicīnas speciālistus;
c) radīt apstākļus savlaicīgai profilaksei, diagnostikai un efektīvai ārstēšanai;
d) izglītot iedzīvotājus veselības jomā;

7. Attīstīt sportu un tūrismu:
a) organizēt plaša mēroga kultūras, veselības un sporta pasākumus;
b) izveidot infrastruktūru Ogres upes kvalitatīvai laivošanai un pārgājienu veikšanai;
c) veicināt ūdens tūrismu un velo tūrismu;
d) izveidot un uzturēt atpūtas vietas (peldvietas, ugunskuru un telšu vietas);
e) uzlabot sporta bāzu infrastruktūru (vidusskolas stadiona rekonstrukcija, lauka trenažieru uzstādīšana, slēpošanas trases pielāgošana vasaras sporta veidiem).

Ērgļu novads var, jo KOPĀ IR SPĒKS!