Partijas „Ogres novadam” vīzija:
Ogres novads - sabalansēti un saimnieciski attīstīts novads, kurā attīstība notiek visos pagastos un pilsētā, un katram novada iedzīvotājam un uzņēmējam ir vienlīdzīgas iespējas realizēties un attīstīties.
Pamatuzdevumi:
1. Mūsdienīga dzīvojamā fonda izveide jaunajām ģimenēm un speciālistiem
2. Ielu, daudzdzīvokļu māju pagalmu un dzīves vides infrastruktūras labiekārtošana
3. Atbalsts biznesa idejām un uzņēmējdarbības veicināšanai
Vērtības:
Attīstība
Atbildība
Atklātība
Pārvalde:
Administrācijas pārvaldes līmeņu samazināšana un iekšējā audita atjaunošana
Uz klientu orientēta kvalitatīva pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
Sabalansēta, ilgtspējīga budžeta nodrošināšana
Birokrātijas un korupcijas izskaušana un pašvaldības darba ētikas kodeksa ieviešana
Pašvaldības aģentūru pārraudzība un darbības kontrole, tajā skaitā kontrole pār daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas līdzekļu izlietojumu

Uzņēmējdarbība:
Novada uzņēmējdarbības atbalsta centra izveidošana
Infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju izbūve industriālajās teritorijās
Uzņēmēju samaksātā nekustamā īpašuma nodokļa ieguldīšana infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai
Sadarbība ar novada uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām, nozaru asociācijām un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm
Biznesa ideju atbalsta programmas izveide uzņēmējdarbības veicināšanai novadā
Uzņēmēju pārstāvības nodrošināšana pašvaldības darbā

Vide un infrastruktūra:
Moderna un plaša bērnu rotaļu un fiziskās attīstības laukuma izveide novadā
Auto transporta tuneļa un gājēju pārvada izbūve
Novada ielu un ceļu segumu atjaunošanas programmas izstrāde un ieviešana, paredzot plānveidīgu ielu asfaltbetona seguma un ceļu atjaunošanu katru gadu
Kopīgas tehniskās bāzes izveide ceļu apsaimniekošanai pagastu teritorijās
Vienkāršota cietā seguma izveide grantētām ielām (60% no ielām)
Autostāvvietas “Park and ride” izbūve pie Ogres stacijas
Veloceliņu tīkla attīstība un izbūve novadā
Atpūtas soliņu izvietošana publiskajās teritorijās
Laivu piestātņu un peldvietu labiekārtošana pie ezeriem un upēm
Finansējuma dubultošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un iekšpagalmu labiekārtošanai
Kapličas izbūve Smiltāju kapos
Suntažu katlu mājas rekonstrukcija
Krapes un Ogresgala ūdenssaimniecības projektu attīstība
Pagastu apgaismojuma modernizācija, jauna apgaismojuma izbūve
Plānveidīga meliorācijas un notekūdeņu sistēmu atjaunošana novadā

Sociālie jautājumi:
Pabalsta palielināšana par katra bērna piedzimšanu un vietas nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādē
Mobilās brigādes izveide mājas aprūpei novadā
Grupu dzīvokļu izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem
Sociālo māju reorganizācija (tajā skaitā sociālo dzīvokļu iemītnieku izmitināšana pēc sociālajām grupām – atsevišķi ģimenes ar bērniem, atsevišķi personas ar atkarības problēmām un tml.)
Sociālo darbinieku skaita palielināšana un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana
Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai
Atbalsts Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem
Speciālās izglītības iestādes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Ogrē
Atbalsts un sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām

Izglītība:
Esošā skolu tīkla saglabāšana novadā
Piebraucamo ceļu, celiņu un stāvlaukumu sakārtošana pie skolām
Alternatīvu mācību metožu iekļaušana pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu mācīšanas un mācīšanās procesos
Pakāpeniska bezmaksas ēdināšanas ieviešana visās pirmsskolas izglītības iestādēs
Jaunu pedagogu piesaistīšana un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana atbalsta personālam
Izglītojamo ievadīšana finanšu pratībā un uzņēmējdarbībā
Jaunu interešu izglītības pakalpojumu nodrošināšana – tehniskā jaunrade un modelisms
Pieaugušo izglītības koordinatora piesaiste pašvaldībā

Sports:
Atbilstošas sporta infrastruktūras izveide Jaunogres vidusskolā, Suntažu vidusskolā un Ķeipenes pamatskolā
Ogres novada sporta būvju energoefektivitātes paaugstināšana
Sporta un atpūtas laukumu atjaunošana un āra trenažieru ierīkošana novadā
Skeitparka izbūve

Kultūra:
Ogres pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija
Pagastu tautas namu aprīkojuma modernizācija
Kultūras centra Lielās zāles rekonstrukcija
Multifunkcionāla saieta laukuma izveide aiz Ogres aKultūras centra

Drošība:
Video novērošanas centra attīstība, mobilo video kameru un video reģistratoru ieviešana
Atskurbtuves izveide Ogrē
Papildus pašvaldības policijas inspektoru vietu izveide pagastu iecirkņos