Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"- “Tēvzemei un brīvībai/LNNK” un “Latvijas zemnieku savienība'
2017.gada 3.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Nacionālisms un patriotisms ir rūpes par tautas interesēm valsts mērogā un tas izpaužas kā lokālpatriotisms- rūpes par savu novadu, tā dabu un cilvēkiem. Valsts un novads ar vienojošu ideju- tā ir Ogres novada nākotne! Mēs piedāvājam lokālpatriotisku pieeju attīstībai pilsētā un laukos,- ekonomikai, kultūrai, izglītībai un videi.

Sabiedrība
1. Par trešā bērna piedzimšanu ģimenē trīskāršosim pabalstu.
2. Pakāpeniski skolās līdz 6. klasei un pirmsskolas izglītības iestādēs ieviesīsim bezmaksas ēdināšanu.
3. Atbalstīsim sociālo uzņēmumu likuma darbību Ogres novadā.
4. Sekmēsim sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas nodarbinātību un paaugstināsim Sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novada iedzīvotājiem. Rūpēsimies par integrāciju sabiedrībā un specializētā transporta pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
5. Veicināsim uzticību Latvijai, Ogrei, latviešu valoda kā vienīgajai valsts valodai, brīvībai, vienlīdzībai, solidaritātei, taisnīgumam, godīgumam, darba tikumam, kristīgajām vērtībām un ģimenei, kā saliedētas Ogres un novada sabiedrības pamatam.
6. Kristīgo vērtību nostiprināšana, aizsargāšana un integrēšana sabiedriskajā dzīvē.
7. Ieviesīsim “Ogres novada iedzīvotāja” karti.
8. Saglabāsim neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu Ogrē, paplašināsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Ekonomika
1. Ar pašvaldības atbalstu izveidosim Ogres novadā ražotās pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecības vietas Ogrē, Suntažos un citos pagastos.
2. Piesaistot ES naudu, sakārtosim siltumapgādi novada pagastos– siltuma enerģijas ražošanā, sadalē un patēriņā, pilnībā sakārtosim siltumapgādes ražošanu un pārvadi Madlienā un Suntažos, rekonstruējot katlumājas un nerekonstruētos siltumtīklu posmus. Ogres biomasas katlumājā uzstādīsim papildus dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, palielinot katlumājas jaudu.
3. Veiksim Ogres pilsētas asfaltbetona seguma nomaiņas darbus un jauna asfaltbetona seguma izbūvi, sakārtosim grants seguma ceļus Jaunogres, Pārogres, “Kartonfabrikas” un “Rībelītes” rajonos.
4. Uzbūvēsim autobraucēju un gājēju tuneļus zem dzelzceļa.
5. Uzbūvēsim asfaltētu ceļu pāri Kangaru kalniem.
6. Pie katra pagasta izbūvēsim asfaltētu piebraucamo ceļu un sakārtosim grants ceļus.
7. Turpināsim siltināt ēkas (Ogresgala PII, Ogresgala un Ķeipenes pamatskolas, Madlienas vidusskola, Madlienas pagasta pārvaldes ēka) un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas visā novadā.
8. Atjaunosim sporta stadionus novada pagastos.
9. Veiksim upes gultnes tīrīšanas darbus, lai mazinātu plūdu draudus pilsētā.
10. Izveidosim un realizēsim Ogres novada kultūras mārketinga stratēģiju.

Izglītība.
1.Uzbūvēsim jaunu, mūsdienīgu ēku Ogres valsts ģimnāzijas vajadzībām ar multifunkcionālu sporta halli.
2.Izveidosim jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Ogrē un attīstīsim ieceri par pirmsskolas izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām.
3. Saglabāsim un atbalstīsim visas lauku skolas novadā.
4. Nodrošināsim izglītības kvalitātes celšanu mācību iestādēs, lai tās būtu konkurētspējīgas valsts mērogā.
5. Attīstīsim mūzikas, mākslas, sporta skolas un veicināsim to pedagogu profesionālo izaugsmi.
6. Atbalstīsim novada jaunsardzes, skautu un gaidu kustību.

Vide, kultūra un sports- Ogres, kā kūrortpilsētas atdzimšana .
1.Turpināsim darbu pie Zilo kalnu dabas parka teritorijas attīstības un skatu terašu un atpūtas parka izveides pie Ogres upes līkā tilta.
2. Turpināsim izbūvēt peldvietas, atpūtas vietas un veloceliņus Ogres novadā.
3.Uzbūvēsim modernu un mūsdienīgu Ogres bibliotēku.
4. Laukumā aiz Ogres Kultūras centra izveidosim skeitparku un centrālo bērnu rotaļu laukumu bērniem. Izveidosim bērnu rotaļu laukumus novada pagastos.
5.Turpināsim darbu pie Ogres novada kultūras centra infrastruktūras uzlabošanas (telpu renovācija, teātra un kino zāles izveidošana).
6.Veidosim Ogres novada Kultūras centru kā pierīgas multifunkcionālu kultūras telpu.
7. Veidosim Ogres sanatoriju kā tūrisma un kultūras telpu.
8. Kopsim latviskās kultūrvēsturiskās tradīcijas, veidosim novadu kā latvisko tradīciju centru.
9. Rīkosim novada pagastu prezentācijas dienas.
10. Veidosim Ogres novadu, kā kultūrtūrisma galamērķi un veicināsim profesionālās mākslas pieejamību Ogres novadā.
11. Finansiāli atbalstīsim novada baznīcu, kā kultūrvēsturisku pieminekļu, saglabāšanu.
12. Atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvu darbību.