Mūsu mērķis ir nodrošināt Ogres novada iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības pārvaldē, balstoties uz demokrātiskuma, godīguma un taisnīguma principu ievērošanu, ņemot vērā novada kultūras un vēstures mantojumu, ģeogrāfisko stāvokli. Ja iegūsim vēlētāju pietiekamu atbalstu, apsolām sniegt savu ieguldījumu novada attīstībā, strādājot saimnieciski, atbildīgi un profesionāli.

Pieņemsim politiskus lēmumus
Par atlaižu politiku nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanā.
Par jaunu mājokļu būvniecības politika.
Par zema algojuma paaugstināšanas politiku strādājošajiem darbiniekiem novadā.
Par sociālā dienesta darba attīstības stratēģijas izstrādi.

Novada infrastruktūra
Turpināsim atjaunot cieto segumu Parka, Brīvības ielu, Zilokalnu, Čakstes, Kalna pr., Turkalnes kapu auto stāvlaukumā, izbūvēsim piebraucamos ceļus pie Ogres 1.vidusskolas un Jaunogres vidusskolas. Turpināsim uzlabot ielu apgaismojumu.
Pašvaldībai jāpanāk valsts nozīmes ceļa Suntaži – Laubere – Madliena noasfaltēšana.
Ierīkosim kapliču Smiltāju kapos, uzlabosim kapsētas Mazozolos.
Plānosim grantēto ielu asfaltēšanu, gājēju celiņu ierīkošanu, iekšpagalmu sakārtošanu.
Veicināsim ēku pieslēgšanu pie ūdens, kanalizācijas kopējās sistēmas.
Plānosim lielāku pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju siltināšanā.
Piesaistīsim līdzekļus vismaz viena īres nama būvēšanai pilsētā.
Sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju vecākajiem uzraudzīsim apsaimniekotāju naudas līdzekļu izlietojumu.
Attīstīsim vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem.
Attīstīsim dalīto atkritumu savākšanu novadā.

Ģimene, bērni
Pakāpeniski nodrošināsim brīvpusdienas pamatskolas vecuma bērniem no 5.klases.
Attīstīsim audžuģimeņu kustību novadā, izstrādāsim bērnu tiesību aizsardzības un daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmas.
Vasarās organizēsim darbu jauniešiem, nometnes bērniem.

Pilsoniskā sabiedrība
Plānosim NVO izaugsmi, atbalstīsim un novērtēsim brīvprātīgo darbu.
Plānosim senioru dienas atpūtas centru izveidošanu.
Iesaistīsim novada iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā, izzināsim iedzīvotāju viedokļus.


Izglītība, kultūra
Uzcelsim jaunu ģimnāziju, atjaunosim 2 ēkas bērnudārzu vajadzībām, uzturēsim skolas un bērnudārzus labā tehniskā stāvoklī.
Atbalstīsim tradīciju pasākumu organizēšanu visām paaudzēm.
Ar savu iniciatīvu veicināsim kultūras un mākslas notikumu daudzveidību novadā.
Nodrošināsim Latvijas 100-gades un Ogre 90-gades plānotos pasākumus.
Turpināsim jauniešu projektu un aktivitāšu attīstību.
Piedāvāsim vispusīgas programmas mūžizglītībai.
Sniegsim finansiālu atbalstu kultūras ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai pagastos un pilsētā.
Sniegsim finansiālu atbalstu baznīcu atjaunošanai un saglabāšanai.

Sociālā aizsardzība un veselība
Suntažu ielā 2 ar ERAF līdzfinansējumu veidosim grupu dzīvokļus, dienas centrus pieaugušajiem un bērniem invalīdiem.
Atjaunosim sociālā dienesta vajadzībām ēku Upes prospektā 16.
Palielināsim pabalstus zāļu iegādei, ārstēšanās izdevumiem.
Organizēsim kvalitatīvus mājas aprūpes un medicīnas aprūpes pakalpojumus dzīvesvietās. Organizēsim novada invalīdu pārvadājumus uz ārstniecības iestādēm.
Pilnveidosim profilaktiskā darba metodes darbā ar atkarīgajiem.
Organizēsim patversmes pakalpojumu.
Turpināsim realizēt projekta programmu par veselīgu dzīvesveidu pagastos un pilsētā.
Piedalīsimies valsts projektā par Lauberes bērnunama reorganizāciju.

Sports. tūrisms
Plānosim vienlīdzīgu finansējuma sadali bērniem, kas aktīvi nodarbojas ar sportu.
Turpināsim attīstīt tautas sportu, veloceliņu izbūvi, velonovietņu ierīkošanu.
Gādāsim par sporta būvju, tūrisma objektu kvalitatīvu uzturēšanu, jaunu ierīkošanu.

Sabiedriskā drošība
Turpināsim videonovērošanas tīkla sistēmas izveidi.
Organizēsim atskurbtuves pakalpojumus.
Gādāsim par iedzīvotājiem drošiem un veselībai nekaitīgiem dzīves apstākļiem sociālajās mājās.