VIDZEMES PARTIJA

PROGRAMMA

Novadā esam DZIMUŠI, AUGUŠI, MĀCĪJUŠIES, STRĀDĀJAM, ŠEIT AUG MŪSU BĒRNI, ŠEIT IR MŪSU MĀJAS.
Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai turpinātu sakārtot un attīstīt mūsu novadu.

Izglītība, kultūra, sports
• Samazināt rindas bērnu dārzos, paplašinot esošos un būvējot jaunus bērnu dārzus novadā.
• Novada skolās ierīkot garderobes skapīšus, ventilācijas sistēmu.
• Atbalstīt un veicināt ārpusskolas pulciņus novada bērniem.
• Atbalstīt un risināt izglītības kvalitātes uzlabošanu novada skolās.
• Skolu Sporta laukumu modernizēšana, sakārtošana un skrejceliņu izveide.
• Inčukalna Tautas nama un bibliotēkas telpu paplašināšana, pilnveidošana.
• Pilnveidot un attīstīt novada bērnu laukumus, vingrošanas iekārtas, skeitparkus, āra trenažierus, balstoties uz iedzīvotāju vēlmēm un nepieciešamības.
• Veselības takas izveide pastaigām un aktīvai brīvā laika pavadīšani.
• Bērnu un jauniešu ārpusskolas aktivitāšu centra celtniecība novadā (telpas pulciņu nodarbībām, brīvā laika pavadīšanai, Nevalstisko Organizāciju, biedrību u.c. ikdienas darbam)
• Novada muzeju darbības popularizēšana.
• Nodrošināt novada bērniem bezmaksas baseina apmeklējumu.
Attīstība, tautsaimniecība, tūrisms
• Attīstīt komunikāciju ar novada iedzīvotājiem uzlabojot un modernizējot novada mājas lapu, avīzi u.c. sociālos tīklus.
• Iesaistot novada iedzīvotājus sakārtot, uzlabot un pilnveidot novada kultūrvēsturiskos un apskates objektus.
• Sadarbībā ar novada uzņēmējiem un GNP tūrisma centru, izveidot Inčukalna novada apskates objektu karti, maršrutus, bukletus u.c
• Veicinot sadabību ar Latvijas dzelzceļu – dzelzceļa infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana novadā.
• Attīstīt un pilnveidot gājēju un riteņbraucēju infrastruktūru novadā. Gājēju un riteņbraucēju celiņa izbūve no Pleskavas šosejas līdz Inčukalnam.
• Uzlabot ceļu būves kvalitāti un to uzraudzību novadā.
• Vangažos un Gaujā estrādes būvniecība.
• Aprūpes iestādes “Gauja” paplašināšana un rekonstrukcija.
• Vides un infrastruktūras sakārtošana ciemos Gauja, Kļavas, Egļupe, Kārļzemnieki, Krustiņi, Meža miers, Griķi.
• Novada kapu uzturēšana un sakārtošana (Vangažos kapličas būvniecība, Inčukalna kapličas renovācija)
Sociālā palīdzība, veselības aprūpe
• Ārstu un speciālistu piesaiste novadā.
• Palielināt sociālo budžetu, sociālās labklājības celšanai novadā, (atbalstīt daudzbērnu ģimenes, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/ personas, pensionārus, iedzīvotājus ar invaliditāti un represētās personas ar sociāliem pakalpojumiem un materiāliem pabalstiem):
• Sadarbībā ar Nevalstiskajām organizācijām veidot vasaras nometnes bērniem no trūcīgām ģimenēm.
• Finansiāli atbalstīt NVO (pensionāru padomes, invalīdu biedrības u.c.) darbību novadā.
Komunālā saimniecība
• Kontrolēt paveikto darbu izpildi un atbilstību tāmēm, veidojot caurspīdīgu politikas procesu iedzīvotājiem.
• Novada attīrīšanas iekārtu uzturēšana un rekonstrukcija.
• Izveidot pašvaldības komunālo daļu, lietderīgai un racionālai pašvaldības ēku apsaimniekošanai.
• Starp dzīvojamo māju brīvajām teritorijām novadā izveidot autostāvvietas.
• Sadarbībā ar LV Meži uzturēt un sakārtot Inčukalna karjera peldvietu, kā arī citu novada publisko peldvietu sakopšana.
• Ūdens apgādes sistēmas izveide ciematā “Meža miers”.
Sabiedriskā kārtība, drošība
• Nodrošināt novada iedzīvotājiem drošu un pašvaldības policijas lietderīgu darbu novadā.
• Turpināt sadarboties un atbalstīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.
• Publiskajās vietās novadā izvietot novērošanas kameras.