"Kaut gan statistiku un datus šajā valstī mēdzam uztvert ar šķipsnu sāls, zemi teritorijas attīstības indeksa rādītāji Latgalē nevienu nepārsteidz," tā portālam "Delfi" TAI rādītājus komentē sociālantropologs Viesturs Celmiņš.

Eksperts stāsta, ka pierobežas novados kādā pārgājienā "gids ieteicis grupai ņemt līdzi prāvākus ūdens krājumus, jo daudzviet cilvēkus nesatikt pat 20 kilometru rādiusā".

Attīstību reģionos kopš Latvijas neatkarības atgūšanas viņš stāsta par "stihisku", bilstot, ka tā nav nesusi gaidīto saimniecisko aktivitāti un nodarbinātības uzplaukumu pat lielākajās reģionu pilsētās. "Tā saucamais "neredzamās rokas" princips, kas vada tirgus ekonomiku bez valsts iejaukšanās nebūtu attiecināms uz reģionālo attīstību pierobežā. Bet zemāks ienākumu un pārticības līmenis nebūt nenozīmē perspektīvas trūkumu," sprieda Celmiņš.

Par piemēru sociālantropologs minēja pārtikušas labklājības valstis Skandināvijā, kur "pierobežu izvirza par nacionālās drošības prioritāti" un domā par iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu. "Proti, tirgus ekonomikas izpratnē reģionālā attīstība realitātē nav rentabla. Tieši tāpēc valsts nav un nevar būt uzņēmums," sprieda eksperts, piebilstot, ka nepietiek vien ar aizsardzības budžeta palielināšanu, bet nepieciešama politika, kas mudinātu cilvēkus nepamest novadus.

"Pierobežai jākļūst par nacionālo prioritāti, nevis tādēļ, ka tas ir izdevīgi, bet tādēļ, ka pamesta pierobeža veido un signalizē tuvredzīgu pārvaldību. Valsts ir tikai tik stipra, cik trausla ir tās "vājākā" vieta," sacīja Celmiņš.

Dati par TAI pašvaldībās par 2015. gadu iegūti no Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA). TAI ir rādītājs, ko aprēķina, ar noteiktiem koeficientiem summējot svarīgāko pašvaldību attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. "Attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta," teikts VRAA mājaslapā.

Astoņi pamata radītāji, pēc kuriem tiek aprēķināts TAI, ir dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotajiem, ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem, iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem, iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmenis, trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Rādītāju aprēķina visām pašvaldībām atbilstoši 2014. gadā pieņemtajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība".

Visus novadu un pilsētu raksturojošos datus par ekonomiku, kopienu un labklājību iespējams analizēt portāla "Delfi" pašvaldību vēlēšanu sadaļā "Domā, spried, sver".