Licencētā makšķerēšana savulaik tika ieviesta, lai racionāli izmantotu zivju krājumus un iegūtu finansējumu to aizsardzībai un vairošanai.

Licencēto makšķerēšanu organizē pašvaldības iestāde — Jēkabpils Sporta centrs.

Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu, zemūdens me­dībām un vēžošanu Ra­džu ūdenskrātuvē var fiziskas personas, kurām makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību laikā ir klāt makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments, izņemot bērnus un pusaudžus vecumā līdz 16 gadiem, personas vecākas par 65 gadiem un visu grupu invalīdus, kuriem atļauts mak­šķerēt bez makšķerēšanas kartes. Papildus makšķerēšanas kartei un personu ap­liecinošam dokumentam ir nepieciešama arī Jēkabpils Sporta centra izsniegta īpaša maksas atļauja — licence.

Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Ra­džu ūdenskrātuvē notiek vi­su gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. de­cembra noteikumiem Nr. 1498 "Makšķerēšanas noteikumi", ievērojot šādus papildu nosacījumus: makšķerēšana no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem at­ļauta no 1. jūnija līdz Ra­džu ūdenskrātuves aizsalšanai; vēžošana atļauta no 1. jū­lija līdz 30. septembrim; zemūdens medības atļautas visā Radžu ūdenskrātuvē, iz­ņemot pilsētas publisko peld­vietu no 1. jūnija līdz 31. de­cembrim, vai līdz pirmajam ledum tikai dienas gaišajā laikā.

Viena makšķernieka vai zemūdens mednieka dienas lomā (izņemot Jēkabpils Spor­ta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils Sporta centru sa­skaņotajās sacensībās) at­ļauts uzglabāt un paturēt šā­das limitētās zivju sugas: līdakas, zandartus — 3 gab. no katras sugas; samus — 2 gab.; līņus — 5 kg; plaužus — 5 kg; karpas — 5 kg; pārējo su­gu zivis — 5 kg no katras su­gas.

Viena vēžotāja lomā (iz­ņemot Jēkabpils Sporta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils Sporta centru saskaņotajās sa­censībās) atļauts uzglabāt un paturēt vēžus — 50 gab., ne īsākus par 10 centimetriem (vēža garumu nosaka, mē­rot attālumu no pieres dzelkšņa (asa izauguma pirms acīm) līdz astes plāksnīšu galam. Aizliegts iegūt baltos amūrus un platpierus. Vēžojot aizliegts to pievilināšanai izmantot jebkādas smarž­vielas. Vienam vēžotājam atļauts izmantot tikai Jē­kabpils Sporta centram piederošos ne vairāk kā 5 krītiņus, kas tiek izsniegti vēžotājam pēc licences saņemšanas.

Makšķerēšana Radžu ūde­ns­krātuvē atļauta no krasta (izmantojot 4 m tauvas joslu), no ledus, no laivas, kā arī iebrienot ūdenī. Mak­simālais vienā dienā (izņemot citu termiņu licences, kuru skaits nav ierobežots) izsniedzamo licenču skaits: makšķerēšanai — 30, zemūdens medībām — 3; vē­žošanai — 5.

Laivām, kas atrodas Ra­džu ūdenskrātuvē, jābūt re­ģistrētām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Licenču cena noteikta šā­dā apmērā: dienas licence makšķerēšanai — 1 lats; mē­neša licence — 6 lati; trīs mē­nešu licence — 12 lati; se­šu mēnešu licence — 20 la­ti un gada licence makšķerēšanai — 30 lati. Gada li­cence makšķerēšanai pensionāriem, invalīdiem un po­litiski represētām personām ir 5 lati. Bezmaksas gada li­cence pienākas bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu ve­cumam.
Zemūdens medību licence izmaksās 100 latus visai sezonai un 15 latus vienai die­nai. Savukārt vēžošana būs iespējama, iegādājoties vie­nas dienas licenci par 3 la­tiem un samaksājot 50 santīmus par katra krītiņa izmantošanu.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!