Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs uzsver, ka grausta Marijas ielā 6 kategorija graustu klasifikatorā pēc janvāra vētrām tika nomainīta no "D" uz "B", nosakot to par graustu ar augstu drošības apdraudējuma pakāpi apkārtējai sabiedrībai.

Lēmums paredz uzdot ēkas kopīpašniekiem divu nedēļu laikā no šā Rīgas domes lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt ēkas tehnisko apsekošanu, kā arī saskaņojot ar Īpašuma departamentu ēkas sakārtošanas pasākumu un darbu izpildes termiņus, noslēgt ēkas logus, durvis, kā arī atjaunot žogu iekšpagalmā ar blakus esošo gruntsgabalu, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu īpašumā. Šie darbi pabeidzami ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šā Rīgas domes lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Tāpat, lai novērstu pilsētas ainavas bojāšanu, lēmums paredz uzdot īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2012. gada 1. jūnijam veikt ēkas fasādes remontu vai uzstādīt jaunu fasādes dekoratīvo sietu, tā vizuālo izskatu un uzstādīšanas tehniskos risinājumus saskaņojot ar Īpašuma departamentu un Rīgas pilsētas būvvaldi, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Ja ēkas īpašnieki noteiktajos termiņos neizpilda uzdotās darbības, dome uzdeva Īpašuma departamentam veikt lēmuma piespiedu izpildi apjomā, kas nepieciešams, lai novērstu sabiedriskās drošības un pilsētas ainavas bojāšanu ilgtermiņā, izdevumus pēc tam piedzenot no ēkas īpašniekiem.

Lēmums stājas spēkā piecpadsmitajā dienā pēc tā pieņemšanas

RD informē, ka piecstāvu dzīvojamā ēka Marijas ielā 6 ir celta 1904.gadā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta. ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, un tā atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un vienlaicīgi UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas ,,Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā.